21 marca 2018

Ponad 6 mln dofinansowania na rozbudowę sieci kanalizacyjnej

Gmina Kuźnia Raciborska otrzymała dofinansowanie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej o łącznej długości 16,624 km; 15 sieciowych przepompowni ścieków oraz 7 przepompowni przydomowych w płn.-wsch., centr.-zach. części miejscowości Kuźnia Raciborska oraz na ul. Piaskowej.


Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V "Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów" Działanie 5.1 "Gospodarka wodno-ściekowa" Poddziałanie 5.1.2 "Gospodarka wodno-ściekowa - RIT".

Beneficjentem zadania jest Gmina Kuźnia Raciborska, natomiast beneficjentem końcowym i realizatorem projektu jest Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Kuźni Raciborskiej.

Wartość projektu: 17.049.843,31 PLN
Wartość dofinansowania: 6.070.000,00 PLN

Projekt polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej o łącznej długości 16,624 km; 15 sieciowych przepompowni ścieków oraz 7 przepompowni przydomowych. Jest realizowany w północno-wschodniej, centralno-zachodniej części miejscowości Kuźnia Raciborska oraz na ul. Piaskowej. Po zrealizowaniu projektu do nowo wybudowanej sieci, zostanie przyłączonych 291 posesji.

W wyniku realizacji operacji zwiększy się liczba mieszkańców korzystających z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotycząca ścieków komunalnych.

oprac. BK

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz