27 stycznia 2020

Na zrewitalizowanym terenie po byłym tartaku powstaną nowe miejsca pracy

Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej ogłosił przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Przekształcenie poprzemysłowego terenu pod teren inwestycyjny w Kuźni Raciborskiej". Inwestycja zakłada rewitalizację terenu po byłym tartaku w Kuźni Raciborskiej na obszarze 1.8505 ha.

Zadanie realizowane zostanie przy udziale pomocy finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP Działanie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP Poddziałanie 3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield - RIT.


Całość inwestycji to koszt 1 024 780,75 zł. Dofinansowanie z budżetu UE: 838 815,71 zł.

Inwestycja zakłada rewitalizację terenu po byłym tartaku w Kuźni Raciborskiej na obszarze 1.8505 ha, budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, wykonanie oświetlania terenu, budowę drogi wewnętrznej o szerokości 4 metrów i długości 385 metrów.


W wyniku realizacji projektu nastąpi kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego, co przyczyni się do nadania nowych funkcji gospodarczych obszaru oraz ulepszy warunki dla rozwoju sektora mikro- i małych przedsiębiorstw. Zmodernizowany teren zostanie sprzedany w drodze przetargu nieograniczonego w celu tworzenia nowych zakładów i miejsc pracy. Tworzenie nowych miejsc pracy jest głównym celem projektu.

UM Kuźnia Raciborska
Fot. UM i Google Street View

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz