12 listopada 2010

Drugi kandydat ogłosił swój program

I. Samorządność i Urząd Miejski

- Zapewnimy regularne spotkania z Zarządami Jednostek Pomocniczych (Osiedle i Stara Kuźnia), Sołtysami i Radami Sołeckimi
- Poprzez zaangażowanie Sołtysów w pracę Rady Miejskiej, wykorzystamy nie tylko ich wiedzę i doświadczenie. Chcemy, by stali się bezpośrednimi przekazicielami potrzeb społeczności wiejskiej poprzez swój głos doradczy
- W celu poprawy świadomości Radnych o potrzebach całej gminy, będziemy organizować stałe, otwarte spotkania Burmistrza i Radnych z mieszkańcami Gminy
- W ważnych dla Gminy sprawach będziemy wsłuchiwali się w opinie jej mieszkańców, wykorzystując np. formę ankietową, pozwalającą w wygodny sposób wyrazić swoje zdanie bądź spotkania w terenie
- Ułatwiając życie mieszkańcom naszej gminy, zamieścimy na stronach internetowych wzory formularzy, druków i dokumentów niezbędnych dla załatwienia ich spraw
- Postaramy się o skuteczną promocję naszej Gminy, naszego Miasta i ich walorów gospodarczych, turystycznych i wypoczynkowych. Duży nacisk będziemy kłaść na referat promocji i rozwoju Gminy

II. Przedsiębiorczość i Gospodarka

Realnym sposobem zmniejszenia bezrobocia jest wspieranie przedsiębiorczości i pomoc dla firm tworzących miejsca pracy. Chcemy, by pomogło w tym przygotowanie terenów do inwestycji oraz ulgi podatkowe. Dlatego też:
- Opracujemy i wdrożymy program pomocy publicznej dla Przedsiębiorców
- Rozwiniemy bezpłatne doradztwo w zakresie wiedzy o najnowszych technologiach i trendach rynkowych, poszukiwania kooperantów dla miejscowych przedsiębiorców i wytwórców. Chcemy to zrobić poprzez powołanie biura doradztwa dla Przedsiębiorców i Rolników w ramach istniejących wydziałów inwestycji i budownictwa oraz rolnictwa Urzędu Miejskiego
- Stworzymy fachową pomoc informacyjną dla Przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania środków na ich rozwój i tworzenie nowych miejsc pracy
- Będziemy organizować cykliczne spotkania z przedsiębiorcami w celu przedstawienia planów inwestycyjnych oraz uzyskiwania wiedzy, opinii i oczekiwań z Ich strony
- Nowym inwestorom zaproponujemy stabilną politykę podatkową oraz pomoc organizacyjną
- Sporządzimy rzetelne wykazy miejsc i terenów przeznaczonych już bądź możliwych do uzbrojenia i przekazania w ofercie inwestycyjnej. Park krajobrazowy nie może ograniczyć działań rozwojowych
- Rozpatrzymy i wdrożymy procedury szybkiej ścieżki legislacyjnej w Urzędzie dla inwestujących na terenie Naszej Gminy

III. Oświata i Kultura

Wspieranie Rodziców i współfinansowanie edukacji ich Dzieci - szczególnie uczniów z rodzin najuboższych, należy do pierwszorzędnych ról samorządu. Toteż:
- Zainicjujemy debatę publiczną na temat Oświaty Gminnej, a na jej bazie opracujemy założenia polityki oświatowej na terenie gminy, służące stworzeniu programu rozwoju Szkół, m. in. poprzez ich modernizację, wyposażenie w środki dydaktyczne, remonty, analizę kosztów utrzymania placówek oświatowych itp.
- Zaangażujemy kierownictwa placówek oświatowych do uczestnictwa w programach i projektach wzbogacających ofertę edukacyjną, mając szczególne na uwadze "odpływ" naszej młodzieży do szkół średnich poza naszą Gminę.
- Będziemy dążyć do wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez wprowadzenie systemu konsultacji pozalekcyjnych, korepetycji dla słabszych uczniów
- Pomożemy Rodzicom mającym sprawy do załatwienia, poprzez uruchomienie w wybranym Przedszkolu oddziału przedszkolnego "na godziny"
- Jako sprawę bardzo istotną dla znacznej części młodych rodzin, chcących realizować się zawodowo, rozważymy i będziemy dążyć do uruchomienia Żłobka na terenie Gminy oraz Przychodni Psychologicznej
- Chcemy stworzyć funkcjonalny i efektywny system stypendialny dla dzieci i młodzieży za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie
- Zaangażujemy Dyrektorów szkół i placówek oświatowych do ścisłej współpracy z instytucjami zajmującymi się dziećmi i młodzieżą
- Jako sprawę pierwszorzędną, chcemy potraktować przygotowanie pozyskanie środków na dokończenie i wyposażenie nowej hali sportowej przy gimnazjum w Rudach, w celu jej jak najszybszego przekazania młodzieży szkolnej
- Rozwiążemy problem pustostanów obiektów szkolnych i kulturalnych w Turzu
- Musimy zwrócić szczególną uwagę na wolontariat i chronić taką perełkę jak nasz "Babiniec". Będziemy ponadto współpracować ze wszystkimi stowarzyszeniami i związkami wyznaniowymi

IV. Ochrona Środowiska i Rolnictwo

Szansą zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego jest zdrowe i nieskażone środowiskom, a dbałość o te walory jest obowiązkiem samorządu - a więc Mieszkańców Gminy.
- Zapewnimy rolnikom merytoryczną pomoc w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
- Jako rzecz priorytetową, potraktować chcemy kwestię bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców sołectw: Ruda, Turze, Budziska i Siedliska poprzez stworzenie możliwości dokończenia budowy wału przeciwpowodziowego w Rudzie
- Podejmiemy działania w kierunku budowy zabezpieczenia powodziowego przy ul. Krótkiej w Rudach
- Równie ważną rzeczą w zakresie ochrony środowiska jest budowa sieci kanalizacyjnej w mieście oraz w sołectwach usytuowanych na terenie Gminy
- Nawiążemy ścisłą współpracę z Zarządami Spółek Wodnych, Zarządami i zarządcami rzek, w celu podjęcia zintensyfikowanych działań: regulacji rzeki Rudy i Rudki, oczyszczania ich koryta, budowy obwałowań, czyszczenia i udrożnienia rowów melioracyjnych, stworzenia polderu dla ich rozlewisk
- Będziemy promowali bezpieczne i czyste zagrody na wsi, we współpracy z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Inspekcja Weterynaryjną i PIP
- Przeznaczymy środki na nagrody za najładniejsze obejścia
- W miarę finansowych możliwości Gminy, będziemy promowali akcje na najładniejsze ogródki działkowe oraz sprzyjali rozwojowi Rodzinnych Ogrodów Działkowych jako miejsca wypoczynku naszych seniorów oraz młodszych mieszkańców Gminy
- Opracujemy i wdrożymy koncepcję "miasta zielonego", podejmiemy zdecydowane działania w zakresie wycinki starych drzew zagrażających zdrowiu i życiu naszych mieszkańców

V. Infrastruktura Techniczna i Komunikacyjna

- Poddamy pod dyskusję naszą propozycję gruntownego przemodelowania budżetu gminy. Uważamy, że coroczne rozdrabniane wydatków w poszczególnych obszarach budżetu - szczególnie w odniesieniu do inwestycji, remontów dróg, ciągów komunikacyjnych itp. jest nieefektywne i daje jedynie cząstkowe rezultaty. Będziemy dążyć do koncentracji tych wydatków dla poszczególnych rejonów naszej Gminy, w ramach jej zrównoważonego rozwoju
- Za pilne zadanie uważamy przeprowadzenie inwentaryzacji stanu gminnych dróg i mostów oraz określenie zarówno zasad współpracy z Zarządami dróg, jak też pozyskiwania środków niezbędnych dla poprawy istniejącego stanu rzeczy. Głównie chodzi o mosty na rzece Rudzie w miejscowościach Rudy i Kuźnia Raciborska
- Podejmiemy działania dla określenia zasad współpracy i partycypacji w kosztach remontów dróg uszkodzonych wskutek transportu urobku z kopalń żwiru "Ruda"
- Systematycznie będziemy poprawiali stan gminnych chodników i eliminowali uciążliwości w poruszaniu się po nich oraz budowę ich tam, gdzie od lat mieszkańcy na nie czekają
- Podejmiemy współpracę ze wspólnotami mieszkańców w zakresie remontów bloków mieszkalnych oraz infrastruktury zielonej i małej architektury. Cieszy fakt oddolnej dbałości o obejścia bloków. Własną pracę doceniamy jeszcze bardziej

VI. Bezpieczeństwo

Wartością nadrzędną jest bezpieczeństwo naszych Rodzin i Dzieci zarówno w szkole, w domu, na terenie Miasta i Gminy. Lokalny Samorząd musi w tym zakresie współpracować z mieszkańcami, Policją, Szkołami i Instytucjami działającymi na tym obszarze.
- Chcemy zapewnić ścisłą współpracę Samorządu z Policją w zakresie zwiększenia poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców naszej Gminy np. poprzez półroczne analizy oceny stanu bezpieczeństwa, dokonywane przez Radę, Burmistrza i Komendanta Policji. Wnioski będą prezentowane mieszkańcom. Ci zaś określą pojawiające się zagrożenia
- Będziemy wspierać materiałowo miejscowe Posterunki Policji w zależności od zwiększenia Jej zaangażowania w sprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa; w tym także w obszarze ochrony środowiska i realizacji prawa lokalnego.
- Podejmiemy działania w celu ponownego uruchomienia Komisariatu Policji w Kuźni Raciborskiej
- Doprowadzimy do zwiększenia obecności Policji w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do zakłócenia porządku publicznego, wyeliminujemy z krajobrazu widoki alkoholowych spotkań towarzyskich w miejscach publicznych
- Będziemy stanowczo reagować na przypadki sprzedaży i podawania alkoholu nieletnim oraz przypadki wandalizmu
- We wszystkich szkołach będzie funkcjonować program "Bezpieczna Droga" i "Bezpieczny Wypoczynek"
- Będziemy ściśle współpracować zarówno z Państwową Strażą Pożarną, jak również z gminnymi jednostkami OSP jako instytucjami wymagającymi stałego wsparcia materiałowego i finansowego. To one mają największy wpływ na bezpieczeństwo naszych mieszkańców i całej Gminy
- Chcemy i będziemy starali się wyegzekwować zainteresowanie władz państwowych kwestią pomocy dla samorządów w zakresie wsparcia finansowego jednostek OSP, z uwagi na specyficzne potrzeby wielu gmin w obszarze zagrożenia pożarowego, jak i w aspekcie rozbudowanych innych działań ratowniczych, scedowanych na strażaków-ochotników

VII. Sport i Rekreacja

- Chcemy powrotu do świetnych tradycji kuźniańskiego sportu poprzez właściwe wykorzystanie istniejących obiektów, ich modernizację, wspieranie klubów sportowych i organizacji pozarządowych oraz współpracę z Rodzicami
- Będziemy podejmować działania zmierzające do usunięcia przeszkód w wykorzystywaniu boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Kuźni
- Wygospodarujemy środki na opłacenie w części kosztów dla szerszego grona zainteresowanych wykorzystaniem przyszkolnych obiektów sportowych
- Będziemy doposażać istniejące oraz - w miarę możliwości - budować nowe place zabaw dla dzieci, zadbamy o bezpieczne ich użytkowanie
- Zaproponujemy klubom sportowym działającym w naszej Gminie bardziej racjonalny system dofinansowania, polegający na skomasowaniu dotacji, co pozwoli na przeprowadzenie wykonanie bardziej kosztownych inwestycji przy większej puli środków. Stworzymy lobby dla wsparcia działaczy sportowych
- Chcemy, aby w mieście powstało - chociażby na bazie parku "Dębina" ekologiczne miejsce wypoczynku, rozrywki i spotkań naszych mieszkańców. Takie rzeczy już robiliśmy; teraz to wznowimy i poprawimy
- Będziemy promować i wspierać wszelką działalność kulturalną i rekreacyjną naszych seniorów; chcemy, aby o kierunku i formach wsparcia zadecydowali Oni sami
- Powrócimy do promowania naszej Gminy poprzez cykliczne, masowe i plenerowe imprezy
- Zamierzamy - w porozumieniu z Nadleśnictwem w Rudach - wytyczyć nowe trasy rowerowe na terenach leśnych

Szanowni Mieszkańcy!

Przedstawiając Państwu swoją kandydaturę w wyborach samorządowych roku 2010, mam świadomość ogólnikowości zaprezentowanego Wam pod rozwagę Programu. Niestety nie może być inaczej, chociażby ze względu na bardzo trudną, niespotykaną od wielu lat sytuację finansową naszej Gminy oraz zmieniające się od roku 2011 Prawo o Finansach Publicznych.
My nie chcemy i nie możemy żyć "na kredyt", nie chcemy oferować Państwu "gruszek na wierzbie". Chcemy i będziemy dążyć natomiast do zracjonalizowania budżetu Gminy, a więc planowania i wydatkowania Waszych pieniędzy w sposób zrównoważony do rzeczywistych możliwości.
Zamierzamy - bo to jest właśnie punkt wyjścia dla określenia tych możliwości - przeprowadzić szczegółową inwentaryzację naszych zasobów Naszej Gminy. Kiedy zliczymy nasze długi, wysokość zaciągniętych kredytów i pożyczek, porachujemy majątek Gminy, zmodyfikujemy nasz Program z uwzględnieniem Waszych potrzeb i postulatów, w sposób uczciwy przedstawiając jednocześnie możliwości samorządu w ich realizacji.
Ten Program, to wstępny plan rozwoju naszego Miasta i naszej Gminy. Przyjmując go, głosujecie na ludzi, którzy potrafią go zrealizować.
Najwyższa pora zakończyć eksperymenty, czas zabrać się do rzetelnej pracy i współpracy z Wami - mieszkańcami naszej Gminy, bo to Ona o to woła!

Witold Cęcek

86 komentarzy:

 1. Zaraz, zaraz gdzieś to już czytałem. Aha kandydat na burmistrza Koniecpola napisał podobnie. Pytanie zasadnicze, a gdzie pan był panie C. jak pan tego nie robił a rządził pan gminą. Tą samą gminą - Naszą Gminą. A tak na marginesie, to niewiele, jak na tak ,,doświadczonego" samorządowca. Analizując program, to widzę, że my już to wszystko mamy.

  OdpowiedzUsuń
 2. program to jakies mrzonki... a i wydaje mi sie ze to program sciagniety z neta...

  OdpowiedzUsuń
 3. Wituś, dlaczego ściągasz z sieci? Be, be, ... . A ja bym sobie zmodernizował CO, z wymianą pieca, odnowił dom z wymianą mebli, podwyższył ogrodzenie, tak by wyborca nie podglądał co kombinuję, itd.

  OdpowiedzUsuń
 4. Ale jaja, toć to Zbawca Kuźni i Gminy. I on ma, zaraz ile? 67 lat? To dlaczego nikt go nie zauważył dotychczas? Ale gmina straciła. O Zbawco przybywaj!

  OdpowiedzUsuń
 5. Sory Paweł. Twój program wysiada, a ja przesiadam się na te wypociny.

  OdpowiedzUsuń
 6. O Boże, chybam zgłupiał!

  OdpowiedzUsuń
 7. A ja cofam swoje 62 kliknięcia na tego kandydata w sondzie. Sory wyborcy, robią se z nas jaja

  OdpowiedzUsuń
 8. nie zdziwiłbym się jakby te wszystkie komentarze pod spodem napisała jedna i ta sama osoba. Z resztą redakcja może sobie sprawdzić IP... hehe

  OdpowiedzUsuń
 9. Racja że te wpisy to ta sama osoba pod różnymi pseudo jak wszędzie.Słabo widzisz albo wcale bo np.wiek się nie zgadza.Bajki sobie piszecie bo na nic innego was nie stać.Z tym głosowaniem to ciekawe w dni wolne widać kto prowadzi a tylko roboczy to nagle zmiana.Czy my tacy ciemni

  OdpowiedzUsuń
 10. gdzie pan był jak mówili zeby przedstawic program wyborczy to tylko pan macha przedstawił szybko a pan duzo pózniej jak z takim entuzjazmem chce pan prowadzic działalnosc burmistrza to skonczy sie kadencja to pan sie obudzi ze cza byc burmistrzem powodzenia zycze dla wszystkich kandydatów

  OdpowiedzUsuń
 11. Już sama nie wiem na którego kandydata głosować. Paweł jest taki fajny i kanał obiecał. Witold chyba jeszcze więcej obiecał. Jestem w rozkroku, pomóżcie!!!! :crying:

  OdpowiedzUsuń
 12. Do czytelniczki o czym pani mówi pan Macha o czym pisał w swym programie o wodzie o niczym więcej w którym momencie mówił o bezrobociu w naszej gminie o młodzieży co ucieka z naszej gminy gdzie jest jakaś konkretny plan jak temu za pobiedź widać elektorat pana Machy będzie zawsze z nim nawet jak wodę leje Pan Macha lepiej by zrobił jak by najpierw zaistniał za radnego w naszej gminie i pokazał w ten sposób o co tak mu chodni naprawdę

  OdpowiedzUsuń
 13. Sama,to idź na debatę i spytaj się o co mu chodzi,ponownie Wam ( tzn. Mariolce też )ten Macha spokoju nie daje.

  OdpowiedzUsuń
 14. Makabra, jaki kandydat taki program. Z daleka odemnie. Mam wrażenie, że kandydat zatrzymał sie w 1998 r. Ha, haa ...

  OdpowiedzUsuń
 15. Brawo, Panie Cęcek, brawo. Nie obiecuje Pan gruszek na wierzbie!!!> POpieram plan napisany prostym językiem, nie jak P. Macha. Będę z żoną na Pana głosować!!!

  OdpowiedzUsuń
 16. "Zaangażowanie sołtysów w prace Rady Miejskiej!!!!" Panie Witoldzie - Pan byłeś kiedyś burmistrzem!!! Sołtysi zbierają podatki, ubezpieczenia, organizują festyny, spotkania z przeróżnych okazji, stają na przysłowiowych uszach by pozyskać sponsorów na Dni Babć, Dziadków, Dziecka, Mikołajki. Organizują zbiórki gabarytów, sprzątania świata, organizują i prowadzą spotkania Rad Sołeckich, zebrania wiejskie, przyjmują o różnych porach dnia i wieczora petentów. W różnych sprawach. Prowadzą całą buchalterię dotyczącą wsi. Nadzorują odśnieżanie miejscowości, walą głową w mur próbując doprowadzić do tej czy innej inwestycji, wysłuchują od wszystkich i za wszystko bo pełnią rolę mężów zaufania w swoich społecznościach (zapis statutowy), uczestniczą w sesjach, bardzo często działają w innych organizacjach społecznych a jeżeli są ambitni robią jeszcze mnóstwo innych rzeczy. Uważa Pan że robią jeszcze za mało? Radni w znacznej części uczestniczą miesięcznie w jednej, dwóch komisjach i podobnie jak sołtysi w obradach sesji. Może by tak pomyśleć nim się palnie jak dzik w sosnę?! Czy Pan uważa że sołtysi dziś nie są przekazicielami potrzeb społeczności wiejskich? To miło z Pana strony.

  OdpowiedzUsuń
 17. Byłem na debacie - pani Rita zdecydowanie wygrała z p. Cęckiem, natomiast Pawełka położyła na łopatki. Tak to bywa.

  OdpowiedzUsuń
 18. Co za głupoty wypisujesz. Ja uważam że pan Macha mądrze mówił. Popieram go. A pani Serafin to zakochana jest chyba w tych Rudach !!! Tylko Rudy i Rudy niech się tam wyprowadzi.Jeżeli chodzi o pana Cęcka to choć nie będę na niego głosował to też w wielu kwestiach miał rację.

  OdpowiedzUsuń
 19. Jak zwykle mądrze, tylko nie na temat. Nie słyszałem tych rudzkich akcentów. Może Vanessy słuchałeś?

  OdpowiedzUsuń
 20. I jak przebiegała debata. Napiszcie proszę!!!!

  OdpowiedzUsuń
 21. najpierw Kuźnia,później Rudy

  OdpowiedzUsuń
 22. Po wczorajszej debacie w goła widać że w pisaniu programu wyborczego p.Cęcka pomagała rzesza wykwalifikowanych osób,a sam owy Pan dał tylko swój podpis...

  OdpowiedzUsuń
 23. obiecywac mozna,ale zeby to tylko wszystko zrobili... :angry: :angry: :angry: osobiscie bede głosowac za P.Cęckiem, poniewaz on najbardziej pasuje mi na burmistrza... :wink: :wink: :wink: Powodzenia Panie Witoldzie :smile: :smile: :smile:

  OdpowiedzUsuń
 24. Cęcek-przygotowane pytania ze strony kandydatów Pana Witolda i przygotowane odpowiedzi z jego strony,a tak w ogóle wypadł najgorzej w tej debacie.Pani RITA Serafin DOBRZE PRZYGOTOWANA ,ale bez błysku w oczach.Paweł Macha jest trochę ,jak z księżyca ,ale niektóre pomysły ma niezłe,tylko nie wiem,jak będzie z realizacją .Popieram gazyfikację,redukcję kadry nauczycielskiej i oświatowej ,poprzez zwolnienie słabszych i emerytów.Rozwój bazy do turystyki kajakowej.Nic nie powiedział ,jak by wzmocnił nasz klub piłkarski,który zmierza ku okręgówce,widziałem dzisiaj Pawła z synem pierwszy raz na meczu.

  OdpowiedzUsuń
 25. tylko nie glosujcie na Ritę i Cecka.Przecież oni już byli i czego dokonali???Dajcie szansę młodemu.Widział trochę świata wiec ma jakieś pojecie o tym...!

  OdpowiedzUsuń
 26. do Ayala:napisz czy macha też był w szatni z ulotkami i czy przyszedł na czas.

  OdpowiedzUsuń
 27. Uprzedzając odpowiedź i komentarz użytkownika Ayala,chciałam tylko sprostować,iż obecność męża spowodowana była prośbą syna,który w ostatnich miesiącach ma bzika na punkcie piłki nożnej,odkąd uczęszcza na zajęcia poza lekcyjne i stoi na bramce drużyny szkolnej 2-go klasistów. POZDRAWIAM

  OdpowiedzUsuń
 28. Joasiu, nie czaruj. zal mu było, że p. Rita odwiedziła piłkarzy, więc mąż skopiował. I tyle. Ale my i tak bedziemy głosować na kobitkę

  OdpowiedzUsuń
 29. Ja tu wierzę Joannie. Przeciwności lubią się przyciągać. :tongue:

  OdpowiedzUsuń
 30. Do p.Kelvina;Nikomu nie sugeruję na kogo ma głosować,szczerze, nie interesuje mnie to,chciałam uniknąć właśnie tej sytuacji,ale trudno,przynajmniej sobie spokojnie posprzątałam jak ich nie było.

  OdpowiedzUsuń
 31. SZacunek dla Pani Joanny14 listopada, 2010 03:29

  Pani się podpisała i szczerze odpisała na głupią zaczepkę. Proponuję aby osoba która podważyła intencję przybycia na mecz pana Machy też się przedstawiła ! Ale myślę że brak tej osobie honoru i odwagi ! Poparcie dla Pana Pawła Machy :smile:

  OdpowiedzUsuń
 32. Do Nina. Głupio mi polemizować z takimi poglądami jak Twój bo mógłbym go skwitować następująco: Nie jedz Nina jutro obiadu. Przecież dziś, wczoraj i przedwczoraj też jadłaś i znów jesteś głodna. Widocznie Twój obiad jest mało syty. Kup sobie nowy, reklamowany właśnie batonik. Może będziesz miała mdłości, może jutro wrócisz do poczciwej kartoflanki, schabowego, pomidorowej gotowanych codziennie od nowa ale przynajmniej będziesz wiedziała że to co nowe i reklamowane nie zawsze nadaje się na deser. A cóż dopiero na danie główne!

  OdpowiedzUsuń
 33. I jeszcze jedno Nina. To że ktoś widział kawał świata nie znaczy jeszcze że nadaje się do rządzenia. Miłośnicy malarstwa też zachwycają się obrazami w galeriach całego świata i widzieli ich multum. Rzadko który jednak potrafi malować obrazy. Gdybym był akwizytorem poprosiłbym Cię o adres. Jesteś strasznie podatna na lanie wody i demagogię.

  OdpowiedzUsuń
 34. Do "SZacunek dla Pani Joanny". Uważam, że z Twojej strony czepianie się Kelwina i Ayali jest nie na miejscu, nie posiadasz nawet pseudonimu. Cóż za szafowanie honorem i odwagą. Ujawnienie swoich danych osobowych jest prywatną sprawą Joanny, i każdego uczestnika forum. Jest takie przysłowie ..."przygadał kocioł garkowi"...

  OdpowiedzUsuń
 35. Dobry batonik nie jest zły wrrrr...........

  OdpowiedzUsuń
 36. To ja jestem najlepszy!!!!!!,zaraz po panu Macha bo ten jest jeszcze słodszy :sad:

  OdpowiedzUsuń
 37. Polotem, ani oryginalnością, ani pomysłowością to Pan Witold nie grzeszy.Pobożne zyczenia potrafi nawet formułować, ale chyba nie o to chodzi. Mnie te żałosne wypociny nie przekonują. Pana czas już dawno się skończył, pamiętamy jak.

  OdpowiedzUsuń
 38. Jako sprawę pierwszorzędną, chcemy potraktować przygotowanie pozyskanie środków na dokończenie i wyposażenie nowej hali sportowej przy gimnazjum w Rudach, w celu jej jak najszybszego przekazania młodzieży szkolnej

  OdpowiedzUsuń
 39. To,że Paweł ,nigdy nie chodził na mecze to tylko suchy fakt ,ja nic nie sugeruję,a rzeczywiście ośmioletni syn Michał zaczął niedawno trenować piłkę nożną i prawdopodobnie to on przyprowadził tatę na stadion.Kiedyś musi być ten pierwszy raz.

  OdpowiedzUsuń
 40. prawnik z powołania15 listopada, 2010 00:34

  Ciekawe jaki ułamek procentu zostałby zrealizowany z tych cudownych planów.

  OdpowiedzUsuń
 41. Sam był zagłosował na p. Pawła. Ale pod pewnymi warunkami. Po pierwsze - nie ma on żadnego samorządowego doświadczenia, a jest ono niezbędne! Może musiałby być kilka lat radnym i liznąć tego ,,dobra".Po drugie, jego kandydatów na radnych nikt nie zna ( no niewielu ), zobaczycie pokażą to nadchodzące wybory. Po trzecie, kandydatów na radnych ten pan szukał w obozach, które dzisiaj są w samorządzie. Tak, tak, u sołtysów i obecnych radnych. To ich namawiał do startowania z nim. Dziwne to, bowiem krytyce poddaje całe rządzące środowisko. Po czwarte, program p. Pawła, jest jego zbiorem opinii o rządzenie a nie lekarstwem. Cieknie z niego niedoświadczeniem i brakiem zamysłu. Aż strach pomyśleć, gdyby p. Paweł wygrał wybory i wszedł do nowego gabinetu. Pewny jestem, że umarłby ze strachu i niemożliwości zrealizowania tego co obiecał. Po piąte, nic się nie zrobi samo, a p. Paweł nie ma żadnego wiarygodnego korpusu ludzi kompetentnych. Powiecie, może ich wychować, dobra ale po 4 latach będzie już po ptokach. Po szóste, p. Macha musi się zdecydować, co chce, do gminy, czy do powiatu. Bo wygląda na to, że gdzieś chce. czyżby było mu obojętnie? A co z zawiedzionymi potencjalnymi wyborcami. Po siódme, p. Paweł kompletnie nie ma rozeznania w terenie, w sprawach, potrzebach, ludziach, itd. Mógłbym wyliczać jeszcze godzinę. Chyba mnie rozumiecie. Nie zróbmy p. Pawłowi czasem krzywdy, a tym samym naszej gminie, czyli nam wszystkim

  OdpowiedzUsuń
 42. Dlaczego każdy myśli że jak nowy to nie da rady.P.Rita tez nie miała doświadczenia jak została wybrana na Burmistrza ,p.Cęcek i p.Rita mieli swoje pieć minut.Dajmy szanse nowemu niech sie wykaże.Dla p.Pawła życzę powodzenia.

  OdpowiedzUsuń
 43. A właśnie, że się mylisz Ks. Pani Rita wcześniej był a sekretarzem, potem zastępcą burmistrz a na samym końcu została Burmistrzem. Podobnie było z panem Emrichem, najpierw był zastępcą Burmistrza. W tym właśnie sęk. Nikt się nie boi ( zwłaszcza ja ) młodych ludzi, przecież taka jest kolej rzeczy, tylko niech stopniowo w sposób naturalny nabierają doświadczenia i wchodzą w to boisko. Nawet w piekarni nikt nie zostaje mistrzem warsztatu i pieca na samym początku. Najpierw musi się nauczyć. A co my takim ludziom mamy beztrosko oddać gminę. No chyba, że chcemy, aby ją szybko szlak trafił. Przypomnij sobie kilka lat temu Stana Tymińskiego. Dobrze, że Bóg uchował nas od skandalu i totalnej klęski.

  OdpowiedzUsuń
 44. Ale p. Cęcek nie miał doświadczenia samorządowca!

  OdpowiedzUsuń
 45. do Kelwina.p.Macha,bo to do niego pijesz porównując go do tyminskiego,jest stąd.Tu się urodził i chodził do szkoły,ale skoro ty o tym nie wiesz,to chyba ciebie tu skądś przywiało. Jeszcze jedno.My podatnicy mamy nadzieje,że nie uprawiasz polityki w godzinach pracy z U.G.na nasz koszt?

  OdpowiedzUsuń
 46. Na twój koszt zapewne nie, bo ty podatków nie płacisz, albo przejadasz więcej niż wpłacasz

  OdpowiedzUsuń
 47. Mam jeszcze jedno pytanie do współpracowników, radnych albo i do samego p. Cęcka, otóż zastanawia mnie jakie to studia skończył??? Bo w broszurce każdy z naszych kandydatów na burmistrza ma wpisane wykształcenie wyższe... "Toś mnie teraz Pan zaskoczył" :tongue: Słyszałem ostatnio dobry kierunek "Gotowanie na gazie i bez gazu w Trąbkach Wielkich" :laughing:

  OdpowiedzUsuń
 48. Paweł już wygrał. Artykuł dotyczy programu W. Cęcka, a wszyscy piszą o Pawle. Raz dobrze, raz niepochlebnie ale jednak się pisze właśnie o nim. Śmierć medialna mu nie grozi. Przynajmniej do wyborów :)

  OdpowiedzUsuń
 49. Do Kelwina:Jestem jedynym z kandydatów który odpisuje i traktuje Wasze opinie poważnie. Zwracam baczną uwagę na to co myślą i piszą internauci.Można mi na tym forum zadać pytanie w równie łatwy sposób co zaczepić na ulicy.Wolę jednak rozmowę "oko w oko".Byłem do dyspozycji Was wszystkich na debacie i gotów rozwiać nawet Twoje Kelwinie wątpliwości.Ty jednak takowych nie posiadasz.Jeżeli chodzi o rozmowy z Sołtysami oraz propozycje współpracy to jest to fakt.Zaproponowałem funkcję radnego panu H.Machnikowi z Jankowic oraz panu W.Węglorzowi z Rudy Kozielskiej.Dzisiaj zrobiłbym to jeszcze raz ,gdybym mógł.Uważam,że są ludźmi godnymi zaufania,chociaż powinienem być rozczarowany.Staż w samorządzie wykoślawia zamiast być pomocnym.Napisz proszę dlaczego kadencja trwa 4 lata ,a nie np.20?

  OdpowiedzUsuń
 50. Do p.Kelwina :Dlaczego nie masz odwagi ujawnic swojego nazwiska ,jesteś tchórzem i nie masz honoru.Jestes taki mądry to mogłes startować.

  OdpowiedzUsuń
 51. To się Kelwin doczekałeś. Ostry ten KS (kara śmierci?, kasacja?). Podoba mi się, nieźle. :laughing:

  OdpowiedzUsuń
 52. Witam Panie Pawle! Dziękuję za powrót na forum. Chętnie bym się z Panem spotkała "oko w oko", ale stary by mnie zatłukł. :tongue:

  OdpowiedzUsuń
 53. A czego dotyczy ten komentarz,bo nie rozumiem, debata już była,ale chyba w niej nie uczestniczyłaś,bo jak czytałem komentarze,to pierwsza chciałaś wiedzieć,jak ona przebiegała.Coś obniżasz poprzeczkę z wypowiedziami!

  OdpowiedzUsuń
 54. LUDZIE !!! głosujmy na Pawła!

  OdpowiedzUsuń
 55. do kelwina.Kolejność jest taka:Ja płacę podatki,ty je przejadasz a w dowód wdzięczności częstujesz chamskimi tekstami-czyli jesteś górą!

  OdpowiedzUsuń
 56. w Kuźni jest już 9tys..... komputerów ,wynika z sondy.

  OdpowiedzUsuń
 57. O jakich eksperymentach mówi Pan Cęcek. Przecież jeśli ktoś zna historię to został wyrzucony w połowie kadencji m.in. za zaciąganie ogromnych kredytów które spłacamy do dzisiaj! To on wciągnął gminę w długi i znowu chce zarządzać finansami! Tylko Rita i Paweł - głosujcie na nich.

  OdpowiedzUsuń
 58. Powiem krótko: kończ waść, wstydu oszczędź. To twoje ciągłe przypominanie co zrobił, a czego nie p. Cęcek zaczyna wychodzić bokiem. Czepił się żeś jednej i tej samej kwestii jak wesz psiego ogona i nie chcesz odpuścić. Przeanalizuj sobie protokoły RIO z okresu urzędowania obecnej władczyni, to zobaczysz, jaki obecnie mamy dług i kto za to odpowiada. Jesterm prostym mieszkańcem, ale już współczuję nowej władzy (tak burmistrzowi - mam nadzieję, że nie pani RS oraz radzie), którym przyjdzie dowodzić gminą przez najbliższe 4 lata. Gmina zamiast postawić na inwestycje, będzie musiała spłacać kredyty, zaciągnięte przez obecne władze. A niewywiązanie się z tego grozi upadłością gminy (!) Więc jeśli nadal uważasz, że p. Cęcek był "be" a p. Rita jest "cacy", to wiedz, że to m. in. dzięki takiemu jak ty, gmina nadal będzie mało atrakcyjna i zapadnie w zimowy sen, który potrwa cale cztery lata.

  OdpowiedzUsuń
 59. do myślącego:Spoko, spoko gmina nie upadnie, za to ty już upadłeś. Jeżeli ktoś z was myśli, że pana C. w 2000 r. wywalono z gminy za zasługi, to gratuluję naiwności. Sięgnijcie w gminie po te protokoły - od 2000 r. nikt ich już nie ukrywa, bo wcześniej były chowane przed ówczesnymi radnymi. A w protokołach makabra. Później napiszę wam o co pikantniejszych szczegółach tych ,,niewinnych" protokołów. I dalej głosujcie na tą osobę. A ręce wasze znajdą się w nocniku.

  OdpowiedzUsuń
 60. Mieszczuchy gdyby Pan C. wyleciał za przekręty, to wierzcie mi że teraz nie miał by prawa startować. Więc skończcie biadolić plebsie i na wybory!!! ja w pierwszej turze na Pana Cęcka jak zwykle zreszta zagłosuje..ot co :tongue:

  OdpowiedzUsuń
 61. wagabond: to są publiczne dokumenty, poczytaj je ze zrozumieniem, urząd musi ci je udostępnić. Ja to zrobiłam i głowa boli. Ale ty se głosuj w I turze na p. C. ale w II pomyśl nad sobą i twoim losem

  OdpowiedzUsuń
 62. Komentarz usunięty przez administratora za naruszenie regulaminu

  OdpowiedzUsuń
 63. Komentarz usunięty przez administratora za naruszenie regulaminu

  OdpowiedzUsuń
 64. Komentarz usunięty przez administratora za naruszenie regulaminu

  OdpowiedzUsuń
 65. Myślący, ale ty jesteś upierdliwy z tym raportem. Chętnie bym to zrobił, ale nie mam czasu, by zliczyć, w ilu tematach i ile razy puściłeś ten sam link, ale kilkanaście razy już by się z pewnością znalazło. Dałbyś sobie już spokój. Kto miał to widzieć to widział i po co bez przerwy do tego wracać. Odnoszę wrażenie, że jesteś człowiekiem zawistnym i podłym (wypisz-wymaluj jeden z czołowych polityków naszej sceny), i uwielbiasz (podobnie jak on) rozdrapywać stare rany, i wciąż wracać do przeszłości. Człowieku! Patrz, co jest teraz i zacznij wreszcie sięgać wzrokiem w przyszłość, a nie bez przerwy wstecz.

  OdpowiedzUsuń
 66. Do Marioli:Uważasz sie za MISS KUZNI?To idz ze starym przynajmniej ci pomorze ,skoro sie boisz.

  OdpowiedzUsuń
 67. KS, nie żałuj sobie. Wiem, że jesteś ostry. Dawaj, dawaj.... :laughing:

  OdpowiedzUsuń
 68. antynatręt- brawo strzeliłeś w 10 ten. Myslący -to przecież ten święty, na 200 % główna postać z Rud co uwielbia i wręcz żywi się cudzymi potknięciami. Grzebie w zaszłych dokumentach.Szuka i szkaluje, z igły zrobi widły na tych co mu z nimi nie po drodze, aby osiągnąć wykreowany zaplanowany swój cel.WYBORCY SĄ MĄDRYMI LUDŹMI potrafią odróżnić ziarno od plew i NIE DADZĄ SIĘ OMAMIĆ. Wszyscy idziemy na wybory!!!!!!

  OdpowiedzUsuń
 69. Nie chcecie czytać, tu was mam. Tam jest odpowiedź na wszystko. Ale unikacie prawdy. Tak jest kuźniański wyborca swoje wie i zrobi porządek. Kochani idźmy na wybory i pamiętajmy o tym co było dawniej i co jest dzisiaj. Nie dajmy się oszukiwać starym cwaniaczkom.

  OdpowiedzUsuń
 70. do Asi Machy:daj sobie spokój z tymi imbecylami te wszystkie hasła i wypowiedzi świadczą tylko o ich inteligencji.A tak naprawdę mało kto jest odważny by spróbować sil i zawalczyć o fotel NIE TYLKO BURMISTRZA.Najlepiej okrywać się za linkiem!!!POZDRAWIAM

  OdpowiedzUsuń
 71. LUDZIE,TEN PAN BYŁ JUŻ DWIE KADENCJE I JAK RZĄDZIŁ?!? PROOOSZE WAS,OTWÓRZCIE OCZY! TO CO NAPISAŁ-KOPIA JAK NIC! N I E G Ł O S U J C I E N A N I E G O ! Za obce pieniądze(NASZE PIENIĄDZE)każdy potrafi rządzic i narobic długów! Widac wyborcy chcą dawac do kapsy! //słyszałam już gdzieś...''bo były imprezy fajne'' TEŻ MI IMPREZY! NAOBIECYWAŁ TERAZ STRAŻAKOM GÓRY-I TYM SAMYM ZDOBYŁ SPORĄ GRUPE LUDZI! STRAŻOKII,BĄDZCIE ROZSĄDNIEJSI...

  OdpowiedzUsuń
 72. Oczywiście głosuje na PAWŁA MACHE!!! Spoko facet.Pogada z każdym o wszystkim. Nie jest taki ach,ech-wyniosły!I WIEM,że gdy zdobędzie stołek burmistrz nie będzie nosił głowy wysoko-będzie taki jak do tej pory. //Mówic można wiele,ale ON BĘDZIE DZIAŁAŁ ŻEBY BYŁO JAK NAJLEPIEJ! JEST SUUPER!

  OdpowiedzUsuń
 73. Nigdy Macha, nigdy Cęcek, tylko p. Rita Serafin jest godna tego aby nami rządzić. Ma szacunek do ludzi, nie grabi, nie kugluje, jest kompetentna, nie .... pływa po tematach. TI tak w ogóle - fajna jest.

  OdpowiedzUsuń
 74. Panie C. a kiedy będziemy mogli spotkać się i porozmawiać z Pana kandydatami na radnych. Głównie w Rudach, ja marzę o tym. Chciałabym usłyszeć ich głosy, zobaczyć ich wdzięk, posłuchać ich mądrości. Trzeba tych ludzi pokazać ludziom. Tak, by przypadkiem na nich nikt nie głosował. Pozdrawiam Zośka

  OdpowiedzUsuń
 75. Stara, co ty spóźnialska jesteś. Spotkanie było. Ludzi było morz, - może 10, może 12 ... . A kandydaci jacyś niemi.Oni będą świetni w przyszłej radzie, bo kolejny burmistrz o nic nie będzie musiał pytać - szykuje nam się prawdziwy car i władca. A my poddani biada ....

  OdpowiedzUsuń
 76. Panie Witoldzie, wszyscy się pana boją. Piszą bzdety aby Pana upokorzyć. Jakie przekręty? ludzie prtzecież cała rada wtedy musiała by polecieć.

  OdpowiedzUsuń
 77. do WRC: wyleciał tylko C., kontrola do rady nie miała uwag. A protokoły długo były ukrywane przez pana C. Rada je ujawniła. To co za ujawnienie wg. ciebie ich należało odwołać.

  OdpowiedzUsuń
 78. Komentarz usunięty przez administratora z powodu naruszenia regulaminu.

  OdpowiedzUsuń
 79. GŁOSUJMY NA PAWŁA.TO NAJLEPSZA OPCJA..

  OdpowiedzUsuń
 80. Głosujmy na Pawła Machę ! To dobry wybór ! Głosujmy na RADNYCH KWW MACHA !!!!!

  OdpowiedzUsuń
 81. GŁOSUJMY NA PAWŁA MACHĘ !!! TO DOBRY WYBÓR !!! :smile: GŁOSUJMY NA RADNYCH KWW MACHA !!! :smile:

  OdpowiedzUsuń
 82. ZNUDZIŁA SIĘ RITKA ,GŁOSUJ NA WITKA !!!

  OdpowiedzUsuń
 83. GŁOSUJMY NA PAWŁA MACHĘ !!! TO DOBRY WYBÓR !!! :smile: GŁOSUJMY NA RADNYCH KWW MACHA !!! :smile:

  OdpowiedzUsuń
 84. Komentarz usunięty przez administratora za naruszenie ciszy wyborczej.

  OdpowiedzUsuń
 85. Gratulacje dla Pawła Machy!!!

  OdpowiedzUsuń