25 października 2010

Znamy program wyborczy kandydata na burmistrza

Szanowni Państwo,

 W związku ze zbliżającym się terminem wyborów do Samorządu Miasta i Gminy w Kuźni Raciborskiej, chciałbym podzielić się z mieszkańcami naszej gminy programem, który moim zdaniem powinien być realizowany. Oto mój punkt widzenia na rozwój naszej gminy w kilku płaszczyznach:

1. Najważniejszą sprawą jest ochrona przeciwpowodziowa oraz gospodarskie spojrzenie na rzekę Odrę i Rudę tak, aby stały się one źródłem profitów, a nie trosk. Główną ideą pracy Unii Europejskiej jest zrównoważony rozwój. Chodzi o wielorakie korzyści z pojedynczego działania, przy minimalizowaniu ewentualnych szkód dla środowiska. Przybliżając to uogólnienie należy połączyć nasz region z sąsiednimi, tymi bliższymi i dalszymi, tak jak w dobrej układance. W chwili obecnej w Kuźni Raciborskiej realizowane są dwa rządowe projekty z zapleczem finansowym. Pierwszy to obwałowanie Odry z programu "Dla Odry 2006", drugi to faza projektowa polderu z programu małej retencji województwa śląskiego. Obydwa nie współgrają w sposób dostateczny ze sobą, mimo, że za obydwa odpowiada ta sama instytucja. Gmina nie jest w stanie samodzielnie podjąć się realizacji przedsięwzięć tego formatu, a więc musi zabiegać o to, aby w odpowiedni sposób modyfikować plany tych, którzy je kreślą, biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania ekonomiczne i środowiskowe oraz interes obywateli. Ja chciałbym przedstawić Państwu własny punkt widzenia na te sprawy i propozycje rozwiązania. Chciałbym w ten sposób zaproponować coś, dzięki czemu jednocześnie zostanie strzelonych kilka goli równoważących rozwój. Pierwszym rozsądnym wyjściem dla gminy Kuźnia Raciborska jest budowa na zasadach partnerstwa z sąsiadami z północy (gmina Bierawa, Kędzierzyn-Koźle) i przy zaangażowaniu środków z wyżej opisanych programów, kanału przeciwpowodziowego w kierunku do wyrobiska pokopalnianego Kotlarnia o parametrach przekroju koryta odpowiednich do zakładanych nadmiarów przepływów dla rzeki Ruda, redukując zagrożenie dla Kuźni, Rud, Rudy Kozielskiej, Turza, Siedlisk, Budzisk, Rudy, Dziergowic, Bierawy, Ciska oraz aglomeracji K-Koźle i miast poniżej. Projekt podobnego typu powstał już w latach 70. XX w. i nosił nazwę "Kanał Śląski". Zbiornik w Kotlarni jest prawie gotów i w krótkim czasie może być ukończony. Ma objętość ok. 50 mln m3 i ponad 1000 ha powierzchni. Jest to olbrzymi lej depresyjny bardzo niekorzystnie wpływający na otaczający go z każdej strony las. Woda z wyrobiska jest sztucznie odpompowywana do rzeki Bierawki w celu umożliwienia dalszej eksploatacji piasku. Proces obniżył poziom wód gruntowych w promieniu kilku kilometrów i wysuszył las do tego stopnia, że jest tam możliwa tylko uprawa drzew o wyjątkowo małych potrzebach bytowych typu sosna itd. Z ekonomicznego punktu widzenia jest to najtańszy gatunek drewna, więc najmniej opłacalny. Sytuacja z biegiem czasu się pogorszy ze względu na to, że dorastający młody las na pożarzysku będzie potrzebował dużo więcej wody. Na nieszczęście mamy również ziemię zdegradowaną pożarem z 1992 roku, a więc gdyby mój pomysł został zrealizowany, wtedy utrzymując stały poziom wody w nowym kanale biegnącym przez pożarzysko moglibyśmy przy jego pomocy nawodnić las pozwalając wodzie swobodnie przesiąkać w głąb oraz uzupełniać jej braki przy pomocy rzeki Ruda do momentu planowanego zalania wyrobiska wodą z rzeki Bierawka. Jak Państwo widzą, jest to kolejny argument do budowy tego odcinka kanału zamiast projektowanego kosztem 20 mln suchego polderu o pojemności zaledwie 3 mln m3. Trzecim i nieostatnim byłaby zmiana zaszeregowania zbiornika przeciwpowodziowego Kotlarnia o szczebel wyżej do wielozadaniowego zbiornika retencyjnego zasilającego deficytową w wodę Odrę w okresach suchych dla żeglugi, umożliwiając tani i ekologiczny transport wodą obrabiarek z Rafametu przez wyrobisko, kanał Kędzierzyński i Gliwicki do Odry, i dalej w świat. Kolejne cele to ochrona przeciwpożarowa itd. Poza granicami gminy na szczeblu powiatów, województw oraz międzynarodowym toczy się dyskusja na temat połączenia odrzańskiej drogi wodnej ze zlewnią Dunaju i Łaby poprzez kanał biegnący wzdłuż Odry, a więc i przez naszą gminę. Gdyby projekt kanału uzyskał zielone światło do realizacji, to powinniśmy być do tego gotowi i zaproponować własną optymalną wersję jego przebiegu. Rozwiązywałby on kompleksowo problem powodzi i infrastruktury mostowej powiatu. Upraszczając, nadmiar wody w rzece byłby odprowadzony za jego pomocą tak jak dodatkową rynną bezpośrednio ze zbiornika Racibórz redukując przepływ katastrofalny w Odrze. Jako element układanki, kanał Odra-Dunaj kiedyś powstanie i w tym kierunku winno zmierzać nasze działanie. Ważne jest jednak to, aby rozwiązał on kilka z naszych problemów opisanych powyżej jednocześnie. Kolejnym alternatywnym wariantem zabezpieczenia przeciwpowodziowego Rudy jest wykorzystać nieużytek na rozwidleniu rzeki i wybudować tam sztuczne piętrzenie wody wyposażone w trzy urządzenia spustowe: dwa dla istniejących koryt rzeki i trzecie dla odprowadzenia nadmiaru wody sztucznym kilkusetmetrowym odcinkiem kanału do istniejącego już zaniedbanego kanału noszącego dziś nazwę Pogonica. Kanał Pogonica znajduje się w lesie. Biegnie równolegle do północnego koryta Rudy za Dębiną, tartakiem i leśniczówką na Nowym Świecie. Uchodzi do Odry obok wjazdu do Dziergowic od strony Budzisk. Pogonica liczy sobie kilkaset lat i oczywiście spłyciła się i zarosła. Nie spełnia obecnie żadnej zamierzonej funkcji poza drenowaniem lasu po ulewnych deszczach. Gdyby został wzięty pod uwagę jako element ochrony przeciwpowodziowej, to musi być poszerzony i pogłębiony. Trzeba też zrobić przepusty pod linią kolejową i drogą. Takie działanie na obiekcie już istniejącym i funkcjonującym w mikroskali nawiązuje do przeszłości i jest jej kontynuacją. Kilkaset lat temu transportowano tym kanałem drewno i rudę darniową. Pogonica posłuży też dla celów przeciwpożarowych oraz odbudowy właściwego poziomu wód gruntowych.

2. Kolejną sprawą jest zaopatrzenie w wodę pitną dla Kuźni i gminy. Obecnie dysponujemy zbyt skromną wydajnością eksploatowanych ujęć. Gmina stoi przed koniecznością zwiększenia podaży wody. Można to osiągnąć na kilka sposobów. Pierwszy, to proponowane przez obecne władze skorzystanie z ujęć zwanych Solarnia. Jest to najdroższe i najgorsze z możliwych rozwiązań. Cena szacowana to ok. 8 mln złotych. Podobno jest tam kilka studni, z których tylko połowa przeszła testy jakości wody. Drugi sposób, to włączenie do systemu nowych nieczynnych ujęć z okolic "Szołtyska”" Ujęcia te krytykowane za małą wydajność pozwoliłyby jednak uzupełnić deficyt wody. Ostatnim rozwiązaniem - droższym od drugiego, ale niewspółmiernie tańszym od pierwszego byłaby modyfikacja gotowych ujęć wody z okolicy Budzisk oraz budowa stacji uzdatniania. Na podstawie informacji od p. Gołąbka, osoby niewątpliwie praktycznej, wiem, że zlecił on wykonanie dwóch odwiertów w tym właśnie rejonie i z nich korzysta. Szacunkowe koszty pogłębienia już istniejących odwiertów oraz stacji uzdatniania wody to ok. 1.5 mln złotych. Wydajność tego ujęcia pozwoli zaspokoić potrzeby gminy w całości i mieć rezerwę na rozwój. Uważam, że skądkolwiek czerpalibyśmy wodę dla celów konsumpcyjnych, powinna ona być kontrolowana i uzdatniana celem całkowitego wyeliminowania studni indywidualnych zanieczyszczonych przez przydomowe szamba. Wchodzi więc w grę rozwiązanie trzecie, a drugie może funkcjonować przejściowo i w trybie awaryjnym.

3. Przechodząc do zagadnienia kanalizacji uważam, że obecna sytuacja jest rozpaczliwą próbą rozwiązywania wieloletnich zaniedbań w tym zakresie. Od ok. 50 lat czyniono próby uporania się z oczyszczaniem ścieków. Nie starczyło jednak determinacji. Znajdujemy się obecnie w punkcie wyjścia. Nasza stara oczyszczalnia przestała działać i pod presją kar, trzeba było problem pospiesznie rozwiązać, i ten pośpiech jest prawdopodobnie przyczyną kardynalnego błędu. Nowa oczyszczalnia została zlokalizowana w miejscu starej. Nie wzięto pod uwagę spadków terenu ani założonego wcześniej kierunku rozbudowy miasta, którą inaczej przewidywano kilkadziesiąt lat temu, a inaczej się realizowało. Uważano, że rozbudowa pójdzie w kierunku osiedla. Obecny, nowy projektant korzystał ze starych założeń, które straciły aktualność. Przypuszczalnie ten sam nie robił projektu oczyszczalni i projektu sieci kanalizacyjnej, bo te dwa człony nie współgrają ze sobą. Gdyby ten sam inżynier robił oba projekty bez uprzedniego wskazania lokalizacji oczyszczalni, to zapewne zrobiłby to inaczej.

Najniżej położonym punktem naszej gminy odpowiednim dla oczyszczalni jest teren za Budziskami i R. S. P. od strony lasu i jak najbliżej Odry, gdzie oczyszczona woda powinna trafić bez pośrednictwa rzeki Rudy. Patrząc geograficznie na gminę Kuźnia Raciborska, widzimy, że naturalne pochyłości terenu niezbędne do grawitacyjnego przesyłu nieczystości wskazuje nurt rzeki Rudy i Odry. Płynie ona - jak to rzeka - z góry na dół. Ta zasada powinna być szkieletem przyszłej sieci kanalizacyjnej. Główny kolektor naturalnie ma być położony wzdłuż koryta Rudy, co da możliwość wykorzystania wody z rzeki do okresowego płukania instalacji i ułatwia podłączenie prawo- i lewobrzeżnych ulic. Przed rozpoczęciem remontu oczyszczalni, przedstawiłem moje stanowisko bezpośrednio władzom Kuźni, kierownictwu wodociągów i kanalizacji oraz lokalnej prasie, mając nadzieję, że oczywiste argumenty odniosą skutek. Tak się jednak nie stało. Wyremontowana oczyszczalnia za kilkanaście milionów złotych nie poprawiła sytuacji mieszkańców gminy w najmniejszym stopniu. Już dziś widać efekt błędu w projektowaniu. W trakcie bieżącego remontu drogi 425 na odcinku od ul Krótkiej w kierunku do oczyszczalni powstaje pierwsza przepompownia, a instalacja ma funkcję tłocznej, czyli pod górkę. To rozwiązanie podroży przesył nieczystości i uwrażliwi na awarie takie jak np. brak prądu.

Stara sieć ze względu na brak konserwacji się sypie. Przykładem jest aktualnie usuwana awaria na Osiedlu. Sposób jej usuwania poprzez redukcję średnicy rury, która uległa awarii (wepchnięto jedną w drugą) stwarza "wąskie gardło" i wyklucza najprawdopodobniej włączenie kolejnych potencjalnie budowanych bloków do systemu. Racjonalnym byłoby obejście uszkodzonego odcinka na zasadach "Baypasu" i wyłączenie bez naprawy. Jak do tej pory - obietnic składanych wyborcom - ani jeden dodatkowy dom nie otrzymał podłączenia do kanalizacji i długo jeszcze nie otrzyma ze względu na brak zagwarantowanych środków na kontynuację. Oczyszczalnia ścieków jest - mówiąc potocznie - sama dla siebie. Jeżeli ma ona pracować i obsłużyć Turze, Budziska, Rudę, Siedliska i Starą Kuźnię, to trzeba by było tłoczyć ścieki pod górę podrażając i komplikując ich przesył. Nie przewidziano jednak i tej opcji, co można wnioskować po braku kanalizacji sanitarnej pod remontowaną drogą w kierunku od szkoły do „rynku”. Obecnie gmina proponuje budowę kolejnych dwóch oczyszczalni. Jedna byłaby dla Rud, Jankowic i Rudy Kozielskiej, a druga dla pozostałych miejscowości ze Starą Kuźnią włącznie. Uważam, że taki projekt nie ma szans na dofinansowanie ze względu na ewidentne marnotrawstwo. Gdybym miał coś do powiedzenia w tej kwestii, to postarałbym się zainteresować Gminę Nędza, będącą w podobnej sytuacji propozycją wspólnego projektu i odbiorem u nas odpłatnie ścieków wykorzystując naturalne spadki terenu wzdłuż rzeki Sumina i Odry. Na dziś mieszkańcy Turza boją się ewentualnej powodzi niosącej nieczystości z błędnie zlokalizowanej, projektowanej przez gminę Nędza oczyszczalni ścieków w terenie zalewowym.

4. Kolejnym problemem jest brak dostępu do sieci przesyłu gazu. Przed rozpoczęciem remontu drogi, powinien być przygotowany projekt infrastruktury pod-drogowej, a więc należało położyć dodatkowo do rur kanalizacyjnych w tym samym wykopie rury do przesyłu gazu. Finansowanie takiego przedsięwzięcia powinno odbywać się na zasadach korzystania np. z wolnych obecnie środków na internet szerokopasmowy i mogłyby te środki wejść np. w koszta wykopu. Gazyfikacja Kuźni leży w interesie naszych przedsiębiorstw i wielu osób prywatnych na zasadach komercyjnych. Zamysł ten upadł wiele lat temu ze względu na niespełnione wymogi gwarantowanej ilości odbioru gazu. Dziś sprawy mają się inaczej. Klienci mogą stawiać warunki. Chciałbym, aby gaz stał się ekologiczną alternatywą dla coraz droższego węgla. Mamy do wyboru dwa kierunki, z których można by podjąć próbę na zasadach dobrosąsiedzkich poprowadzenia nitki. Jeden ze strony Markowic i drugi ze strony Azot.

5. Przejdę do infrastruktury komunikacyjnej. Kręgosłupem gminy jest droga numer 425 prowadząca ze wschodu na zachód i biegnąca z Rud w kierunku Kędzierzyna-Koźla przez Rudę Kozielską i Kuźnię Raciborską. Większość transportu odbywa się tą drogą i to ona jest priorytetowa. Wszyscy znamy stan techniczny naszego odcinka tejże drogi. Mowa tu o odcinku "kuźniańskim”" bo "rudzki" jest już w dość dobrym stanie. Droga z Rud do Raciborza nr 919 również jest w należytym stanie, ponieważ tego też dopilnowano. Moim zdaniem, na obecny stan naszych dróg miały wpływ decyzje samorządowe, jak np. pozwolenie na eksploatację kruszyw w miejscach zupełnie niepasujących do układanki zrównoważonego rozwoju. Kopalnie piasku powstały wyłącznie na podstawie map geologicznych zasobów. Samorządowcy zupełnie nie wzięli pod uwagę infrastruktury drogowej i jej parametrów technicznych. Większość dróg w naszej gminie robiona była po to, aby unieść samochody ciężarowe typu "Star" czy "Jelcz", ale nie TIR-y, które obecnie je rozjeżdżają. Do gminy wpływa kilka groszy podatku od każdej tony. Dochód ten jest niewspółmierny w stosunku do wyrządzanych szkód. Orientacyjne bezpośrednie zyski wpływające bezpośrednio do budżetu rocznie z kopalni to 40 tys. złotych. Remont jednego kilometra drogi kosztuje kilka mln zł, a więc kopalnia nigdy nie odprowadzi tylu pieniędzy, by wystarczyło na remont choćby jednego kilometra, a jest ich dużo więcej. Nieodpowiedzialna decyzja lokalizacji kopalni powoduje też szkody w infrastrukturze dużo droższej, takiej jak na przykład mosty. Gmina i tak miała dużo szczęścia w tym nieszczęściu, bo znalazło się kilku rozsądnych ludzi, na przykład pan Szabla z Lasów Państwowych, którzy zablokowali pomysły przekształcenia świeżo zasadzonymi młodymi drzewkami pożarzyska za państwowe 60 mln zł, w kolejną kopalnię kruszyw. Z myślą o przyszłości transportu drogowego należy zabrać się za przyczynę choroby, a nie za same TIR-y. Nie należy przedłużać pozwoleń na wydobywanie piasku lub też ograniczyć tonaż pojazdów i skierować transport alternatywnie koleją i wodą. Jeśli jakikolwiek inwestor zainteresowałby się lokalizacją w Kuźni dla swojej inwestycji, to weźmie pod uwagę przede wszystkim dostęp do arterii komunikacyjnych, czyli dróg i kolei, nośność mostów i dostęp do rampy. Proszę zwrócić uwagę na to, co się wyprawia na moście w Rudach z monstrualną kładką dla pieszych tak dużą prawie jak on sam i nowoczesnym wahadłowym oświetleniem. Nie przeprawią się pod nim nawet kajaki z takich, czy innych względów, a co dopiero eksport i import niezbędny do normalnego funkcjonowania przedsiębiorstw na naczepach TIR-a. Kuźnia nie ma komunikacji zorientowanej w kierunku zachodnim - przez Odrę, a byłoby to olbrzymim odciążeniem ruchu. Gmina oczywiście nie jest w stanie samodzielnie przerzucać mostów przez Odrę, ale powinna inicjować i ewentualnie partycypować w projektach zmierzających w tym kierunku. Inwestycja Odra-Dunaj gwarantuje przeprawy jako integralne składowe. W dyskusji z zarządzającymi drogą, nasze władze nie dysponowały chociażby ekspertyzą techniczną drogi, sporządzaną przez niezależnego biegłego rzeczoznawcę. Teraz zrozumiałe jest, że zarządca broni się, argumentując iż droga została zniszczona przez kopalnię kruszyw, które sprowadziły tu decyzje naszych władz.

6. Obecnie przejdę do kwestii związanych z przemysłem w naszej gminie, czyli miejscami pracy i wpływami do budżetu. Kuźnia o mało co nie stała się wsią w okresie transformacji. Z zatrudnionych 2 tys. 200 osób w "Rafamecie" zostało ok. 450. Gdyby nie zbieg okoliczności, że ulokował się tu "Maxpol" z zatrudnieniem blisko 400 osób, to losy nasze nie byłyby do pozazdroszczenia. Pożądana jest więc dywersyfikacja zatrudnienia. Upraszczając - kłopoty jednego przedsiębiorcy nie mogą nokautować całej gminy. Zwykle kryzys przeplata się z hossą, a tylko mądrzy, gromadzący rezerwy przetrwają złe czasy. Dziś gminy szukają inwestora, a nie odwrotnie. Trzeba się przeorientować podnosząc swoje walory, takie jak zasilanie prądem, dostęp do gazu, wody, kanalizacji, sieci transportowej i potencjału ludzkiego. Proszę się zastanowić i odpowiedzieć, ile warunków spełniamy, a co nam zostało do zrobienia? Teren mamy, ludzi również, ale o resztę musimy zadbać.

7. Z przemysłem ściśle związane jest zatrudnienie. Najważniejsze są praca i uczciwa za nią zapłata. W kapitaliźmie praca jest artykułem na rynku. Kosztuje tyle, ile przedsiębiorca chce i potrafi za nią dać. Więcej dostają pracownicy elastyczni, którzy potrafią się przekwalifikować, zależnie od koniunktury. Obecne czasy nie gwarantują niestety spędzenia życia zawodowego w jednym zakładzie. Nie powinno się traktować zmiany pracy jako nieszczęścia. Nasi zachodni sąsiedzi zmieniają pracę statystycznie 6 razy w ciągu życia. Musimy starać się pomóc najsłabszym. Nie można dopuścić, aby bezrobocie powtarzało się przez pokolenia. Już druga generacja jest praktycznie nie do odzyskania. Wzorce bierzemy od najbliższych i tak uczymy się żyć z opieki społecznej. Osoby z tym problemem powinny być bezwzględnie zatrudniane z uwzględnieniem przekwalifikowania zawodowego. Chciałbym tę grupę ludzi zaktywizować, tworząc np. sortownie miejskich odpadów czy brygady do utrzymywania gminy w należytym porządku na zasadach robót publicznych w spółkach wodnych. Praca, jako nadrzędna wartość, dyscyplinuje człowieka i nadaje sens jego życiu. Pracując, czujemy się potrzebni, uczestniczymy w życiu społecznym i mamy w nim swoje miejsce. Wynagrodzenie za pracę powinno być przynajmniej godne, więc wyższe od zasiłku. To motywuje do pracy. Młody człowiek powinien wiedzieć, że w perspektywie czasu za zaoszczędzone pieniądze będzie w stanie godnie żyć i realizować marzenia. Wiadomo, że brak pracy jest przyczyną demoralizacji.

8. Kolejną, bardzo ważną i bardzo trudną sprawą są finanse. W tym względzie jestem konserwatystą. Bilans dochodów i rozchodów musi być zrównoważony. Nie można modlić się o powódź czy inne nieszczęścia, by pozyskać nadzwyczajne środki na nienadzwyczajne potrzeby np. naprawę dróg. Kreatywna ekonomia poprawi wygląd rozliczeń, ale nie poprawi sytuacji gminy. Zaciągnięte długi, to też płacenie odsetek i dalsze ubożenie oraz początek spirali zadłużenia. Moim zdaniem, z tytułu odsetek od długu ubywa rok w rok niezła suma. Są to pieniądze, za które wiele można by zrobić. Nie rozumiem, jak można pożyczać kolejną kwotę do łatania budżetu, zamiast ciąć wydatki i równoważyć budżet. Uważam, że gmina jest dla mieszkańców, a nie mieszkańcy dla gminy. Na etaty urzędników składamy się wszyscy i mamy prawo do sprawnego urzędu, zdolnego do pozyskiwania środków z zewnątrz. W naszej gminie wytworzyła się niezdrowa sytuacja. Wspólny budżet jest dzielony nierównomiernie. Solidarność z np. ofiarami powodzi zrobiła miejsce arytmetyce i egoizmowi silniejszej frakcji w Radzie Miasta, realizującej bezwzględnie od lat różne cele mniej lub bardziej zasadne. Niektórzy uważają, że celowe środki z zewnątrz przeznaczone na przykład na budowę hali sportowej w Rudach nie wchodzą do wspólnej puli gminy i są efektem wyjątkowej przedsiębiorczości poszczególnych jednostek. Dlaczego jednostki te nie utożsamiają się z całą społecznością, która im kiedyś w trakcie wyborów zaufała, tylko powodują sztuczny konflikt interesów? Razem dla gminy jest razem i nie inaczej. Chciałbym, choć nie wiem czy to realne, w przyszłości wykroić z budżetu jakąś sumę pieniędzy i przeznaczyć ją na celowe preferencyjne kredyty bezprocentowe na indywidualne budownictwo. Kredyty te mogłyby być wykorzystane tylko na naszym terenie, bez możliwości przehandlowania wybudowanych obiektów i tylko przez naszych mieszkańców. Jestem jednak przeciwny udziałowi gminy w sprzedaży prywatnych działek. Jeżeli teren pod budowę zostanie podzielony na działki i sprzedający nazywa je budowlanymi, to niech własnym kosztem zadba o infrastrukturę drogową i media, a nie oczekuje, że zrobi to gmina, czyli my - jej mieszkańcy. Plan zagospodarowania miasta nie zobowiązuje jeszcze do jego wykonania. Jest tylko planem. Sprawa powinna być jasna. Ściernisko, to ściernisko, a jeżeli ma funkcjonować jako działka budowlana, to ma też spełniać określone standardy po to, aby uniknąć przyszłych roszczeń. Mamy wystarczającą listę potrzeb dla podzielenia skromnych środków. Rozwój oznacza dla mnie troszeczkę inną kolejność, a mianowicie najpierw miejsca pracy u Nas, a dopiero później wzrost liczby mieszkańców. Rąk do pracy na świecie nie brakuje, a procesy migracji ludzi odbywają się w poszukiwaniu środków do życia, czyli pracy.

9. Zostaje sprawa szkolnictwa i kultury. Najważniejszą sprawą jest dbanie o wysoki poziom kształcenia z jednoczesnym zapewnieniem pomocy słabszym uczniom, aby mogli dorównać pozostałym. Uważam, że szkoła ma wiele do zrobienia na odcinku współpracy z rodzicami uczniów. Dobra znajomość realiów pozwoli na odpowiednie rozwiązania - dostosowanie oferty do najpilniejszych potrzeb. Kultura i sport nie mogą pozostawać bierne i oczekiwałbym z tej strony konkretnych inicjatyw. Nie mam wykształcenia pedagogicznego, ale jako były uczeń miałem swoje wzorce osobowe. Byli to też nauczyciele i opiekunowie świetlicy, a także kucharki i woźny. Chodzi o to, aby troska o ucznia była nadrzędną sprawą wszystkich, którzy się nią powinni zajmować z racji zajmowanych stanowisk, a nawet i bez stanowisk.

 

Paweł Macha

P. S.

Od urodzenia mieszkam w Kuźni Raciborskiej  najpierw na Osiedlu przy ulicy Świerczewskiego, potem na Wierzbowej. Dzisiaj mieszkam przy ul Klasztornej 3.

W Turzu, a potem w Dziergowicach mieszkali moi dziadkowie ze strony ojca. Matka pochodzi z Podlasia i tam żyło i żyje wiele pokoleń z jej rodziny. Jestem więc dwupaszportowcem. Mój zawód to marynarz, obecnie w randze kapitana żeglugi wielkiej i śródlądowej, dowodzę największymi jednostkami do przewozu paliw i chemii. Pływam posługując się polskim paszportem po całym świecie i przyglądam się najlepszym i najgorszym rozwiązaniom zaaplikowanym obywatelom po to, aby żyło się im "lepiej". Posługuję się trzema językami obcymi. Jestem inżynierem, absolwentem Technikum Żeglugi Śródlądowej oraz Wyższej Szkoły Morskiej – Wydział Nawigacji o specjalności transport. Dyplom nostryfikowałem egzaminami w kilku krajach świata. Kierowałem wieloma zespołami ludzi i nie będzie dla mnie nowością pokierowanie następnym zespołem. Będę zaszczycony okazanym mi przez Szanownych Wyborców zaufaniem, a funkcję burmistrza potraktuję jako zadanie, a nie przywilej. Postaram się przywrócić poziome relacje społeczeństwa z władzami oraz ograniczyć politykę do niezbędnego minimum.

130 komentarzy:

 1. Bardzo ładnie napisane, do tego te bogate słownictwo, którego na co dzień pewnie Pan nie używa. Przedstawienie długich 9 punktów charakteryzujących się jednym, wszystkie są mało konkretne, i nie skierowane w najpotrzebniejsze potrzeby mieszkańców. Punkt dla Pana za to że jako pierwszy i pewnie jako jedyny kandydat przedstawi swój plan na tej stronie! Nie od dziś wiadome jest że cokolwiek tu Pan i możliwe że reszta kandydatów napisze, to niestety jesteście skazani na narzekania i niezadowolenie czytelników. Mimo wszystko życzę powodzenia, mojego głosu Pan nie ma. Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
 2. Jestem mile zaskoczny programem który Pan przedstawił.Przemyślany i mający szansę powodzenia ale pod jednym warunkiem, że zostanie zmieniony skład Rady Miasta a widzę że niestety kandydują w większości te osoby które z zasady są na "nie" jeżeli chodzi o nowe posunięcia i pomysły w naszej gminie.Mieszkańcy Kużni pokażą czy chcą zmienić coś w swoim mieście czy tylko narzekać. Życzę powodzenia a mój głos już Pan ma.

  OdpowiedzUsuń
 3. Czekam,jakie programy przedstawią inni kandydaci oczywiście na tym forum.

  OdpowiedzUsuń
 4. do Erik...czy słownictwo p.Cęcka i p. Rity na co dzień również jest takie bogate? nie sądzę...przecież p. Macha nie będzie pisał slangiem młodzieżowym, a może tak byłoby lepiej? może wtedy by do ciebie dotarło jakiekolwiek słowo! dO P.Machy...dobry plan działania, marne szanse z taka obstawą i resztą która jest zawsze na nie na wszystko, ale życzę powodzenia! Przeczytam resztę programów wyborczych jeśli oczywiście je przedstawią. Może porównanie ich da mi pewną jasność na kogo głosować! choć mam świadomość, że nie zawsze wszystko można zrobić co się obiecało!

  OdpowiedzUsuń
 5. Miastem powinien rządzić FACET! nie BABA!!!

  OdpowiedzUsuń
 6. Sie ma Paweł! Fajna czytanka. Powinna zaczynać się od słów ,,za górami, za lasami, za siedmioma rzekami" - co w pewnym sensie nawet pokrywało by się z prawdą. Reszta jednak to zbiór pobożnych życzeń. Niektóre zaś fragmenty dla osób które choć trochę znają przepisy samorządowe to istna herezja. Dobrze że użyłeś słów,, Chciałbym, choć nie wiem czy to możliwe". To Cię zabezpiecza, a w przyszłości ewentualnie usprawiedliwi.

  OdpowiedzUsuń
 7. Cęcek juz swój czas miał,Rita Serafin pokazała że nic nie pokazała-czas na zmiany w naszym mieście-stawiam na młodych i kreatywnych-mój głos dla Pana Pawła

  OdpowiedzUsuń
 8. duży + za odpowiedź na apel Redakcji, wyczerpujące wyjaśnienia własnych pomysłów, poważne podejście do tematu. Warto się również zastanowić nad rzeczami bardziej przyziemnymi.Co do ochrony przeciwpowodziowej to ludziom niezbędny jest większy dostęp do informacji o stanie zagrożenia,kompetentna osoba(mająca odpowiednie kwalifikacje a nie plecy w urzędzie) która będzie odpowiedzialna za akcję ratowniczą a nie jak było w tym roku podczas powodzi - nie wiadomo kogo słuchać i co robić.'stara kuźnia' powinna mieć oparcie w osiedlu w takich kryzysowych sytuacjach za co powinni się zabrać radni i organizować taką pomoc. Należy stworzyć młodzieży odpowiednie warunki do realizowania swoich pasji(Sparta). Inwestorzy też mają ciężko na naszej ziemi. Jest tyle nieprawidłowości,że nawet nie umiem tego wszystkiego obrać w słowa. U kandydata/kandydatki na burmistrza wymagam również odwagi w zmobilizowaniu pracowników Urzędu Miasta do efektywnej pracy i podnoszenia swoich kwalifikacji. Na chwilę nawet nie mam ochoty iść głosować.

  OdpowiedzUsuń
 9. RAPORT NIK o przekrętach Cęcka ODTAJNIONY: http://www.scribd.com/full/29648034?access_k ey=key-1wkviqthnhlme1hwtnzk

  OdpowiedzUsuń
 10. Oto adres do RAPORTU: http://www.scribd.com/full/29648034?access_k ey=key-1wkviqthnhlme1hwtnzk

  OdpowiedzUsuń
 11. http://www.scribd.com/full/29648034?access_k ey=key-1wkviqthnhlme1hwtnzk

  OdpowiedzUsuń
 12. Nie wiem dlaczego ale portal błędnie wstawia odnośniki. Usuńcie spację w słowie key i strona się otworzy.

  OdpowiedzUsuń
 13. Strona działa. Usuńcie spację k ey na key.

  OdpowiedzUsuń
 14. Myślący ,Ty widziałeś kiedyś jak wygląda Raport NIK ?? To co Ty tu wysyłasz to jest jakiś bubel , jakaś stara gazetka ,wiec nie rób ze mnie, z nas głupców!!!;)

  OdpowiedzUsuń
 15. To jest Raport NIK wydrukowany słowo w słowo w gazecie TYTA! I nic na to nie poradzisz popleczniku Cęcka! Facet złamał prawo i wyleciał w połowie kadencji - to oczymś świadczy! A ty zapewne też miałeś korzyści z jego przekrętów i chcesz aby on ponownie został Burmistrzem. Poczytajcie RAPORT to zrozumiecie co facet wyczyniał w Urzędzie.

  OdpowiedzUsuń
 16. Nie ośmieszaj się Myślący ;) I nie wiem czy jesteś tego świadomy ,ale przed chwilą mnie pomówiłeś i jeśli liczysz na bezkarność ze względu na anonimowość w sieci to chyba jesteś w błędzie:)Złamał prawo ,powinien ponieść prawne konsekwencje, gdyby je poniósł -nie mógłby kandydować, a kandyduje!

  OdpowiedzUsuń
 17. Jest rok 2000. Radni otrzymują ukrywany przez Burmistrza Cęcka Raport NIK i wydają wniosek o odwołanie. W nim czytamy: Grupa radnych Rady Miasta Kuźnia Raciborska zorganizowana w klubach radnych" JEDNOŚĆ" i "CENTRUM" wnioskuje o odwołanie Witolda Cęcka ze stanowiska Burmistrza Miasta i Gminy Kuźnia Raciborska w trybie ustawy o Samorządzie Terytorialnym i Statutu Miasta i Gminy Kuźnia Raciborska. Kluby zarzucają Burmistrzowi: 1. Niekompetencję w działaniach, które doprowadziły w wielu przypadkach do naruszenia prawa, 2. Samowolne podejmowanie decyzji będących w kompetencji Rady Miasta, 3. Dopuszczenie do kryzysu budżetu gminy poprzez zaciągnięcie wielomilionowych kredytów, 4. Poświadczenie nieprawdy w dokumentacji urzędowych i w publicznych wypowiedziach, 5. Wykorzystanie stanowiska służbowego do osiągnięcia prywatnych korzyści majątkowych, W konsekwencji powyższych działań Rada Miejska utraciła zaufanie do osoby Witolda Cęcka. Na końcu Radni dodają, że wszystkie wymienione zarzuty potwierdzają protokoły pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej i Najwyższej Izby Kontroli. LUDZIE! Ten człowiek zawiódł zaufanie wiele lat temu. Pokazał już co potrafi. WYLECIAŁ NIE ZA DARMO! NIE BROŃCIE GO BO PRZECIEŻ OSZUKIWAŁ I KŁAMAŁ MIESZKAŃCÓW I RADNYCH. WYBORCY MAJĄ PRAWO DO UCZCIWEGO BURMISTRZA! W Bibliotece w MOKSiRZE dostępna jest TYTA numer 7/43/2000 i można sobie poczytać. Tam jest Raport i wypowiedzi Radnych. To PRAWDA i nie można jej UKRYĆ!

  OdpowiedzUsuń
 18. myślący, co było a nie jest nie pisze się w rejestr... widzę że jesteś człowiekiem Pisu skoro kochasz wracać do przeszłości... wiecznie przeszłością żyć nie można.

  OdpowiedzUsuń
 19. Proponuję to jeszcze zrobić na kolorowo inna czcionką i wkleić to jeszcze tu z pięć razy, bo wklejenie trzy razy linka z identycznym materiałem to za mało. Bo tylko Ty z nas wszystkich jesteś Myślący... Już nie "złamał prawa" tylko oszukiwał ? jeszcze trochę i na niego zagłosujesz.

  OdpowiedzUsuń
 20. Co do linków "Myślącego" bardzo dziękuję za przypomnienie RZĄDÓW Pana W.Cęcka. Słowa dla innych "Sami widzicie że miał szansę i jak ją wykorzystał??? To tyle w ramach komentarza, choć to nie temat przewodni. Także taka mała prośba o komentowanie programu wyborczego Pana P.Machy. Po drugie każdy ma swoje zdanie więc takie wzajemne obrażanie kogokolwiek czemu ma służyć? Jestem również za tym że trzeba dać szansę młodym, ale...no właśnie jest ale, według mnie Pan P.Macha nie dojrzał do bycia Burmistrzem. Nawiązując do szkolnictwa i nauki to "zaczyna się ją od przedszkola czy 1 klasy szkoły podstawowej, a nie od szkoły średniej"... dlatego według mnie powinien zacząć od kandydowania do Rady Miasta, nabrać doświadczenia przez 4lata a następnie pójść w kierunku jaki sobie obrał w przeciągu ostatnich 3miesiący. Nie mam zamiaru negować Pańskiej kandydatury ale tak ja to widzę. Według mnie popełnił Pan błąd, bo po 4latach doświadczeń w Radzie Miasta, z "palcem w..." wygrałby Pan kolejne wybory. "Pośpiech jest złym doradcą"...

  OdpowiedzUsuń
 21. to chciałam zauważyć ,że oprócz p.Machy,to nie ma żadnych nowych twarzy ,jakoś nikt się nie garnie do jaskini,także może przestańmy wypominać edukację samorządową kandydata,tylko zastanówmy się,czy ma szansę.W radzie miasta mamy jednego lidera,także nie wiem jakie tam można zdobyć doświadczenie,kiedy podnosić paluszek?

  OdpowiedzUsuń
 22. WYGRA P.MACHA TO JEST JEDYNY SENSOWNY KANDYDAT

  OdpowiedzUsuń
 23. dobry program ale za malo na temat rozrywek, mlodziezy itp ... Az zal sie na nich patrzec czasami. Kuznia to niestety nuda! Znudzeni ludzie to nudni ludzie.

  OdpowiedzUsuń
 24. Byłyby jeszcze dwa słowa o młodzieży, o sporcie i byłoby super. Wiadomo, nudząca się młodzież zaczyna broić i tu przydałoby się trzecie słowo o bezpieczeństwie - bo z tym jest ostatnio w naszej mieścinie niestety "różnie"...(: Sport kształtuje, rozwija i zabija nudę - tym czasem klub Sparta za chwilę nie będzie miał gdzie trenować, a szkoda bo odnoszą sukcesy i zainteresowanie też jest coraz większe. Na stadionie trybuna zaraz się rypnie kibicom na łep, a nakłady finansowe na klub też nie są jakieś olśniewające(czyt. wystarczające).... Wokół takich rzeczy też trzeba robić dobrą atmosferę - młodzież ma zajęcie, rozwija się zainteresowania, rodzice mają rozrywkę, są zadowoleni, a jak odnosi się jakiś sukces rośnie lokalny patriotyzm itd. itd.

  OdpowiedzUsuń
 25. Komentarz usunięty przez administratora z powodu naruszenia regulaminu.

  OdpowiedzUsuń
 26. Powiem tak. Program jest zbiorem czegoś tam. Wydaje mi się, że nie oddaje tego co trzeba w naszej gminie robić. Wiele z tych spraw jest już realizowanych - chodzę na zebrania mieszkańtów to wiem. Dla mnie pan C. odpada w przedbiegach, zaś pan M. wogóle do tych biegów się nie kwalifikuje. Poczytajcie program, to dojdziecie do tego dlaczego. A więc pozostaje pani R. za którą nigdy nie przepadałem, ale ona jest skuteczna. dwaj pozostali przy niej to słabeusze, myślę, że oni o tym najlepiej wiedzą. Jeśli nie to już mi ich żal. Oddam głos za tą panią, mam nadzieję, że większość naszych wyborców postąpi podobnie. Hej.

  OdpowiedzUsuń
 27. Miastem nie może rządzić baba! Dlaczego ona k**wa nic nie robiła przez tyle lat a nagle teraz robi chodniczki, zatoczki itp... NIE GŁOSUJMY NA RITĘ.

  OdpowiedzUsuń
 28. A ja myślę że trzeba dać szansę młodym ,niech się wykażą .Dlaczego zakładaja niektórzy że nie dadza rady.Zgadzam się z poprzednim wpisem że zostanie zmieniony skład Rady Miasta.Dla p.Pawła życze powodzenia i ma mój głos.

  OdpowiedzUsuń
 29. Nieważne, że z oceanu do Urzędu! Ważne że młody... Oj ludzie, ludzie.

  OdpowiedzUsuń
 30. Na szczęście są to wybory lokalne i kandydaci powinni być spośród Nas.Nie są to ludzie "przywiezieni w teczce" tak jak to bywało parę kadencji temu.Znamy ich i ich rodziny, spotykamy na ulicy.Chciałbym wiedzieć do jakiej partii należy pan Cęcek , do jakiej pani Rita i czy Macha też jest umoczony?

  OdpowiedzUsuń
 31. Rita, skończ się bawić. Kosiareczka i drzemy na Piaskową ^^

  OdpowiedzUsuń
 32. Szanowni urzędnicy i poddani pani rity s. Może byście tak wzięli sie do pracy, a nie na okrągło klikali ku chwale waszej szefowej? Nieustanne klikanie i tak wam nic nie da. Wasza pani przerżnie te wybory jak nic :laughing: :laughing: :laughing:

  OdpowiedzUsuń
 33. sonda nie kłamie. 51% głosów na Witolda Cęcka. Wygra w pierwszej turze. Powodzenia!

  OdpowiedzUsuń
 34. Cęcek wygra w pierwszej turze jak zagłosuje na niego Turze :PP

  OdpowiedzUsuń
 35. A u nas w Kuźni jest tyle komputerów,czy kod dostępu do sondy został złamany?

  OdpowiedzUsuń
 36. W naszej gminie jest ponad 11 tysięcy mieszkańców ,więc teoretycznie jest to możliwe (to ,że jest tyle komputerów). :wink:

  OdpowiedzUsuń
 37. to chyba jakieś żarty z ta sondą, rano cęcek nie miał nawet 200 ... ???? jak to możliwe???? : angry:

  OdpowiedzUsuń
 38. Pawle, znamy się od lat więc pozwolisz, że podpowiem. Ważne by Kuźni nie zalewało ale są jeszcze inne bardzo ważne rzeczy. Wyraź, proszę swoją wizję zagospodarowania ludzi niepełnosprawnych. To dość trudne i niewdzięczne ale wystarczy się rozejrzeć i zauważyć ilu w naszej gminie niepełnosprawnych, starszych i chorych ludzi. Innymi słowy może warto zagospodarować i o ten elektorat. Nigdy jeszcze nikt z włodarzy nie pomyślał o niczym poza dawaniem jakiś ewentualnie zasiłków. Tu można zrobić niesamowicie dużo i wiele (głosów) pozyskać.

  OdpowiedzUsuń
 39. Każdy ma prawo spróbować! A pan Paweł to "ŚWIEŻA KREW" i to jest jego atut. A tak po prawdzie p. Macha na burmistrza a całą radę też wymienić na ludzi młodych i inaczej myślących, bo niestety od lat rządzą nami ci sami starzy wyjadacze, którzy nie zawsze mają na celu przede wszystkim dobro naszej gminy. Powodzenia panie Pawle życzę.

  OdpowiedzUsuń
 40. Mogłem i ja próbować swoich sił na burmistrza :sad: Skoro "jedynym" wyznacznikiem jest wiek kandydata...

  OdpowiedzUsuń
 41. Mogłeś ,wtedy też jakiś imiennik mógłby Cię skrytykować!

  OdpowiedzUsuń
 42. W programie dużo o wodzie, czyli o tym na czym pan Macha się zna. Inne punkty ogólnikowe, mało lub żadnych konkretów. Będąc burmistrzem trzeba gospodarować całą gminą i rozwiązywać problemy z różnych dziedzin. Przy decydowaniu się na kogo głosować może warto pamiętać o tym, że najlepiej rozwijają się gminy, które przez kilka kadencji mają tego samego burmistrza.

  OdpowiedzUsuń
 43. Usłyszałem dziś ciekawostkę. Jeśli ona jest prawdą to uważam to za wielkie CHAMSTWO. Otóż jeśli Pan Macha wygra wybory to wiceburmistrzem zostanie Pani Rita Serafin. Jeśli burmistrzem zostanie Pani Rita Serafin to wiceburmistrzem ma zostać Paweł Macha. Czy ktoś to może potwierdzić?? Jeśli to prawda to obaj kandydaci mają przegrane!

  OdpowiedzUsuń
 44. Pan Cęcek i Pani Serafin pokazali już co potrafią.Dajmy szansę młodym,niech sie wykażą .P.M.wygra.Skończa się rządy ciotek i pociotek.Do tej pory Urząd Miasta to jedna wielka rodzina.

  OdpowiedzUsuń
 45. do Roba : Jeżeli mnie znasz, to wiesz o tym ,że tego typu problem z egzystencją ma osoba bardzo mi bliska.Zdaję sobie sprawę z różnorodności malutkich spraw ,które mogłyby zostać zrobione w celu poprawy losu tej grupy ludzi takich jak np. strome schody do urzędu miasta itp.,nie do pokonania dla inwalidy i osoby starszej.To jest duży rozdział a program wyborczy powinien być zwięzły.Człowiek jest najważniejszy i nie piszę o tym aby "pozyskiwać głosy" tylko dlatego , że w to wierzę.

  OdpowiedzUsuń
 46. Z sondą jest wszystko w porządku tylko REDAKCJA portalu to polpecznicy Cęcka więc o co chodzi. Do wczoraj Rita Serafin wygrywała a obok niej Paweł Macha. Nagle Cęcek ma tyle głosów! Skąd? Nie martwcie się i tak walka będzie pomiędzy uczciwymi ludźmi a nie oszustami którzy pokazali co potrafią i wylecieli w połowie kadencji.

  OdpowiedzUsuń
 47. Jest rok 2000. Radni otrzymują ukrywany przez Burmistrza Cęcka Raport NIK i wydają wniosek o odwołanie. W nim czytamy: Grupa radnych Rady Miasta Kuźnia Raciborska zorganizowana w klubach radnych" JEDNOŚĆ" i "CENTRUM" wnioskuje o odwołanie Witolda Cęcka ze stanowiska Burmistrza Miasta i Gminy Kuźnia Raciborska w trybie ustawy o Samorządzie Terytorialnym i Statutu Miasta i Gminy Kuźnia Raciborska. Kluby zarzucają Burmistrzowi: 1. Niekompetencję w działaniach, które doprowadziły w wielu przypadkach do naruszenia prawa, 2. Samowolne podejmowanie decyzji będących w kompetencji Rady Miasta, 3. Dopuszczenie do kryzysu budżetu gminy poprzez zaciągnięcie wielomilionowych kredytów, 4. Poświadczenie nieprawdy w dokumentacji urzędowych i w publicznych wypowiedziach, 5. Wykorzystanie stanowiska służbowego do osiągnięcia prywatnych korzyści majątkowych, W konsekwencji powyższych działań Rada Miejska utraciła zaufanie do osoby Witolda Cęcka. Na końcu Radni dodają, że wszystkie wymienione zarzuty potwierdzają protokoły pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej i Najwyższej Izby Kontroli. LUDZIE! Ten człowiek zawiódł zaufanie wiele lat temu. Pokazał już co potrafi. WYLECIAŁ NIE ZA DARMO! NIE BROŃCIE GO BO PRZECIEŻ OSZUKIWAŁ I KŁAMAŁ MIESZKAŃCÓW I RADNYCH. WYBORCY MAJĄ PRAWO DO UCZCIWEGO BURMISTRZA! W Bibliotece w MOKSiRZE dostępna jest TYTA numer 7/43/2000 i można sobie poczytać. Tam jest Raport i wypowiedzi Radnych. To PRAWDA i nie można jej UKRYĆ!

  OdpowiedzUsuń
 48. @Myślący - 28.10.2010 07:47 Zanim napiszesz jakieś oskarżenia w kierunku redakcji to poMYŚL dwa razy. Ze strony redakcji możemy zapewnić, że w sondę nie ingerujemy. Nadmieniamy, iż jeśli jeszcze raz dojdzie do spamu (treść skopiowana o raporcie NIK) to będziemy musieli Ciebie zbanować. Pozdrawiamy!

  OdpowiedzUsuń
 49. haha... a, że wy Myślący niby nie oszukujecie w sondzie? Powiedz mi jakim cudem w ciągu 20 minut przybywa 50 głosów dla Rity? Dziennie 100 głosów... Tyle komputerów jest w gminie? ściema totalna. Ta sonda nie oddaje wyników rzeczywistych. Jedna osoba nie raz pewnie zagłosowała kilka razy na Panią R. pewnie za sprawą Pana N. pozdro mózgi.

  OdpowiedzUsuń
 50. E dejta se mieściuchy spokój. Rita potegą jest i basta. Ona wygra bez problemu. A statysci to czysta amatorszczyzna przesiąknieta ....starocią. Niestety mądry lud nie zje odgrzanego kotleta i surowej rolady. Czekajcie na wynik wyborów i to bardzo cierpliwie. Pa,pa z oddali

  OdpowiedzUsuń
 51. Tak, tak już ludzie wiedzą swoje. I zagłosuja tak jak trzeba. Czy się to komuś podoba, czy też nie, nasza gmina jest zarządzana bardzo dobrze i oby tak było wiecznie. Manipulujcie sobie tymi guzikami to wam i tak nic n ie da.

  OdpowiedzUsuń
 52. Królewna Śnieżka górą !!!!

  OdpowiedzUsuń
 53. pani Rita to nie Fidel Castro

  OdpowiedzUsuń
 54. Myślący, Ty myślisz że jak do naszego urzędu przyjechałby jakis inspektor to co by było? Dopiero wałki by ujawnił, począwszy od pana E.E. Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 55. Mam to wszystko głęboko w d......śmiać mi się chce jak to czytam...szkoda,że video nie ma, byłoby jeszcze lepiej jak w naszym sejmie. ten kto wygra to wygra po jakiego ciorta tyle bajdurzenia,jeden na drugiego nalatuje. Idź zagłosuj jeden z drugim i basta nic tu nie zdziałacie. Wygra lepszy i jeden z drugim nic nie zrobicie. Barany!

  OdpowiedzUsuń
 56. Ale jaja ludziska, od chwili Cęcusiowi maleje. Popatrzcie jak mu poparcie spada. Kto się wycofał z poparcia? Zgłaszajcie się? Będą dla was ordery, za mądrość.

  OdpowiedzUsuń
 57. I dalej maleje ..... Hura. Dzięki

  OdpowiedzUsuń
 58. A Riteczka idzie do góry! To się nazywa sprawiedliwość dziejowa. Jeszcze tylko drogę ukończymy i po was ..... .

  OdpowiedzUsuń
 59. Nie masz się co cieszyć... na oszustwie daleko nie ujedziesz... dziwne, że nagle w ciągu godziny zagłosowałeś 100 razy na ritkę... Jeśli wszyscy mamy oszukiwać to głośno powiedzmy. Wystarczy Ctrl+Shift+Del i Enter. Cookies wyczyszczone i można głosować do znudzenia. Skoro wy możecie oszukiwać to dajcie możliwość oszukiwania innym. Teraz sonda z pewnością nie będzie oddawała rzeczywistych norm.

  OdpowiedzUsuń
 60. Ta sonda to niezły przekręt zdajcie się na ośmiornicę

  OdpowiedzUsuń
 61. Przed chwilą odebrałem telefon z redakcji Nowin z propozycją debaty.Zgodziłem się i zapraszam 12/11 w Kuźni.Termin będzie potwierdzony plakatami jak sprawa wypali.Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 62. Ośmiornica Paul już nie żyje :P

  OdpowiedzUsuń
 63. pani Rita,pan Cęcek w sondażu może jeszcze dziś wyjdą poza ramy chyba do Brukseli.Takie poparcie miał tylko Łukaszenko

  OdpowiedzUsuń
 64. Życzę powodzenia i wygranej !!! Chciałbym aby ludzie głosowali również na nowe młode twarze do Rady Miasta. W Kuźni potrzebne są zmiany. Pan C. już był , ostatnie wybory przegrał z Panią R. bo nie było na kogo glosować i tak niestety wygrała Pani R. Pani R. przez ostatnie cztery lata też wiele nie osiągnęła nie licząc pogłębienia przyjaźni z Panem B. (nawet pasują do siebie pomykając po Kuźni jego "gwiazdą ":wink:) Także ma Pan Panie PAWLE moje całkowite poparcie. Powodzenia !!!

  OdpowiedzUsuń
 65. jeden przekręt druga nic nie zrobiła,pora na Pawła,więc głosujmy na niego,nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki LOL

  OdpowiedzUsuń
 66. Tylko nie P. Znam go! A Wy, obyście nie mieli możliwości sie o tym przekonać. Opamiętajcie się.

  OdpowiedzUsuń
 67. Cosik mam wrażenie, że cześć narodu chce glosować za drugim .... Tymińskim. Przypominam, że tanten był chochsztaplerem. czyżby ludziska nie wyciągali wniosków z historii? jak sobie poscielicie, tak bedziecie spać.

  OdpowiedzUsuń
 68. dobry program, może w końcu ten 'beton' zruszy !) pełne poparcie

  OdpowiedzUsuń
 69. Nie róbmy krzywdy Pawłowi. Może zna się na pływaniu, ale nie na rządzeniu w gminie. W tym lemacie jest laikiem kompletnym. Jest moim dobrym znajomym, ale ja nie zrobiłbym go nawet na Kuźni Sołtysem. Sory stary, ale jak cię widzę, tak o tobie piszę.

  OdpowiedzUsuń
 70. Osobiście to wolałbym nie mieć takich "dobrych znajomych" jak pan Macha.

  OdpowiedzUsuń
 71. chodziło mi o Gigola dla jasności i jego "dobrą"znajomość z Machą.

  OdpowiedzUsuń
 72. Dlatego nie będę na niego głosować. Chce być mądrym przed szkodą.

  OdpowiedzUsuń
 73. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na bajki na temat kanału Odra-Łaba-Dunaj w dzisiejszym artykule z odnośnikiem (tutaj) z portalu "NaszRaciborz" pod tytułem "Raciborskie oko na Morze Czarne". Zwłaszcza odnośnik uaktualni to co jest faktem na ten temat, mimo że nasze władze zamiatają to pod dywan.

  OdpowiedzUsuń
 74. Pawle, nie sądzisz, że to działanie jest już maniakalne? Ty chyba serio nie masz co robić? Ale za to do samorządu nie premiują.

  OdpowiedzUsuń
 75. Nie rozumiem skąd te słowa krytyki,myślę,że to nie jest obsesyjne działanie,ale zwrócenie uwagi,że starania p.Machy nie pozostały w kwestii pomysłów i planów ,ale znalazły odzwierciedlenie w działaniu i to na wyższym szczeblu.

  OdpowiedzUsuń
 76. plany ma jak kazdy i pomysly tez ale nic wlasnego nie mowi tylko to ze sie zna na zaglach,no proponuje zalew rybnicki a nie gminne stolki :laughing:

  OdpowiedzUsuń
 77. Sprawiedliwości - w społeczeństwie, dobrobytu - w każdym domu! Razem z Pawłem Macha - to jest rzeczywistość.

  OdpowiedzUsuń
 78. Z tego co wiem ,to swego czasu,parę lat temu, p.Macha męczył wszystkich naszych gospodarzy i suchym polderem i zbiornikiem retencyjnym i kanałem,może nawet maniakalnie.Także to nie jest powielanie pomysłów. Na dzień dzisiejszy proszę poczytać kilka dowolnie wybranych programów wszyscy piszą o kanałach,zbiornikach ,ochronie przeciwpowodziowej.

  OdpowiedzUsuń
 79. Nigdy Pavel! Bo nas na manowce wyprowadzi.

  OdpowiedzUsuń
 80. No to glosujemy na Pania Rite Serafin. Ona zadowoli wszystkich, nawet jej dotychczasowych oponętów. Pamiętajcie znak X przy nazwisku Serafin Rita. dzięki. Spotykamy sie przy urnach.

  OdpowiedzUsuń
 81. Tylko Paweł Macha07 listopada, 2010 16:52

  Nowy BURMISTRZ PAWEŁ MACHA !!!!!!!!!! :smile: :smile: :smile:

  OdpowiedzUsuń
 82. Debata p.Cęcka w sobotę 6.11.2010 nie przypadła mi do gustu, może nie jest dobrym mówcą, może lepiej rządzi. Prowadzący spotkanie dla mnie nie był w ogóle zrozumiały a powinien, z dobrą dykcją głośnie i wyraźnie, kandydujący z ramienia p. Witolda zachowali się jak myszki, a powinni przynajmniej przeczytać swój program, cóż to będą za radni bez własnego słowa. Fuj nie podobało mi się. Nie umieli się zaprezentować, zobaczymy na innych spotkaniach, może będzie lepiej, choć wątpię. Życzę sukcesu p.Witoldzie ale sam Pan nie wygra tych wyborów. :crying:

  OdpowiedzUsuń
 83. Rita ponad wszystko. Tak być musi. Spotykamy się przy urnach. Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 84. Ty mario a znicze też beda przy urnach ? :laughing:

  OdpowiedzUsuń
 85. Tylko P.M.! Sadze, ze Pani Rita byla dobra Panią Burmistrz, ale za pozno sie za wszystko zabrała ;) zaczela robic drogi, zatoczki i inne rzeczy tuż przed wyborami, myslac ze to jej pomoze, byla w bledzie :) pewnie niejedyny tak uwazam ;) Pan Paweł na Burmistrza! :)

  OdpowiedzUsuń
 86. Paweł na okręty, Witek do NOT-u, a Rita do boju. Do boju. Przeforsują ją kuźniańscy piłkarze, młodzież, seniorzy, wierzący i niewierzący, pracujący i bezrobotni,uczniowie i studenci, kobiety i mężczyźni, z Osiedla i Starej Kuźni, młodzi i starzy, itd.

  OdpowiedzUsuń
 87. logicznie myślący10 listopada, 2010 00:27

  taaa... przeforsują ją szczególnie: 1.kuźniańscy piłkarze - bo im się wtranżoliła do szatni, żeby bezczelnie wciskać swoje ulotki. 2.młodzież - bo ma fantastyczne warunki do rozwoju (tak wiele atrakcji czeka na nią codziennie). 3.pracujący - bo muszą do roboty wyjeżdżać. 4.bezrobotni to na bank! wielka kariera czeka ich w Kuźni. 5.uczniowie i studenci - za perspektywę wyjazdu gdzie pieprz rośnie. jedynie grupka wierzących seniorów zrobi nam blitzkrieg na urny bo przecież wszyscy wiemy, że to katoliczka nr 1 w Kuźni św. Rita zawsze dziewica ;)

  OdpowiedzUsuń
 88. Za bardzo logicznie myślący to ty nie jesteś, ale dobrze, że się zgadzasz ze mną co do lawinowego poparcia Rity. Święta, to i uwielbiana.

  OdpowiedzUsuń
 89. dobrze,że nie śnięta!

  OdpowiedzUsuń
 90. ona juz miala swoj czas :) za bardzo robila wszystko pod publike, chciala byc zbyt medialna.. To sie odbije na Niej :)

  OdpowiedzUsuń
 91. PAWEŁ MACHA NOWY BURMISTRZ12 listopada, 2010 13:12

  GŁOSUJCIE NA PAWŁA - BEDZIE LEPIEJ !!!

  OdpowiedzUsuń
 92. A my wybieramy p. Ritę. I jest nas wielu. Zobaczycie na debacie, kto i jak się zaprezentuje.

  OdpowiedzUsuń
 93. Tak niech Pani Rita odpowie ile jest wykonanych pomysłow z jej poprzedniej kampani wyborczej !!! Ile jest nowych ujęć wody, gdzie jest nowa sieć kanalizacyjna itd...... :angry:

  OdpowiedzUsuń
 94. Nowe chodniki w Kuźni,a pod nimi nie ma nawet przygotowania pod kanalizację,nowatorskie podejście,w razie czego jeszcze raz się położy chodnik.

  OdpowiedzUsuń
 95. do wow! i widmo: gdzie wy żyjecie? Chyba rzeczywiście na jakimś marginesie. Wiedza wasza jest marnuśka i tyle.

  OdpowiedzUsuń
 96. Panu Masze już dziękujemy

  OdpowiedzUsuń
 97. Człowieku co za głupoty wypisujesz ? Ty skończyłeś podstawówkę? Wiesz co to odmiana itp. ??? Poćwicz ortografię a później zabieraj głos na forum.

  OdpowiedzUsuń
 98. Panu Kazikowi I Pani Ricie to My już DZIĘKUJEMY !14 listopada, 2010 03:19

  :laughing:

  OdpowiedzUsuń
 99. Co tu takie nudy? Zero złośliwości, uszczypliwości, nikt nikomu nie dokucza?

  OdpowiedzUsuń
 100. Wszyscy kandydaci mają programy obiecują jak dziecku cukierki, ale z realizacją do d--y, jak zawsze, trzeba będzie wybrać gorsze zło. Ludzie przecież tak naprawdę to tym ludziom chodzi o kasę, przez cztery lata niezła forsa, w ciszy i spokoju. A jak tam gdzieś rzeczka wyleje, no cóż, Państwo na pewno coś pomoże i dalej można żyć na zapiecku nic od siebie, nawet przez dwie kadencje, prawda Pani Rito?

  OdpowiedzUsuń
 101. Gratulacje dla dwupaszportowców z okazji zdobycia przez Sebastiana Vettela mistrzostwa świata F1.

  OdpowiedzUsuń
 102. do Mariolki.Weź poszydełkuj lepiej.F1 zostaw facetom

  OdpowiedzUsuń
 103. Ooooo Kibic, odnoszę wrażenie, że nie lubisz kobiet. :crying:

  OdpowiedzUsuń
 104. do Mariolki:W Kuźni większość mieszkańców posiada dwa paszporty.To jest Śląsk i ten fakt jest atutem tego pana.Jest gwarancją spokoju i braku ryzyka nacjonalizmów.

  OdpowiedzUsuń
 105. może nie kłóĆmy się na forum bo to i tak nic nie zmieni.... może warto postawiĆ na młodośĆ? :smile:

  OdpowiedzUsuń
 106. Brawo Rosomak. Ostro i z pieprzem. Podoba mi się. :wink:

  OdpowiedzUsuń
 107. pani Mariolko czy panią ktoś w dzieciństwie skrzywdził

  OdpowiedzUsuń
 108. ej ty spod ,,!", odczep się od Mariolki. To swoja kobitka.

  OdpowiedzUsuń
 109. ej ty spod ,,!", odczep się od Mariolki. To swoja kobitka.

  OdpowiedzUsuń
 110. Witaj "!". Widzę, że masz mnie dalej na oku. Napisz jak najchętniej byś mnie skrzywdził. To może być ciekawe. Może będziesz sławny? Wykrzycz to "!" "!" "!" :laughing:

  OdpowiedzUsuń
 111. Widzę Mariolko,że prowadzisz autoreklamę ,coraz dalej odbiegasz komentarzami od właściwych treści,mały apel :na Mariolkę,hura,ona to lubi i na to czeka,także piszmy o Marioli!

  OdpowiedzUsuń
 112. Przedstawiam kandydatów na radnych KWW „Macha”. Wyzłośliwiajcie się ile chcecie i tak są super, i tej wersji będę się trzymał. Okręg nr. 1 "Osiedle" 1. Przybyła Jerzy Franciszek, lat 67 mieszkaniec Kuźni Raciborskiej,niezależny. Wykształcenie zawodowe. Pracując - związany był z Zakładem Wodociągów w Kuźni Raciborskiej jako instalator wodno-kanalizacyjny, obecnie zasłużony emeryt.Pasjonat podróży oraz sportu. 2. Skórka Adam Michał , lat 57 mieszkaniec Kuźni Raciborskiej,niezależny. Wykształcenie średnie,technik mechanik- nauczyciel zawodu.Zatrudniony w Fabryce Obrabiarek RAFAMET S.A. jako Kierownik biura magazynu.Zainteresowania:sport oraz czynny wypoczynek "Szkolnictwo oraz rozwój sportu" 3. Wróblewska Elżbieta Kazimiera, lat 48 mieszkanka Kuźni Raciborskiej,niezależna. Wykształcenie wyższe ekonomiczne. Zatrudniona w Fabryce Obrabiarek Rafamet S.A. na stanowisku Kierownik biura kadr i wynagrodzeń.Działa w Zarządzie Wspólnoty 4. Cichosz Mariusz Piotr, lat 43 mieszkaniec Kuźni Raciborskiej,niezależny.Wykształcenie zawodowe - technolog robót wykończeniowych Zatrudniony w PEC Jastrzębie."Spokojne, bezpieczne, czyste miasto"

  OdpowiedzUsuń
 113. Okręg nr2 "Stara Kuźnia" 1. Małecki Marcin, lat 32 mieszkaniec Kuźni Raciborskiej,niezależny Wykształcenie wyższe:zarządzanie w informatyce oraz marketing.Zatrudniony na stanowisku Kierownika Marketingu w ZPM MAXPOL Sp. z o.o.Zainteresowania: pływanie,motoryzacja 2. Wycisk Piotr Andrzej, lat 34 mieszkaniec Kuźni Raciborskiej,niezależny. Wykształcenie średnie zawodowe. Zatrudniony jako Asystent Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu. Zainteresowania:motoryzacja, akwarystyka, majsterkowanie, muzyka. Okręg nr.3 "Turze" 1. Czogała Natalia, lat 25, mieszkanka Turza, niezależna. Wykształcenie wyższe. Zatrudniona jako Nauczyciel w Przedszkolu Nr 2 w Kuźni Raciborskiej.Zainteresowania : muzyka. "Przyszłość swoja i swoich dzieci"

  OdpowiedzUsuń
 114. Okręg nr.4 "Budziska i Ruda" 1. Łużyna Jerzy Franciszek, lat 60, mieszkaniec Budzisk, niezależny Wykształcenie średnie- technik budowlany. Zatrudniony w Fabryce Obrabiarek Rafamet S.A. Na stanowisku Mistrz. Członek Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Budziska. Zainteresowania: sport, budownictwo. Okręg nr. 5 "Siedliska" 1. Kurij Karina Maria,lat 37 mieszkanka Siedlisk, niezależna. Wykształcenie wyższe ekonomiczne. Zatrudniona w PPW KOLTECH Sp. z o.o. na stanowisku Główna Księgowa. Działalność społeczna: Caritas Kuźnia Raciborska. Zainteresowania: psychologia, ekonomia. Okręg nr 6 "Rudy Wielkie" 1. Jaskuła Leon, lat 71 mieszkaniec Rud Wielkich, niezależny. Wykształcenie: wyższe. Obecnie emeryt. Zainteresowania: polityka, historia, geografia, ekonomia. 2. Wojciech Kopeć, lat 43 mieszkaniec Rud Wielkich, niezależny. Wykształcenie średnie, zatrudniony jako Policjant w Komendzie Miejskiej Policji w Gliwicach w Wydziale do Walki z Przestępczością Gospodarczą. Zainteresowania: kultura, sport, finanse, inwestycje, gospodarka. :smile:

  OdpowiedzUsuń
 115. jak to czytam i nie wierze ....kuznia hmmm....ciekawe nie powazni jestescie umiecie oceniac innych tylko nie oceniacie siebie !!!!ludzi zalewa a wy to macie gdzies !samoluby!szczerze ... gdzies ! co drugi to madrzejszy ...GLOSUJCIE NA PAWLA DAJCIE MU SZANSE MU NIE CHODZI O KASE TO WIEM !!!!ON CHCE POMOC

  OdpowiedzUsuń
 116. p.rita robi tylo wszystko dla rudow wiecie jaka prawda!!!heee ...i wszystko wtedy kiedy sa wybory ...sadzicie ze to ok !!!!ludzie otworzcie oczy kazdy zanim zaczynal nie mial pojecia o niczym dajmy szanse nowym >>>>z czasem ocenimy sami PAWEL PAWEL trzymam za toba powodzenia ja wierze ze pomorzesz im >>>pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 117. Oczywiście głosuje na PAWŁA MACHE!!! Spoko facet.Pogada z każdym o wszystkim. Nie jest taki ach,ech-wyniosły!I WIEM,że gdy zdobędzie stołek burmistrza nie będzie nosił głowy wysoko-będzie taki jak do tej pory. //Mówic można wiele,ale ON BĘDZIE DZIAŁAŁ ŻEBY BYŁO JAK NAJLEPIEJ! JEST SUUPER! //A! I jeszcze jedno!Widac,że tekst powyżej nie jest żadną kopią.// DAJMY SZANSE KOMUŚ INNEMU-p.C JUŻ BYŁ DWIE KADENCJE,p.R też zbyt wiele nie osiągnęła. KAŻDY MOŻE NAROBIC DŁUGÓW,A MY PÓŹNIEJ MUSIMY TO SPAŁAC! JA BYM DAŁA SZANSE PANU PAWŁOWI!!! //Z'''BISTY FACET!// :smile:

  OdpowiedzUsuń
 118. To co do tej pory udało mi się zaobserwować to to,iż NIE BYŁO JAK DOTĄD BURMISTRZA,KTÓRY CHOĆ W POŁOWIE ZREALIZOWAŁBY SWÓJ PROGRAM. WIERZE,ŻE PAN PAWEŁ CHCE COŚ W KOŃCU ZROBIĆ! WIEM,ŻE CHCE ZAKASAĆ RĘKAWY I DZIAŁAĆ. Pragnąłbym z mojej strony(ale do niczego nie nakłaniam),żeby wyborcy dali szanse Panu Pawłowi i ODDALI SWÓJ GŁOS WŁAŚNIE NA NIEGO. Pozdrawiam Was bardzo gorąco moi Drodzy i oczywiście Pana-Panie Pawle. [Do 21 XI] SZCZĘŚĆ BOŻE!!!

  OdpowiedzUsuń
 119. Głosujemy na Pawła , to jest jedyny konkretny kandydat-powodzenia p.Pawle. :smile:

  OdpowiedzUsuń
 120. p. Pawle skąd pan tych gigoli nabrał? Ma pan dziadków, obcych-nieznanych,karierowiczów. mądrali, itd. Przecie my ich znamy. Czy to ma być kwiat tej gminy. Oni mają rządzić? Decydować o naszych sprawach i wydawaniu publicznych pieniędzy? O nie. I ja mam do tego ręce przyłożyć? Nie nigdy.

  OdpowiedzUsuń
 121. Do Nadziei :Zdecydyj się wreszcie co chcesz rybke czy akwarium.Jak na burmistrza to nie ma doświadczenia ,jak ma sprawdzonych ludzi to tez Tobie nie pasuje,Jak byś sie nie obróciła to zawsze masz dupe w tyle -powodzenia :tongue:

  OdpowiedzUsuń
 122. Cieszę się że Macha będzie burmistrzem

  OdpowiedzUsuń
 123. Zaraz,zaraz...ktoś powiedział,że nie było nic mówione na temat młodzieży i rozrywki. JAK WIADOMO ''NAJPIERW OBOWIĄZKI[najważniejsze sprawy),A PÓŹNIEJ PRZYJEMNOŚCI'' ! :)

  OdpowiedzUsuń
 124. GŁOSUJMY NA PAWŁA.TO NAJLEPSZA OPCJA...

  OdpowiedzUsuń
 125. Paweł Macha Burmistrz !!!! Głosujmy na RADNYCH KWW MACHA !!!!!! :smile:

  OdpowiedzUsuń
 126. I co - po zawodach. Co teraz powiecie mądrale jedne.

  OdpowiedzUsuń
 127. widzę,że nie lubisz wykształciuchów co?

  OdpowiedzUsuń