11 października 2017

Jak zagospodarować "Dębinę" po nawałnicy? Dyskusja w MOKSiR

12 września w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej odbyła się konferencja, której organizatorem był Zarząd Osiedla Stara Kuźnia oraz Stowarzyszenie "Kuźnia Przyszłości". Celem było wypracowanie planu naprawy odbudowy miejsc zniszczonych przez nawałnicę.


W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: burmistrz Paweł Macha, przewodnicząca Rady Miejskiej Sabina Chroboczek-Wierzchowska, Elżbieta Kozłowska, szef komisji budżetu Radosław Kasprzyk, insp. ds. architektury w Urzędzie Miejskim Beata Grabowska, a także mieszkańcy, członkowie stowarzyszenia, przedsiębiorcy - w sumie 23 osoby.

Celem konferencji było wypracowanie planu naprawy odbudowy miejsc zniszczonych przez nawałnicę i nie tylko, uwzględniając plan rewitalizacji miasta i źródła finansowania. Spotkanie obejmowało szeroką informację o planach burmistrza i radnych, propozycje kredytowania i finansowania wkładu własnego ze strony gminy projektów Stowarzyszenia w odniesieniu do terenów takich jak park "Dębina", amfiteatr, Plac Zwycięstwa, przejście do "Biedronki".

Po nawałnicy i przeglądzie drzew przez odpowiednie służby okazało się, że dęby nasadzone w parku to dęby amerykańskie, kanadyjskie i białe. Nie są to gatunki przeznaczone na nasady w naszym klimacie, wiele z nich było uszkodzonych, schorowanych, pustych, co groziło dalszymi zniszczeniami. Dlatego postanowiono usunąć wszystkie, by nie zagrażały mieszkańcom. Wycinka była skutkiem nawałnicy, z myślą o przyszłości i bezpieczeństwie mieszkańców. Koszt i dochód z wycinki i nasad był precyzyjnie zbilansowany.

W trakcie zebrania ustalono: "Dębina" ma pozostać parkiem rekreacyjnym z wyznaczonymi ścieżkami i projektem nasad. Z informacji udzielonej przez burmistrza wynika, że "Dębina" ma zostać zgodnie z umową uprzątnięta do 30 września 2017. Wycinanie drzew i sprzątnięcie powierzono firmie z Rud, a do 30 listopada 2017 ostatecznie dokonane mają zostać nowe nasadzenia. Jeśli nie starczy czasu, nasadzenia zostaną przesunięte na wiosnę 2018 r. Burmistrz z rezerwy zamówi mapy projektowe, drzewa w ramach współpracy i wsparcia związku z nawałnicą za sprawą burmistrza sfinansują nasi zamożniejsi sąsiedzi. Projekt zostaje po stronie sołectwa.

W dalszym etapie należy wybrać osobę do zaprojektowania parku, gdyż nie mogą to być przypadkowe nasadzenia, a całość ma tworzyć spójny element, który będzie naszym wkładem na przyszłość dla następnych pokoleń. Propozycja sołtysa to wykorzystanie pni (pamiątka po starych dębach) i wykonie donic jako element parku sensorycznego z różami, lawendą i innymi krzewami (który zamierzamy stworzyć na tym miejscu). Sołtys zobowiązał się do wykonania zdjęć z drona. Nowym elementem, który zróżnicuje krajobraz i stworzy rodzinny punkt edukacyjny. W odtworzonym parku zostaną nasadzone drzewa różnych gatunków, które będą oznakowane tabliczkami z nazwą drzew. Ten pomysł zaproponowany został przez Sebastiana Krupę.

Po konferencji odbyliśmy jeszcze wiele rozmów i spotkań, by ostatecznie 4 października 2017 z udziałem nadleśniczego Roberta Pabiana, burmistrza i pracowników merytorycznych Urzędu Miejskiego na terenie "Dębiny" i Placu Zwycięstwa zadecydowano, że w październiku zostanie ogłoszone zapytanie o cenę na: frezowanie pni, rekultywację geobotaniczną oraz nowe nasadzenia dębów w wielkości od 15-25 cm grubości pnia ok. 300 szt oraz 20 % innych gatunków leśnych, zgodnie z pomysłem z konferencji, co stanowi ok. 85 arów parku.

Park "Dębina" zostanie historycznym miejscem rekreacyjnym mieszkańców Kuźni Raciborskiej. Wszystkie inne powyższe ustalenia z konferencji zostały potwierdzone. Ustalono również nowe trakty komunikacyjne nieprzeszkadzające w rekreacji. Stowarzyszenie "Kuźnia Przyszłości" chce napisać wnioski w celu pozyskania funduszy z Euroregionu Silesia, dlatego konieczne jest zabezpieczenie finansowe ze strony gminy. Burmistrz i przewodniczący komisji finansów R. Kasprzyk wsparli pomysł i zapewnili o zabezpieczeniu finansowym ze strony gminy. W trakcie rozmowy przypomniano o wnioskach niezrealizowanych dotychczas. Wnioski, które muszą być zrealizowane i, które są społecznie i technicznie niezbędne to:

- willa "Helios" - ogrodzenie: powiatowy inspektor budowlany nie kontynuuje rozmów; zostanie ona wznowiona;
- czyszczenie studzienek: cała Stara Kuźnia;
- oświetlenie przejścia obok kościoła: już zrealizowano;
- chodnik wzdłuż ul. Topolowej: brak reakcji ze strony starostwa; burmistrz i przew. komisji budżetu będzie monitował w tej sprawie;
- piekarnia przy ul. Topolowej: burmistrz i szef komisji budżetu zobowiązali się do rozmowy z właścicielami oraz odpowiednimi służbami, jak inspektor nadzoru budowlanego o ograniczeniu zanieczyszczania środowiska;
- parking przy ul. Klasztornej: plan przeniesienia w najbliższych latach w inne miejsce. W roku 2016 zarząd osiedla złożył wniosek stworzenia parkingu dla samochodów, autokarów i ciężarówek - kierowców będących mieszkańcami naszego miasta, aby ograniczyć nocny hałas i zanieczyszczanie spalinami centrum miasta. Parking w obecnym miejscu jest dużą uciążliwością dla mieszkańców;
- budowa chodnika przejścia do "Biedronki": jeszcze w tym roku miasto zrealizuje wniosek zarządu z ubiegłotygodniowej konferencji. Będzie to duże ułatwienie dla wszystkich mieszkańców miasta. Jest to teren wykupiony przez gminę w ramach szerszych porządków realizowanych na gruntach nienależących do naszej gminy;
- Zarząd osiedla wycofał się z planowanych inwestycji przy amfiteatrze (koloseum); "Street Workout" ze względu na plan rewitalizacji Placu Zwycięstwa - pomysł odłożymy na przyszłość, jednakże planowane czyszczenie i naprawy amfiteatru, odeskowanie ławek - będą kontynuowane. Podczas spotkania 4 października ustalono, że Plac Zwycięstwa będzie obsadzony na linii rzeki Rudy i ogrodzenia boiska oraz szkoły białą topolą, purpurowym bukiem, platanem oraz czerwoną wiśnią.

Zarząd osiedla zaprasza na zebranie mieszkańców w listopadzie - nie w "Dębinie" lecz w MOKSiR, gdzie przedstawi realizowane dotychczasowe prace i zaproponuje plan finansowy na 2018 rok.

Przewodniczący Zarządu Osiedla "Stara Kuźnia"
Bernard Kowol

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz