26 stycznia 2017

Wypełnij ankietę i weź udział w opracowaniu Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska

Urząd Miejski rozpoczął prace nad opracowaniem Programu Rewitalizacji, który stanowić będzie wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej mający na celu poprawę jakości życia mieszkańców obszarów gminy znajdujących się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych.Zgodnie z definicją, rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.

Gmina pozyskała na ten cel fundusze z Unii Europejskiej i z budżetu państwa. 13 grudnia 2016 r. nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy Gminą Kuźnia Raciborska a Województwem Śląskim.

Celem projektu jest opracowanie Programu Rewitalizacji i uruchomienie procesów rewitalizacyjnych w sposób kompleksowy dla poprawy jakości życia mieszkańców zdegradowanych obszarów Gminy.

Prace nad Programem Rewitalizacji obejmują:

- opracowanie pełnej diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru rewitalizacji oraz analizie dotykających go problemów;
- zdiagnozowanie problematyki i ustalenie hierarchii potrzeb w zakresie działań rewitalizacyjnych przy zachowaniu synchronizacji działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej;
- dobranie narzędzi i interwencji dostosowanych do potrzeb Gminy;
- wyznaczenie zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie i realizację programu;
- włączenie partnerów i interesariuszy procesu rewitalizacji (lokalna społeczność, przedsiębiorcy, eksperci) w proces programowania i realizacji działań rewitalizacyjnych;
- prowadzenie konsekwentnego i trwałego dialogu z podmiotami i grupami, których rewitalizacja będzie dotyczyć.

Program Rewitalizacji zostanie opracowany przez zewnętrznych ekspertów przy ścisłej współpracy pracowników Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

Zadania ujęte w Programie Rewitalizacji stanowić będą podstawę do ubiegania się o fundusze z UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Projekt pn. "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska" realizowany jest w 90 % ze środków zewnętrznych (85 % ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz 15 % z budżetu państwa), oraz w 10 % z budżetu Gminy Kuźnia Raciborska.

Wartość projektu: 51 600,00 zł.
Dofinansowanie: 46 440,00 zł (85 % Fundusz Spójności, 15 % budżet państwa).
Budżet Gminy: 5 160,00  zł.
Termin realizacji projektu:  do 30 czerwca 2017 r.


W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska o aktywne wzięcie udziału w procesie diagnostycznym Gminy i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety.

Anonimowe ankiety przyczynią się do zdiagnozowania kluczowych problemów koniecznych do rozwiązania w procesie rewitalizacji, a także zaplanowania działań mających na celu wyprowadzenie wyznaczonego obszaru ze stanu kryzysowego.

Ankietę w wersji pdf można pobrać TUTAJ

Ankietę można również wypełnić online, korzystając z TEGO LINKU

Ankietę będzie można wypełnić do 17 lutego 2017 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz