25 września 2018

"Wyprawka szkolna" 2018

17 września Rada Ministrów przyjęła uchwałę i rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.
Celem przyjętego programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.

W ramach programu "Wyprawka szkolna" w roku szkolnym 2018/2019 pomoc skierowana zostanie do uczniów:

- słabowidzących;
- niesłyszących;
- słabosłyszących;
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym;
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;
- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej
- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe, uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do szkół dla dzieci i młodzieży do:

- Klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia;
- klas I i II branżowej szkoły I stopnia;
- liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;
- klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do szkół dla dzieci i młodzieży do:

- klasy III szkoły podstawowej;
- klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia;
- klasy I i II branżowej szkoły I stopnia;
- liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, w przypadku, gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Termin składania wniosków upływa 3 października 2018 r.

Szczegółowe zasady udzielania pomocy finansowej na zakup podręczników oraz wniosek o przyznanie dofinansowania zostały zamieszczone w linkach poniżej:


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz