04 marca 2019

Gmina Kuźnia Raciborska z unijnym dofinansowaniem na zagospodarowanie terenu poprzemysłowego

Inwestycja zakłada rewitalizację terenu po byłym tartaku na obszarze 1. 8505 ha, budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, wykonanie oświetlania terenu, budowę drogi wewnętrznej o szerokości 4 metrów i długości 385 metrów. Całość inwestycji to koszt 1 024 780,75 zł. dofinansowanie z budżetu UE to 838 815,71 zł.


W wyniku realizacji projektu nastąpi kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego, co przyczyni się do nadania nowych funkcji gospodarczych obszaru oraz ulepszy warunki dla rozwoju sektora mikro i małych przedsiębiorstw. Zmodernizowany teren zostanie sprzedany w drodze przetargu nieograniczonego w celu tworzenia nowych zakładów i miejsc pracy. Tworzenie nowych miejsc pracy jest głównym celem projektu.Pełna nazwa zadania objęta dofinansowaniem to: Przekształcenie poprzemysłowego terenu pod teren inwestycyjny w Kuźni Raciborskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III Działanie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP Poddziałanie 3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield - RIT Subregionu Zachodniego.

UM Kuźnia Raciborska
oprac. BK

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz