18 stycznia 2020

Wkrótce remont ul. Cysterskiej i Sobieskiego w Rudach

W piątek, 17 stycznia w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej podpisano umowę na remont ul. Cysterskiej i Sobieskiego w Rudach. Zadanie opiewa na kwotę 2,9 mln zł brutto, a zakończenie prace przewidywane jest na drugą połowę listopada br.

Zadanie o nazwie "Przebudowa drogi gminnej - ul. Cysterska i ul. Sobieskiego w Rudach" w formule "zaprojektuj i wybuduj" będzie realizowane przy udziale pomocy finansowej przyznanej na operację typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Wykonawcą prac będzie firma Hucz, Sp. z o. o., Sp. k. z siedzibą w Boronowie (ul. Częstochowska 14). Cena wybranej oferty to 2.978.035,75 zł brutto (słownie: dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści pięć złotych 75/100).


Zakres prac obejmować będzie:

- dokumentację techniczną;
- frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej;
- rozbiórkę istniejącej podbudowy;
- wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni;
- wymianę istniejących krawężników na nowe;
- umocnienie poboczy na całej długości drogi za wyjątkiem wjazdów i zjazdów na szerokość 0,65 m i grubość 10 cm destruktem (frezem) pozyskanym z frezowania istniejącej nawierzchni;
- odtworzenie rowów przydrożnych w granicach pasa drogowego (w miejscach, gdzie istniejąca szerokość pasa drogowego umożliwia ich lokalizację);
- odnowę oznakowania poziomego i pionowego zgodnie ze stanem istniejącym;
- regulację istniejących wpustów drogowych;
- odwodnienie skrzyżowania dróg Powstańców i Sobieskiego;
- utwardzenie zjazdów o nawierzchni gruntowej destruktem na szerokość pasa drogowego.


Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 20 listopada 2020 r.

oprac. BK
fot. UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz