24 maja 2012

W niedzielę rusz na szlak!

REGULAMIN II RAJDU NORDIC WALKING "NA SZLAKU"       

II Rajd Nordic Walking "NA SZLAKU" Kuźnia Raciborska 2012 ma charakter typowej rywalizacji sportowej. Tym razem najważniejszy będzie najlepszy czas przemarszu wśród wszystkich zawodników. Wygrywa pierwsza trójka! Prawdziwym zamysłem tego spotkania jest jednak szlifowanie własnych umiejętności, skupienie się bardziej na technice, lepszych czasach... życzymy miłej zabawy !!!

I. CEL IMPREZY
1. Promocja zdrowego stylu życia poprzez propagowanie sportu, rekreacji i aktywności ruchowej.
2. Propagowanie marszu "Nordic Walking".
3. Integracja osób w różnych przedziałach wiekowych.

II. ORGANIZATORZY
Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji ul. Klasztorna 9, 47-420 Kuźnia Raciborska

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Rajd Nordic Walking odbędzie się 27 maja 2012 r. (niedziela)
2. Biuro zawodów. Zapisy uczestników, wydawanie kart kontrolnych w godz. 11:00-11:50
3. Start o godz. 12:00 - Boisko Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych ul. Piaskowa 28 w Kuźni Raciborskiej
4. Zawodnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń obsługi rajdu.
 
IV. UCZESTNICTWO
1. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać przy sobie dowód osobisty, legitymację lub inny dokument stwierdzający tożsamość. Osoby, które nie ukończyły 18. roku życia powinny posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna upoważniającą do udziału w rajdzie Nordic Walking.
2. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie kart kontrolnych odbędzie się w biurze zawodów 27 maja 2012 r. do godz. 11:50
3. Trasa rajdu wynosi ok. 7 km
4. Osoby, które nie ukończą rajdu do godziny 16:00 zostaną zdyskwalifikowane.
5. Rajd Nordic Walking ma charakter typowej rywalizacji sportowej - najważniejszy będzie najlepszy czas przemarszu wśród wszystkich zawodników. Wygrywa pierwsza trójka!
6. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
7. Wszystkie objawy złego samopoczucia należy zgłaszać prowadzącym rajd.

V. NAGRODY
Głównym sponsorem nagród jest sklep "NA SZLAKU" mieszczący się przy ul. Opawskiej 62 w Raciborzu. Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody za I, II, III miejsce wśród wszystkich uczestników oraz dodatkowo nagrodę dla najmłodszego i najstarszego uczestnika rajdu.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Organizacyjnym oraz na trasie rajdu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie rajdu, wynikające z winy uczestników rajdu.
3. W sprawach nieujętych w regulaminie, ostateczną decyzję podejmuje organizator.
4. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu MOKSiR (32) 419-14-07.

1 komentarz: