02 kwietnia 2020

Zmiana terminu opłaty użytkowania wieczystego i opłaty przekształceniowej

Urząd Miejski informuje, że nastąpiła zmiana terminu opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności


Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska informuje, że na mocy ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568), uległy zmianie terminy opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, przypadające za 2020 rok.

Stosownie do wyżej wymienionej ustawy:

- opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za rok 2020 wnosi się w terminie do 30 czerwca 2020 r. Termin ten może zostać przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów;

- opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności należną za 2020 r. wnosi się w terminie do 30 czerwca 2020 r.

Opłaty należy wpłacać na rachunek bankowy Gminy Kuźnia Raciborska: ING Bank Śląski S. A. o / Rybnik, nr: 13 1050 1344 1000 0022 9374 1308 wskazując w tytule przelewu: "opłata przekształceniowa za rok 2020" lub "opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za rok 2020".

Szczegółowe informacje udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej pod numerem telefonu: (32) 419-14-54.

UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz