23 sierpnia 2015

SKA "Babiniec" otworzył bank żywności

Do końca lutego 2016 trwać będzie zbiórka żywności dla najbardziej potrzebujących osób, której organizatorem jest Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych "Babiniec" z Kuźni Raciborskiej. Wszystko to za sprawą programu europejskiego, do którego organizacja właśnie przystąpiła.
Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych "Babiniec" od sierpnia 2015 przystąpiło do realizacji zadania publicznego. Nazwa zadania publicznego: "Dystrybucja żywności dla osób potrzebujących oraz prowadzenie działań towarzyszących realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) Podprogram 2015; Tytuł zadania publicznego: "Centrum Wolontariatu - Szansa na rozwój" w okresie od 3 sierpnia 2015 do 29 lutego 2016 r.

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku rozpocznie się realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Do końca lutego 2016 roku osoby, które otrzymają skierowanie z lokalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.

 W podanym okresie, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę wieprzową, klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy.

Prócz wsparcia żywnościowego, OPL będą realizować cykliczne działania towarzyszące w zakresie włączenia osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, pomoc towarzysząca niezbędna dla zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych odbiorców pomocy i inne. Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących, wzbogacania umiejętności wykorzystania towarów pochodzących z POPŻ, wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, racjonalnej diety itd. O szczegółach OPL na tablicach informacyjnych będą przekazywać wiadomości dla zainteresowanych na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie efektywności pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.

- osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i, których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej lub w przypadku osoby bezdomnej - oświadczenia podpisanego w organizacji.

Podprogram 2015 jest kontynuacją Podprogramu 2014, w ramach którego 32 OPL w 33 miejscowościach objęły wsparciem żywnościowym 24558 osób przekazując 40458 paczek z żywnością.


Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również liczne działania towarzyszące.

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

- włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych;
- pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
- wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

- warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych;
- warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia;
- programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
- warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

Osoby kierowane są do pomocy przez ośrodki pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych, mogą być także kierowane bezpośrednio przez organizację partnerską.

Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR - np. banki żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL - m. in. organizacje partnerskie banków żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:

- dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań;
- współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,
- oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach);
- kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

Opracowano na podstawie informacji ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Zadanie publiczne dofinansowane jest przez Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej nr umowy I/PŻ/2015 oraz Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych "Babiniec".

***

Wszystkie osoby zainteresowane wsparciem SKA "Babiniec" zaprasza na konferencję, która odbędzie się 28 sierpnia 2015 o godz. 17:00 w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej (sala widowiskowa; informacje pod nr.: 519-522-821).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz