26 marca 2019

Urząd Miejski oraz WFOŚiGW pomogą usunąć azbest i wyroby azbestowe

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań zgodnych z "Programem usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2018-2032" przy dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


Dofinansowanie może obejmować demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. Osoby zainteresowane dofinansowaniem powinny złożyć wniosek o dofinansowanie w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4 w Kuźni Raciborskiej.

Nabór wniosków odbywać się będzie w terminie od 27 marca do 5 kwietnia 2019 r. w godzinach pracy urzędu.

Dofinansowanie będzie uzależnione od zakresu przeprowadzonych prac (demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie lub zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest) oraz uzyskanej ceny za wykonanie usługi w ramach przeprowadzonego przez Gminę stosownego postępowania o zamówienie publiczne. Maksymalne dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach może wynieść:

a) do 100 % kosztów kwalifikowalnych zadania, lecz nie więcej niż 800 zł/Mg odpadu zawierającego azbest na zadanie obejmujące demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest;

b) do 100 % kosztów kwalifikowalnych zadania, lecz nie więcej niż 600 zł/Mg odpadu zawierającego azbest na zadanie obejmujące zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.

Pozostałe koszty poniesie beneficjent końcowy, czyli wnioskujący o dofinansowanie właściciel nieruchomości.

Termin zakończenia zadań: 31 sierpnia 2019 r.

Wnioski o dofinansowanie dostępne będą w Urzędzie Gminy Kuźnia Raciborska oraz na stronie internetowej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (32) 419-14-17, wew. 107.

UWAGA !

W razie nieuzyskania dotacji na realizację zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, zadanie nie będzie realizowane.

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska
Paweł Macha

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz