29 kwietnia 2022

GK Rafamet podsumowała 2021 rok. Jest zysk, choć niewielki

Grupa Kapitałowa Rafamet opublikowała podsumowanie 2021 roku. Pomimo bardzo trudnych warunków funkcjonowania w pandemicznym otoczeniu gospodarczym w minionym roku zarówno Rafamet S. A. jak i cała GK Rafamet zdołały wypracować zyski.

 

Odlewnia Rafamet Spółka z o. o. odzyskała rentowność zarówno na poziomie sprzedaży wyrobów, jak i z działalności gospodarczej i to pomimo dwukrotnej poważnej awarii pieca odlewniczego. - Chcieliśmy osiągnąć lepsze wyniki za rok 2021, ale i z tych musimy się cieszyć biorąc pod uwagę szeroko rozumiane otoczenie gospodarcze, które na nas oddziaływało oraz wydarzenia o charakterze nadzwyczajnym - wyjaśnia E. Longin Wons, prezes Rafamet S. A.

Cele na przyszłość
Agresja militarna Rosji na Ukrainę oraz oddziaływanie koronawirusa na gospodarkę światową oraz krajową również w 2022 są faktami. W roku bieżącym będziemy jednak w dalszym ciągu realizowali takie przedsięwzięcia gospodarcze, które są zgodne z kierunkami nowej polityki przemysłowej kraju, w tym przede wszystkim poprzez aktywność w sferze projektów innowacyjnych oraz inwestycyjnych. - W tym roku wdrożone do produkcji zostaną, podpisane w 2021 roku, inwestycje maszynowe, których celem  jest usprawnienie procesu technologicznego w firmie, połączonego z poprawą efektywności i produktywności pracy całej firmy - tłumaczy E. Longin Wons, zaznaczając jednocześnie, że cele te są wypadkową strategii firmy i posiadanego portfela zamówień handlowo-produkcyjnych. - Chcemy, aby innowacje oraz inwestycje były strategicznymi wyzwania rozwojowymi dla firmy - mówi prezes Rafamet S. A.


W 2021 r. większą część swoich przychodów podmioty Grupy Kapitałowej Rafamet zrealizowały na rynkach zagranicznych. Sprzedaż na te obszary wyniosła około 86 % ogółu sprzedaży Grupy (w 2020 r. wielkość sprzedaży eksportowej wynosiła około 65 % ogółu sprzedaży). Wyroby GK Rafamet trafiły do Chin, Czech, Francji, Turcji, Niemiec, Singapuru oraz na Węgry.

Uzupełniająco należy podać, że w dalszym ciągu istotnym zdarzeniem, które będzie rzutować na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej jest umowa zawarta pomiędzy spółką zależną Odlewnia Rafamet Spółka z o. o. a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na dofinansowanie przez NCBiR realizacji projektu pt.: "Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania wielkogabarytowych odlewów z żeliwa sferoidalnego o specjalnych własnościach w technologii Full Mould, dedykowanych do produkcji narzędzi tłoczących w sektorze automotive". - W konsekwencji zawartej umowy Rafamet S. A. dokonał zakupu kilku maszyn i urządzeń do obróbki, co powoduje określone wydatki finansowe z jednej strony, ale również oczekiwany jest wzrost przychodu spółki dominującej z tytułu świadczonych usług obróbki skrawania w kolejnych latach - wyjaśnia E. Longin Wons.

Wojna na Ukrainie
Ze względu na atak militarny Rosji na Ukrainę Rafamet S. A. rozpoczął działania zmierzające do definitywnego wycofania się z udziału w polsko-rosyjskiej spółce j.v. STANRUS-RAFAMET z siedzibą w Moskwie. Firma zaniechała wszelkiej działalności akwizycyjnej i ofertowej na terytorium Federacji Rosyjskiej i Białorusi. - Dramatycznie trudna sytuacja na Ukrainie wywołana agresją na ten kraj ze strony Rosji spowodowała już nie ryzyko, a pewność co do utraty potencjalnych zamówień i kontraktów, które w 2021 roku były przygotowywane pod względem technicznym i ofertowym na rynki ukraiński, łotewski, rosyjski oraz białoruski - dodaje prezes Rafamet S. A.

W obecnej chwili nie jest możliwy do oszacowania wpływ trwania pandemii koronawirusa oraz rozpoczętej wojny na Ukrainie na sytuację finansową GK Rafamet w roku 2022. Jednakże należy pokreślić, że wpływ koronawirusa na sytuację finansową był w roku 2021 bardzo ograniczony. Spółka liczy na znaczącą poprawę sytuacji w zakresie znoszenia restrykcji wynikających z COVID-19.

Spółka wskazała, że czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięcie przez Grupę Kapitałową Rafamet wyników w następnych latach to m.in.: sytuacja geopolityczna na świecie, następstwa gospodarczo-polityczne wynikające z agresji militarnej Rosji na Ukrainę, możliwości zagwarantowania płynności GK na przestrzeni całego roku rozliczeniowego, zakres oraz długość kryzysu wywołanego COVID-19, utrzymanie rentowności na sprzedaży odlewów oraz poprawa rentowności sprzedaży obrabiarek, terminowa realizacja podpisanych kontraktów i uzyskanie dodatniej marży na sprzedaży, a także efektywne wykorzystanie parku maszynowego.

Magdalena Matusik / Adventure Media s. c.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz