20 listopada 2017

GPWiK wybuduje kanalizację sanitarną na Brantolce i Przeryciu

15 listopada w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach przedstawiciele Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Kuźni Raciborskiej podpisali umowę o dofinasowanie budowy kanalizacji sanitarnej na terenie rudzkich przysiółków - Brantolki i Przerycia.


Inwestycja realizowana będzie w ramach działania: "Gospodarka wodno-ściekowa" poddziałanie: "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla projektu pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w Rudach, przysiółki Brantolka i Przerycie".

Umowę podpisali przedstawiciele Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Kuźni Raciborskiej, która to jest beneficjentem otrzymanej dotacji i jednocześnie przyszłym realizatorem projektu.


Planowana do realizacji z początkiem 2018 r. inwestycja budowy sieci kanalizacji sanitarnej obejmie swoim zakresem całość przysiółków Brantolka i Przerycie w Rudach. Zakończenie i przystąpienie do eksploatacji nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej planowane jest na lipiec 2019 r. Wartość inwestycji opiewa na kwotę bliską 4.000.000,00 PLN przy dofinansowaniu w kwocie 1.999.998,00 PLN.

W ramach planowanej inwestycji zostanie wybudowane około 6 km kolektorów kanalizacji sanitarnej z doprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Rudach przy ul. Zielonej. Inwestycja ta pozwoli po realizacji przyłączyć 167 posesji zamieszkałych przez blisko 700 mieszkańców tego rejonu. 

oprac. BK; fot. UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz