18 października 2018

Z redakcyjnej poczty: Odpowiedź Rity Serafin na artykuł dot. podsumowania kadencji burmistrza Pawła Machy

Na portalach tylkokuznia.info i rudy24.pl oraz w kwartalniku "Echo Gminy Kuźnia Raciborska" zamieszczone zostało sprawozdanie z realizacji programu wyborczego Burmistrza Pawła Machy. Znalazły się w nim sformułowania, które wymagają sprostowania, bowiem tworzą obraz niezgodny z rzeczywistością i wprowadzają mieszkańców w błąd - pisze do nas Rita Serafin.


Na początku sprawozdania Pan Burmistrz ubolewa nad "pustą szafą" bez dokumentacji, którą zastał na początku swojej kadencji. Ta rzekomo pusta szafa przekładała się na realizowane projekty, które wcześniej przygotowano i pozyskano na nie pieniądze.

Zadania dotyczące kompleksowej modernizacji domu kultury w Kuźni Raciborskiej, poprawy infrastruktury na kolejce wąskotorowej w Rudach, budowy kanalizacji w całej Gminie, zaopatrzenia Kuźni Raciborskiej i zachodniej części Gminy w wodę z nowych ujęć to zadania wieloletnie, na które opracowane zostały koncepcje i harmonogramy etapowego realizowania prac. I zadania te były systematycznie prowadzone. Stworzona wizja docelowego działania daje też możliwość obecnego kontynuowania robót. Dotyczy to przede wszystkim budowy kanalizacji w Gminie.

Projekty, które Burmistrz Macha wpisuje na listę swoich sukcesów, których realizacja rozpoczęła się w kadencji 2010-2014, a ich zakończenie nastąpiło w roku 2015 to m. in.:

- kompleksowa modernizacja stadionu w Kuźni Raciborskiej za kwotę niemalże 2 mln zł;
- budowa wiejskiego ośrodka kultury w Turzu, za kwotę ok. 400 tys. zł;
- przebudowa peronu i sanitariatów na kolejce wąskotorowej w Rudach, za kwotę ponad 660 tys. zł.

Przygotowano także dokumentację na kontynuację budowy kanalizacji w północno-wschodniej i północno-zachodniej części Kuźni Raciborskiej (lewa i prawa strona ul. Kozielskiej), i pozyskano środki na jej prowadzenie w wysokości 6 mln zł.

Zapewnione do końca 2014 r. dofinansowanie tych zadań wzbogaciło gminny budżet
 o kwotę ponad 7 mln zł. I nie są to pieniądze pozyskane przez Burmistrza Pawła Machę. Jeżeli więc znalazły się one w podanej kwocie 16 mln zł pozyskanych środków, to uczciwie byłoby wspomnieć, że dotyczyły zadań rozpoczętych i finansowo zabezpieczonych
 w kadencji 2010-2014. I to także m. in. dzięki tym projektom Gmina pozyskała zwrot podatku VAT w wysokości prawie 1,5 mln zł.

Sposób przedstawienia mieszkańcom zadań zrealizowanych na terenie naszej Gminy przez podmioty zewnętrzne z ich własnych środków rodzi wrażenie, że to także działania prowadzone i finansowane przez Gminę. Niekwestionowane jest oczywiście zabieganie władz Gminy o realizację tych zadań. Ale wykonane, czy też zadeklarowane do wykonania prace, to finalizacja wieloletnich rozmów, pism, spotkań, mających swoje początki nierzadko 10 i więcej lat temu. Dotyczy to np.:

- remontu drogi DW 425 wraz budową nowego mostu na ul. Rogera w Rudach;
- zabezpieczenia przeciwpowodziowego na rzece Odrze;
- remontu drogi powiatowej ul. Topolowej w Kuźni Raciborskiej;
- zjazdu z przejazdu kolejowego przy "Rafamet" S. A.;
- gazyfikacji gminy;
- czy też wszystkich robót na mieniu PKP.

I manipulowanie tą informacją tych faktów nie zmieni.

W sprawozdaniu pojawił się także wątek zmian kadrowych - "odmłodzenia" składu osobowego referatu inwestycji w Urzędzie Miejskim. Sposób zredagowania tego fragmentu sprawozdania może sugerować, że poprzedni zespół był mało wydajny, bo "stary wiekowo"
i dopiero zmiany pozwoliły ruszyć "pełną parą". Ocena taka jest krzywdząca dla pracowników. Otóż Pan Burmistrz Macha na początku kadencji rozpoczął pracę z czterema pracownikami w tym referacie, z których dwóch skończyło ledwo co 40 lat, jeden miał nieco ponad 30 lat i jeden pracownik był w wieku przedemerytalnym. Jego przejście na emeryturę i zwolnienie się z pracy kierownika referatu spowodowało konieczność uzupełnień kadrowych i zatrudnienia nowych osób. Dobrze, że obecny zespół spełnia oczekiwania Burmistrza i pozwala na sprawne realizowanie zadań.

Kierowanie gminą to duża odpowiedzialność i niełatwe zadanie. Na sukces składa się praca całego zespołu ludzi i wiele czynników, czasami niezależnych od gminy, jak chociażby uregulowania prawne. Warto o tym pamiętać i być uczciwym w słowach i czynach, zarówno w stosunku do współpracowników, jak i do mieszkańców.

Rita Serafin
burmistrz w latach 2006-2014

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz