10 lipca 2024

"Kuźniański Laur" za osiągnięcia w 2024 r. Ruszył nabór wniosków

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska zaprasza do składania wniosków o przyznanie Nagrody Burmistrza pn. "Kuźniański Laur" za osiągnięcia w roku 2024 w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, za promocję miasta.


Zasady przyznawania i wręczania nagród określa regulamin stanowiący załącznik do uchwały nr LXXIV/578/2024 z 25 kwietnia 2024 r. w sprawie ustanowienia Nagród Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska pn. "Kuźniański Laur" za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, za promocję miasta.

Nagrody mogą być przyznawane w następujących kategoriach:

- twórczość artystyczna - za osiągnięcie twórcze, za dorobek artystyczny z uwzględnieniem udziału w konkursach, festiwalach, przeglądach itp. lub za stworzenie dzieła artystycznego, wydawnictwa lub publikacji;
- upowszechnianie kultury - za stworzenie wydarzenia kulturalnego, pracę na rzecz kultury, jej upowszechnianie, za wspieranie młodych talentów, a także edukację artystyczną i wkład w integrację lokalnej społeczności;
- ochrona kultury - za rozwój i promocję dorobku kulturowego Gminy Kuźnia Raciborska, stworzenie projektu kulturalnego z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego Kuźni Raciborskiej;
- promocji Gminy - za działania promujące Gminę Kuźnia Raciborska na terenie województwa, Polski i na arenach międzynarodowych.

Nominowanymi do nagrody mogą być:

- osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Gminy Kuźnia Raciborska;
- osoby prawne mające siedzibę na terenie Gminy Kuźnia Raciborska;
- organizacje pozarządowe mające siedzibę na terenie Gminy Kuźnia Raciborska.

O zgłoszenie kandydata do nagrody mogą wnioskować:

- organizacje pozarządowe oraz członkowie organizacji pozarządowych;
- gminne jednostki organizacyjne;
- mieszkańcy Gminy;
- burmistrz;
- radni Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej.

Zgłoszenie powinno dotyczyć działań realizowanych w roku 2024 r.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty, takie jak: zdjęcia, filmy, materiały prasowe, wywiady, rekomendacje, opinie itp. mające wpływ na ocenę działalności nominowanego.

Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2024 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej bądź wysłać na adres Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Uroczyste wręczenia nagród odbędzie się w styczniu 2025 r. O dokładnym terminie poinformujemy Państwa w oddzielnej informacji.

Załączniki:

Uchwała nr LXXIV 578 2024 wraz z regulaminem

Załącznik nr 1 do Regulaminu "Kuźniański Laur" (wniosek wraz z klauzulami)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz