01 czerwca 2017

Zmiany nazw ulic. Burmistrz ogłasza konsultacje społeczne

Do 2 września 2017 r. samorządy mają obowiązek dokonać zmian nazw ulic (placów, mostów itp), które w swoim nazewnictwie nawiązują do postaci związanych z ustrojem komunistycznym. W związku z tym, burmistrz ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych, które odbędą się 8 czerwca. Szczegóły poniżej:


Zarządzenie Nr B.0050.133.2017
Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z 31 maja 2017 roku


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic na terenie jednostki pomocniczej Osiedle Nr 1 w Kuźni Raciborskiej

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 6 ust. 1 ustawy z 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego oraz nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744) oraz Uchwały Nr XXIX/276/2017 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kuźnia Raciborska (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2017 r. poz. 2789) zarządzam:

§ 1

1. Ogłaszam przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic na terenie jednostki pomocniczej Osiedle Nr 1 w Kuźni Raciborskiej.
2. Przedmiotem konsultacji społecznych jest poznanie opinii mieszkańców jednostki pomocniczej Osiedle Nr 1 w Kuźni Raciborskiej w sprawie proponowanych nowych nazw dla ulic: Findera, Małgorzaty Fornalskiej, Janka Krasickiego, Nowotki, Karola Świerczewskiego.
3. Konsultacje będą przeprowadzone w formie bezpośredniego spotkania z mieszkańcami jednostki pomocniczej Osiedle Nr 1 w Kuźni Raciborskiej, prowadzonego w sposób umożliwiający składanie wniosków i uwag.
4. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 8 czerwca 2017 r. o godzinie 16:30 w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej.
5. W trakcie spotkania będzie możliwość zapoznania się z materiałami dotyczącymi sprawy będącej przedmiotem konsultacji oraz uzyskania dodatkowych wyjaśnień.
6. Konsultacje, o których mowa w § 1, będą polegały na składaniu przez mieszkańców wniosków i uwag, w formie pisemnej, w sprawie nadania nowych nazw ulicom wymienionym w §1 ust. 2 niniejszego zarządzenia.

§ 2

Po zakończeniu konsultacji społecznych zostanie sporządzony raport z przebiegu i wyniku konsultacji społecznych, który zostanie podany do publicznej wiadomości w ciągu 7 dni od dnia spotkania konsultacyjnego.

§ 3

Nadzór nad realizacją czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji oraz nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
/-/ inż. Paweł Macha

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz