11 lutego 2021

GPWiK pozyskało ponad 3,5 mln zł dofinansowania na modernizację infrastryktury wodno-ściekowej

GPWiK w Kuźni Raciborskiej informuje, że 28 stycznia doszło do zawarcia z Samorządem Województwa Śląskiego umowy na dofinansowanie projektu pn. "Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Kuźnia Raciborska".

 

 Celem projektu jest budowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę oraz budowa instalacji do zagospodarowania osadów ściekowych. Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V "Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów" Działanie 5.1 "Gospodarka wodno-ściekowa" Poddziałanie 5.1.2 "Gospodarka wodno-ściekowa RIT".


Dofinansowanie z projektu UE wynosi 3 684 823,43 zł.

oprac. BK

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz