07 lutego 2017

Burmistrz ogłasza konkurs na logo jubileuszu 50-lecia nadania praw miejskich

Burmistrz Paweł Macha ogłasza konkurs na logo jubileuszowe związane z 50. rocznicą uzyskania praw miejskich przez Kuźnię Raciborską. Nagroda to 500 zł. Prace można zgłaszać do 24 lutego 2017 roku, osobiście w Urzędzie Miejskim lub przesłać na adres Urzędu. Szczegóły poniżej.REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO Z OKAZJI 50-LECIA UZYSKANIA PRAW MIEJSKICH PRZEZ KUŹNIĘ RACIBORSKĄ
 

I ORGANIZATOR KONKURSU:
1. Organizatorem Konkursu jest

Gmina Kuźnia Raciborska
ul. Słowackiego 4
47-420 Kuźnia Raciborska

II PRZEDMIOT I CEL KONKURSU:
1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu znaku graficznego - logo związanego z 50. rocznicą uzyskania praw miejskich przez Kuźnię Raciborską, które będzie miała zastosowanie w materiałach informacyjnych i promocyjnych Gminy Kuźnia Raciborska.
2. Projekt logo może mieć dowolną formę graficzną i musi zawierać napis "Kuźnia Raciborska".
3. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu logo związanego z jubileuszem.

III WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą do niego przystąpić osoby, które:
- zapoznały się z niniejszym regulaminem i akceptują jego postanowienia;
- prawidłowo wypełnią i złożą formularz zgłoszenia - stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.
2. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w innych konkursach.
3. Prace mogą być zgłaszane indywidualnie lub zespołowo.
4. W przypadku osób niepełnoletnich w ich imieniu oświadczenie i formularz podpisują przedstawiciele ustawowi.
5. Dostarczenie projektów konkursowych jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
6. Dopuszcza się możliwość złożenia przez jedną osobę, więcej niż jednego projektu.
7. Prace należy składać osobiście lub przesłać drogą pocztową do Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska.
8. Praca konkursowa powinna znajdować się w kopercie z napisem: "Konkurs na logo jubileuszowe". Na projekcie należy zamieścić imię i nazwisko autora oraz jego dane teleadresowe.
9. Termin zgłaszania prac upływa 24 lutego 2017 r. godz. 14:00 (osobiście). W przypadku prac nadesłanych pocztą, decyduje data stempla pocztowego.
10. Projekty zgłoszone po tym terminie nie będą oceniane przez Komisję Konkursową.
11. Organizator nie zwraca dostarczonych prac oraz nie pokrywa kosztów ich przygotowania.

Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem (REGULAMIN / OŚWIADCZENIE / ZGŁOSZENIE)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz