05 maja 2017

Powiedz smogowi "STOP" i złóż wniosek o dofinansowanie na wymianę źródła ogrzewania

Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej informuje o możliwości składania wniosków o dotację z WFOŚiGW w Katowicach na wymianę źródła ogrzewania  w ramach programu "SMOG STOP" oraz Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska.Mieszkańcy Gminy Kuźnia Raciborska!

Informujemy Państwa o możliwości składania wniosków o dotację w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (istnieje możliwość ubiegania się o dotację na wymianę źródła ogrzewania w dwóch programach: zarówno w niżej opisanym Programie SMOG STOP Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, jak i w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska, którego Regulamin zostanie przyjęty na najbliższym posiedzeniu Rady Miejskiej tj. 11 maja br. - szczegóły tego programu zostaną podane w późniejszym terminie).

PROGRAM SMOG STOP - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Program SMOG STOP "Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji" jest kontynuacją Programu Pilotażowego realizowanego w 2016 roku. O udzielenie dofinansowania w formie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne, będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Warunkiem koniecznym uzyskania dotacji w ramach Programu SMOG STOP jest wymiana źródła ciepła w oddanym do użytkowania i ogrzewanym obiekcie, tj. fizyczna likwidacja dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym pracującego na potrzeby centralnego ogrzewania, zabudowa nowego źródła oraz dostarczenie wraz z wnioskiem:

- zdjęcia obecnego źródła lub w przypadku jego likwidacji przed 15 maja 2017 r. imiennego dokumentu zezłomowania - karty przekazania odpadu (za wyjątkiem likwidacji (rozbiórki) pieców kaflowych lub trzonów kuchennych - wówczas wymagane są protokoły potwierdzające wykonanie prac).
- zdjęcia budynku w zakresie, w jakim planowana jest do przeprowadzenia jego termoizolacja.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od 15 do 26 maja 2017 roku. Można je będzie składać w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Funduszu).

WAŻNE:
W Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej w sali nr 3 (parter) uruchomiony zostanie bezpłatny punkt konsultacyjny dla osób planujących złożyć wniosek do WFOŚiGW w Katowicach. Punkt czynny będzie w następujących terminach:
1. 9 maja 2017 - 8:00 do 16:00
2. 12 maja 2017 - 8:00 do 14:00
3. 15 maja 2017 - 8:00 do 18:00.

Prosimy o przygotowanie poniższych informacji niezbędnych podczas opracowania wniosku o dofinansowanie do WFOŚiGW w Katowicach:

- Określenie zakresu rzeczowego planowanego do realizacji (prosimy o wybranie jednego zakresu):
a) Kocioł opalany paliwem stałym z załadunkiem automatycznym, spełniający wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012;
b) Kocioł gazowy;
c) Kocioł olejowy;
d) Kocioł opalany biomasą spełniający wymogi 5 klasy, wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:20125:2012;
e) Wymiennik ciepła / opłata przyłączeniowa do sieci cieplnej;
f) Powietrzna pompa ciepła;
g) Pompa ciepła (gruntowa i pozostałe);
h) Kocioł elektryczny;
i) Budowa, modernizacja lub wymiana instalacji c.o.;
j) Kolektory słoneczne posiadające zgodność z normą PN-EN 12975-1 wraz ze sprawozdaniem z badań przeprowadzonym zgodnie z normą PN-EN 12975-2 lub PN-EN ISO 9806 lub europejski znak jakości "Solar Keymark";
k) Powietrzna pompa ciepła do c.w.u.;
l) Pompa ciepła (gruntowa i pozostałe) do c.w.u.;
m) Docieplenie ścian;
n) Docieplenie stropodachów i dachów;
o) Wymiana okien i drzwi zewnętrznych.

Uwaga dot. podpunktów m, n, o: Zastosowanie rozwiązań technicznych mających na celu zwiększenie oszczędności energii w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych ma zastosowanie jedynie w budynkach, dla których pozwolenie na budowę wydano przed 16 grudnia 2002 r.

Jeżeli nie jest planowane całkowite docieplenie ścian, stropodachu lub dachu, prosimy o podanie procentu docieplanej powierzchni w ogólnej powierzchni tych przegród [%].

- Rozeznanie cen rynkowych materiałów oraz usług firm wykonujących montaż; na tej podstawie prosimy o wyznaczenie szacunkowego kosztorysu inwestycji (cena z VAT);
- Informacje dotyczące dotychczasowego źródła ciepła. tj.: typ, firma, moc, rok produkcji, liczba sztuk. Programem objęte są wyłącznie budynki mieszkalne zasilane w ciepło ze źródeł ciepła opalanych paliwem stałym;
- Planowana data zakończenia realizacji zadania (nie później niż do 31 maja 2018 r.);
- Numer Księgi Wieczystej nieruchomości objętej wnioskiem;
- Numer działki, na której zlokalizowany jest budynek objęty wnioskiem;
- Udział procentowy powierzchni, na której jest prowadzona działalność gospodarcza (w tym najem, dzierżawa, użyczenie) w odniesieniu do całkowitej powierzchni użytkowej budynku, (zgodny z decyzją w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości), jeżeli w budynku objętym wnioskiem prowadzona jest działalność gospodarcza.

Poniżej przedstawiamy wykaz dokumentów wymaganych na etapie składania wniosku:

- Aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości, nie starszy niż 6 miesięcy (odpis ten winien zawierać zaktualizowane wpisy odpowiadające obecnemu stanowi formalno-prawnemu) lub wydruk z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych;
- Zdjęcie obecnego źródła ciepła - w przypadku, jeżeli nie zostało zlikwidowane przed 15 maja 2017 r. oraz budynku przewidzianego do termoizolacji. W przypadku likwidacji obecnego źródła opalanego paliwem stałym przed 15 maja 2017 r. imienny dokument zezłomowania - karta przekazania odpadu (za wyjątkiem likwidacji (rozbiórki) pieców kaflowych lub trzonów kuchennych wówczas wymagane są protokoły potwierdzające wykonanie prac);
- Dokumenty zatwierdzające do realizacji zadanie zgodnie z Prawem Budowlanym, zgodnie z pkt. VI niniejszego wniosku lub dokumenty potwierdzające wystąpienie Wnioskodawcy do właściwych organów o wydanie tych dokumentów;
- W przypadku, gdy wnioskodawcą jest współwłaściciel nieruchomości objętej wnioskiem, do wniosku należy załączyć zgodę pozostałych współwłaścicieli na wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie oraz na realizację inwestycji objętej wnioskiem (wzór oświadczenia współwłaściciela dostępny jest na stronie internetowej Funduszu).

Wniosek można pobrać ze strony internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach  lub w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej w czasie funkcjonowania punktu konsultacyjnego.

Telefon kontaktowy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: (32) 603-22-52.

Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz