18 września 2017

Nowe nazwy ulic. Gdzie zgłosić zmianę adresu?

W związku z uchwaleniem przez Parlament Rzeczpospolitej Polskiej ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej dokonała zmian nazw symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny.


Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 774) i art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej 22 czerwca 2017 roku podjęła uchwały:

- Nr XXXI/297/2017 - opublikowane w Dz. Urz. Woj. Śl. 5 lipca 2017 r. poz. 4031;
- Nr XXXI/298/2017 - opublikowane w Dz. Urz. Woj. Śl. 5 lipca 2017 r. poz. 4032;
- Nr XXXI/299/2017 - opublikowane w Dz. Urz. Woj. Śl. 5 lipca 2017 r. poz. 4033;
- Nr XXXI/300/2017 - opublikowane w Dz. Urz. Woj. Śl. 5 lipca 2017 r. poz. 4034;
- Nr XXXI/301/2017 - opublikowane w Dz. Urz. Woj. Śl. 5 lipca 2017 r. poz. 4035;

- w sprawie zmian nazw ulic na terenie miasta Kuźnia Raciborska oraz uchylenia nazwy ulicy - Hanki Sawickiej.

Wykaz nazw ulic, które zostały zmienione:

ul. Nowotki zmieniła nazwę na ul. Leśna
ul. Janka Krasickiego zmieniła nazwę na ul. Ignacego Krasickiego
ul. Małgorzaty Fornalskiej zmieniła nazwę na ul. Kasztanowa
ul. Findera zmieniła nazwę na ul. Spacerowa.

Na podstawie art. 5 ust. 1 w/w ustawy "Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat". Istotną informacją jest również to, że na podstawie art. 5 ust. 2 w/w ustawy "Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową". Zatem nie ma konieczności zmiany zarówno dokumentów tożsamości, czyli np. dowodu osobistego, jak również dokumentów takich jak prawo jazdy czy dowód rejestracyjny pojazdu.

W związku ze zmianą nazwy ulic na terenie miasta Kuźnia Raciborska, mieszkańcy w/w ulic powinni wykonać następujące czynności:

1. Urząd Skarbowy w Raciborzu - należy wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne NIP-3 - dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, zmianę adresu zamieszkania zgłaszają przy najbliższym kontakcie z Urzędem Skarbowym, np. przy rozliczeniu podatkowym za 2016 r.
2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych - osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę danych adresowych na formularzu ZUS-ER-WZD-01 lub w dowolnej formie pisemnej do ZUS Inspektorat w Raciborzu, ul. Łąkowa 28, 47-400 Racibórz.
3. Dostawca energii elektrycznej - osoby będące klientami np. Tauron Dystrybucja sp. z o. o., powinny zmianę danych adresowych dokonać na "wniosku o zawarcie lub zmianę warunków umowy kompleksowej dotyczącej energii elektrycznej" lub w dowolnej formie pisemnej.
4. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. - przedsiębiorstwo zmianę adresu naniesie z urzędu poprzez przygotowanie aneksu do umowy.
5. Operatorzy telekomunikacyjni - należy zgłosić zmianę adresu zamieszkania po uprzedniej konsultacji z biurem obsługi klienta danego operatora.
6. Banki - należy zgłosić zmianę adresu zamieszkania osobiście w siedzibie banku bądź w formie pisemnej, zgodnie z obowiązującym regulaminem danego banku.

Zgłoszenie zmian w zakresie zmiany nazwy ulicy do Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Raciborzu (ewidencja gruntów i budynków) nastąpi z urzędu. W związku z dokonanymi zmianami nazw ulic, Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska zwraca się z prośbą do zarządców budynków usytuowanych na w/w ulicach o umieszczenie w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym budynku. Na tabliczce, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również aktualną nazwę ulicy. Numery porządkowe nieruchomości nie uległy zmianie. Umieszczenie na budynku tabliczki z informacją o numerze porządkowym nieruchomości wraz z aktualną nazwą ulicy ma zasadnicze znaczenie dla działania na tym terenie służb typu Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna, Policja, Pogotowie Gazowe, Pogotowie Energetyczne itp.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz