01 lutego 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Trwa nabór na rachmistrzów

Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej informuje, że od 1 do 9 lutego trwać będzie nabór na rachmistrzów wykonujących czynności w ramach przeprowadzenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego.


1 lutego, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 6 ustawy z 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz. 1775, z późn. zm.) - zwany dalej NSP 2021.

Pan Paweł Macha, Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska, Gminny Komisarz Spisowy w Kuźni Raciborskiej ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na 31 marca 2021 r., godz. 24:00.

Termin składania ofert: od 1.02.2021 r. do 9.02.2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

- mieć ukończone 18 lat;
- cieszyć się nieposzlakowaną opinią;
- posiadać co najmniej średnie wykształcenie;
- posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie;
- nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Informacje ogólne:

1. Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej. Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e-learning. Na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do systemu e-learning.

2. Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.

3. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego - jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.

4. Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:

a) jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób;
b) format pliku - JPG;
c) rozmiar rzeczywisty zdjęcia - 23 x 30 mm, co odpowiada:
- przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272 x 354 pixeli;
- przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543 x 709 pixeli.

5. Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

6. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim został napisany test w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.

7. Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku - niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia WBS poprawności tego wyniku.

Rachmistrz spisowy, wyłoniony w trybie otwartego naboru na zasadach określonych w ustawie o NSP 2021, wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu. Urządzenie zostanie przekazane rachmistrzowi na podstawie protokołu przekazania, stanowiącego załącznik do umowy zlecenia.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

- przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w zainstalowaną aplikację formularzową;
- zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;
- przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego musi zawierać (druk do pobrania):

Zgłoszenie zawierające:

a) imię (imiona) i nazwisko;
b) data urodzenia;
c) adres zamieszkania;
d) numer telefonu;
e) adres e-mail.

Oświadczenie zawierające informację o:

- posiadaniu obywatelstwa polskiego;
- korzystaniu z pełni praw obywatelskich;
- nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe;
- posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia;
- znajomości języka polskiego w mowie i piśmie;
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru na stanowisko rachmistrza spisowego.
- o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Składanie ofert:

Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie urzędu lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: poczta@kuzniaraciborska.pl, platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m. in. Poczty Polskiej, firm kurierskich). O dacie wpływu dokumentów decyduje:

a) w przypadku osobistego złożenia dokumentów do urzędu lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera - data dostarczenia do urzędu;
b) w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu - data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail);
c) w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP - data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym);
d) w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską - data stempla pocztowego.

Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Kuźni Raciborskiej - nr tel. (32) 419-10-71, e-mail: poczta@kuzniaraciborska.pl

Gminny Komisarz Spisowy
Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz