12 października 2018

4 lata minęły, czyli rozliczamy burmistrza z obietnic wyborczych

Zbliżają się wybory samorządowe, dlatego zapytaliśmy burmistrza Pawła Machę, jak wywiązał się ze swoich obietnic wyborczych. Każdy pracownik jest rozliczany przez pracodawcę z efektów swojej pracy. Jako wyborcy, mamy prawo rozliczyć tego, kogo wybraliśmy.Materiał KWW "Gmina Dla Mieszkańców"

Program KWW "Teraz Czas Na Zmiany" zawierał 15 punktów. Poprosiliśmy burmistrza, aby ustosunkował się do każdego z nich. Oto jego odpowiedź:


1. Racjonalizacja wydatków gminnych, dozór nad inwestycjami w trakcie ich przygotowania, prowadzenia oraz szczegółowy odbiór po ich zakończeniu.

Finanse

Gmina Kuźnia Raciborska prawdopodobnie, jako pierwsza w województwie śląskim skonsolidowała finanse jednostki samorządowej. Wprowadziliśmy system odzyskiwania podatku VAT z inwestycji bieżących i inwestycji powstałych przed konsolidacją. Pozwoliło to na jednorazowe zasilenie budżetu kwotą 1,4 mln zł oraz bieżące odliczenia sięgające stu kilkudziesięciu tysięcy rocznie według obowiązujących reguł podatkowych dla samorządów. Budżet po stronie dochodów na koniec 2014 roku zamknął się kwotą 31,13 mln zł, a na koniec 2018 roku kwotą 42,9 mln zł.

Zobowiązania (kredyty i pożyczki):
31.12.2014 - 4,100 557,07 zł plus zobowiązania naszej spółki GPWIK: 3,054 270,00 zł;
30.09.2018 - 1,879 200,00 zł plus zobowiązania naszej spółki GPWIK: 312 500,00 zł.

Inwestycje

Zrestrukturyzowano wydział inwestycji Urzędu Miejskiego. Nowe kierownictwo i odmłodzona, kompetentna kadra. Osobisty nadzór Burmistrza Miasta nad podległym referatem. Zdrowa konkurencja przy realizacji zamówień publicznych. Liczba zleceń i oferentów wzrosła kilkukrotnie. Pusta szafa z projektami na koniec 2014 roku dziś jest pełna projektów popartych złożonymi wnioskami o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Czekamy na wyniki konkursów. Obiekty, które mają po kilkadziesiąt lat doczekały się inwentaryzacji. Wszystkie bloki z tzw. Starego Osiedla mają audyty energetyczne i czekają na dofinansowanie z programów zewnętrznych. Przy okazji tej publikacji dziękuję za zgodę wspólnotom na współfinansowanie dokumentacji, dzięki której mamy otwartą drogę do aplikacji o środki zewnętrzne. Projekty następnych zadań inwestycyjnych zlecane z należytym wyprzedzeniem. W trakcie realizacji głównych zadań typu kanalizacja i modernizacja dróg projektowane są kolejne, na które będzie można aplikować o środki w zapowiadanych programach rządowych i unijnych. Udział w konkursach i programach jest możliwy tylko w przypadku gotowych projektów, które czekają czasami nawet i rok na pozwolenie na budowę. Projekty jednak to nie wszystko, trzeba je poprzeć odpowiednimi programami, które tworzyliśmy przez dwa pierwsze lata. To programy strategiczne, które musiały być uchwalone przez Radę Miejską.

2. Pozyskanie dodatkowych środków na inwestycje ze źródeł zewnętrznych. Restrukturyzacja mienia i efektywniejsza sprzedaż zasobów gminy w celu zmniejszenia deficytu.

Środki zewnętrzne
W celu łatwiejszego pozyskiwania środków zewnętrznych utworzono specjalne stanowisko pracy w Urzędzie Miejskim. Opracowuje ono dokumentację dotacyjną dla zewnętrznych źródeł finansowania krajowych i zagranicznych, równocześnie informując kierowników odpowiednich komórek gminy o możliwościach pozyskiwania środków. Działanie to jest bardzo skuteczne - obecnie w zasadzie wszystkie większe inwestycje są realizowane ze wsparciem zewnętrznym. Oto przykłady:

1) Zakup wozu strażackiego dla OSP Kuźnia Raciborska - 795 933,00 zł - dofinansowanie: 627 480,00 zł;
2) Szerokie tory do kultury, czyli remont kolejki wąskotorowej w Rudach - 2 308 474,93 zł - dofinansowanie: 1 086 678,65 zł + VAT do odliczenia;
3) Remont drogi - ul. Tartaczna i Kolejowa - 2 141 628,20 zł - dofinansowanie: 1 070 814,00 zł;
4) Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Rudzie Kozielskiej (plac zabaw sprawnościowy wraz z siłownią zewnętrzną) - 95 753,66 zł - dofinansowanie: 47 876, 83 zł;
5) Rewitalizacja Placu Zwycięstwa - 489 793, 53 zł - dofinansowanie: 153 351,00 zł;
6) Budowa oczyszczalni ścieków w przedszkolu w Rudach - 204 058,89 - dofinansowanie: 99 837,00 zł;
7) Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego w Rudach - 309 994,05 - dofinansowanie: 197 249,00 zł;
8) Doposażenie gminnych jednostek OSP - 115 501,60 - dofinansowanie: 114 346,58 zł;
9) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na 473 w Rudzie Kozielskiej - 157 692,05 zł - dofinansowanie: 77 269,10 zł;
10) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Siedliskach, ul. Żwirki i Wigury - 173 489,16 zł - dofinansowanie: 85 009,68 zł;
11) Przebudowa skrzyżowania w Kuźni Raciborskiej - ul. Staszica, Krzyżowa i Kolejowa - 349 993,46 zł - dofinansowanie: 73 211,00 zł;
12) Remont mostu w Rudach ul. Cysterska - 1 087 000,00 zł - dofinansowanie: 869 600,00 zł;
13) Rozbudowa hali sportowej w Szkole Podstawowej w Kuźni Raciborskiej - 522 777,07 zł - dofinansowanie: 261 388,50 zł;
14) Remont Wiejskiego Ośrodka Kultury w Turzu - 383 507,11 zł - dofinansowanie: 287 630,33 zł;
15) Wymiana stolarki okiennej oraz dachu na budynku dyspozytorni w Rudach - kolejka wąskotorowa - 50 569,48 zł - dofinansowanie: 20 000,00 zł;
16) Remont pomnika Ku Czci Poległych Kuźnian - dofinansowanie: ok. 11 439,00 zł;
17) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w miejscowości Rudy - 6 419 648,64 zł - dofinansowanie: 3 429 442,91 zł;
18) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuźnia Raciborska część północno-wschodnia, część centralna i zachodnia wraz z ul. Piaskową - 11 627 705,88 zł - dofinansowanie: 6 070 000,00 zł;
19) Przekształcenie terenów poprzemysłowych pod teren inwestycyjny - ul. Tartaczna - 1 024 780,75 zł - dofinansowanie: 838 815,71 zł. Jest to nieruchomość o powierzchni 7,35 ha, która wraz z terenami przyległymi, stanowiącymi własność Gminy Kuźnia Raciborska, tworzyć będzie kompleks o pow. 12,52 ha;
20) Odnowa lasu po koniecznym zrębie sanitarnym - nasadzenia w parku "Dębina" i na Placu Zwycięstwa - 82 985,71 zł dofinansowanie: 31 799,58 zł;
21) Światłowód dla Kuźni Raciborskiej, Rud, Jankowic i Rudy Kozielskiej - kwota dofinansowania: 467 346,43 zł;
22) Po klęsce wichury Gmina otrzymała 242 112,00 zł dofinansowania do obiektów gminnych ZGKiM oraz MOKSiR. Suma strat: 325 333,81 zł;
23) Obywatel IT - podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy. Realizacja rzeczowa rozpocznie się od stycznia 2019 roku. Finalnym zakończeniem projektu jest zakup komputerów dotykowych dla placówek oświatowych na ternie gminy - dofinansowanie: 75 040,00 zł.

Łączna wartość dofinansowania projektów wyniosła 16 237 737,30 zł.

Kolejne 3 800 000,00 złotych mamy zarezerwowane na nowe ujęcia wody dla Kuźni Raciborskiej (projekt gotowy czeka na realizację). Wartość kosztorysowa zadania to 4 800 000,00 złotych.

Restrukturyzacja mienia

- Stworzenie Gminnego Ośrodka Turystyki i Promocji, celem uzyskania przejrzystości, samodzielności i ułatwienia dostępności do środków zewnętrznych. Nowe przeznaczenia dla pustostanów na terenie gminy;
- Obiekt na ul Arki Bożka, z przeznaczeniem na siedzibę Wojsk Obrony Terytorialnej. Ostatnie formalności dotyczące przejęcia obiektu przez Skarb Państwa, na zasadzie wymiany;
- Obiekt na ul. Jagodowej, z przeznaczeniem na Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Prace projektowe zakończono, złożono wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych;
- Obiekt po ZGKiM z przeznaczeniem na polepszenie warunków pracy Urzędu oraz dostępności mieszkańców. Złożono wniosek na dofinansowanie ze środków unijnych. Stary UM przechodzi lifting, jeszcze w tym roku wymienimy wszystkie okna.

Efektywniejsza sprzedaż zasobów gminy

- Przy pomocy władztwa planistycznego zmieniono przeznaczenie terenów z nieużytków i niskiej jakości terenów rolnych na tereny przemysłowe, o średnio 5-krotnie wyższej wartości;
- Stworzono strefę aktywności gospodarczej, gdzie tworzą się nowe zakłady pracy, trzech inwestorów nabyło działki. Jeden zakład pracy już produkuje. Za pozyskane środki ze sprzedaży działek, w drodze licytacji komorniczej nabyto kolejne tereny inwestycyjne, na których zostanie przywrócona funkcja przemysłu. Jest to tartak przy ul. Tartacznej. Kolejne działki przy strefie, są elementem wymiany miedzy Gminą a Skarbem Państwa, przejmującym od nas obiekt na usytuowanie Wojsk Obrony Terytorialnej. Prowadzone są prace związane z uzbrajaniem terenu w niezbędne media (kanalizacja) i drogi (ul. Tartaczna i Kolejowa). Pozyskano już kwotę 1 000 000,00 zł na rekultywację zdegradowanych terenów ze środków unijnych. Gmina wystąpiła także o kolejne 2 000 000,00 zł na dalsze prace.

3. Ułatwienia dla przedsiębiorców i inwestorów w pozyskiwaniu terenów pod inwestycje, ulgi w podatkach od nieruchomości dla tworzących nowe, trwałe miejsca pracy.
- 20 marca 2018 r. Uchwałą Rady Miejskiej wprowadzono zasady udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis. Skuteczność tych działań na rzecz pozyskania inwestorów na terenach przygotowanych przez gminę już są widoczne - powstała, produkuje i rozbudowuje się pierwsza fabryka na polu koło Rafametu (Firma COBERG). Kolejna fabryka powstanie wkrótce, trwają przygotowania kolejnych działek w tym miejscu i następnych na Tartacznej. Jest spore zainteresowanie potencjalnych inwestorów, choć rozmowy są z oczywistych względów nienagłaśniane.

4. Konsolidacja miejscowych planów zagospodarowania w gminie, w celu ułatwienia i przyspieszenia procesu zmian, od wniosku do wykonania, z uchwaleniem włącznie.
- Proces ten jest długotrwały i kosztowny, stąd pozornie nie ma widocznych efektów, ale uchwały o zmianie planów zagospodarowania przestrzennego zostały już podjęte i trwają żmudne prace planistyczne. Uchwalono nowy plan zagospodarowania dla miejscowości Rudy, Ruda Kozielska i Jankowice oraz Kuźnia Raciborska (tereny inwestycyjne). Tereny inwestycyjne napotkały opór ze strony opozycji. Przystąpiono do sporządzenia nowego studium dla całej Gminy. Uwzględniono zaangażowanie Gminy w rządowy program "Mieszkanie +".

5. Zwiększenie wydatków na tworzenie i modernizację twardej infrastruktury.

- Poprzez codzienne, na szczęście przejściowe, uciążliwości, każdy mieszkaniec widzi postęp w budowie najtrudniejszego w wykonaniu i najbardziej kosztownego elementu infrastruktury, czyli kanalizacji. Wykonanie sieci dla 99 % miasta jest zakontraktowane i w trakcie realizacji. Koniec tego zadania to połowa przyszłego roku. Równolegle do tego zadania postępuje kanalizacja Rud, w których budujemy już drugi etap tego zadania, co pozwoli nam uruchomić odbiór ścieków z położonej na północ od rzeki Rudy części tej miejscowości. Mamy koncepcję gotową na całe Rudy, a projekt został zlecony GPWiK, i będzie gotowy w przyszłym roku. W trakcie prac projektowych jest również kanalizacja dla Turza i Budzisk. W Jankowicach zadanie zostało już zrealizowane.
- Niedługo ma powstać sieć gazowa. Polska Spółka Gazowa wykonuje projekt gazyfikacji, a rozpoczęcie prac planowane jest i potwierdzone w przyszłym roku.
- Światłowód dotarł już do Kuźni Raciborskiej, Rud, Jankowic oraz Rudy Kozielskiej i Siedlisk. Trwa budowa sieci dla Turza Rudy i Budzisk.
- W Jankowicach i w Budziskach wybudowano wieże dla telefonii komórkowej.
- Trwa modernizacja sieci średniego napięcia na terenie gminy.

Remonty dróg:

Drogi remontowane są etapowo w myśl zasady najpierw to, co pod nią, a potem asfalt. Są jednak wyjątki w miejscach, w których trzeba pomagać w dojeździe do posesji. Mamy niestety jeszcze wiele miejsc w naszej gminie, gdzie mieszkańcy mają do dyspozycji tylko drogi gruntowe. W takich miejscach utwardzamy kruszywem w taki sposób, aby kolejny etap był możliwy. Nakłady na ten cel są znacznie większe, dla przykładu:

- w 2014 roku wydano 1,53 mln zł, a w bieżącym roku 2018 jest to kwota 4,04 mln zł.

Najkosztowniejszymi elementami dróg są mosty, przepusty i infrastruktura pod nimi. W trakcie tej kadencji na terenie całej gminy naszymi siłami oraz siłami innych wyremontowano / zbudowano lub przygotowano do remontu następujące budowle inżynieryjne:

- dwa nowe mosty kolejowe w Kuźni Raciborskiej: poprawiono prześwit pod nimi (wąskie gardła w czasie powodzi);
- most na rzece Ruda - Brantolka: kompleksowy remont;
- most na rzece Ruda w Rudzie Kozielskiej: remont;
- most na rzece Ruda Paproć: w trakcie realizacji; będzie gotowy do końca roku;
- drewniany most na rzece Ruda - Rudy park: pomalowany;
- most na rzece Ruda w Kuźni Raciborskiej, ul. Browarna: zakontraktowany; będzie gotowy do końca roku;
- most na rzece Ruda w Kuźni Raciborskiej, ul. Powstańców (koło ogródków działkowych): zakontraktowany; będzie gotowy do końca roku;
- most na rzece Ruda w Rudach na drodze wojewódzkiej: zaprojektowany z pozwoleniem na budowę. Przetarg na realizację jeszcze w tym roku; wartość zadania to ok. 9 mln zł;
- trzy wielkie przepusty w Rudach: dwa na ul. Cysterskiej, jeden na Brzozowej;
- most na cieku Wierzbnik Brantolka: wyremontowany i zmodernizowany;
- wiadukt kolejowy w Rudach na drodze wojewódzkiej do Gliwic: odnowiony;
- dwie kładki na rzece Ruda: odnowiono;

Główne zadania na drogach gminnych i powiatowych to remonty ulic:

- Roberta Lewandowskiego z chodnikiem wraz z boczną na osiedlu SM "Nowoczesna" w Kuźni Raciborskiej oraz pod blokiem nr 4 i 6;
- chodnik na ul. Moniuszki - Kuźnia Raciborska;
- Kasztanowa i Bohaterów Westerplatte - Kuźnia Raciborska;
- Tartaczna i Kolejowa - Kuźnia Raciborska;
- Żwirki i Wigury, Młyńska w Siedliskach;
- Ogrodowa i Wiśniowa - Ruda Kozielska;
- Krótka - Rudy;
- Aleja Lipowa z boczną - Rudy; w trakcie realizacji;
- Paproć - remont drogi i mostu; w trakcie realizacji;
- ulica Szybki - Rudy;
- Parking oraz droga przy kościele w Turzu;
- Plac Zwycięstwa - Kuźnia Raciborska; ogłoszono przetarg;
- Parking pod kościołem w Kuźni Raciborskiej: wyremontowany i powiększony;
- zlikwidowano problem zalewania ul. Wierzbowej w Kuźni Raciborskiej oraz ul. Górniczej w Rudzie Kozielskiej;
- chodnik ul. Topolowa: w 50 % gotowy, reszta zakontraktowana i będzie gotowa do końca roku;
- nowy jednostronny dywan asfaltowy ul. Topolowa;
- skrzyżowanie dróg wojewódzkich w Kuźni z modernizacją oświetlenia na przejściach dla pieszych;
- parking przy ul. Moniuszki, Spokojnej i przy szkole w Kuźni Raciborskiej;
- chodnik w Budziskach: 1. etap zakontraktowany, będzie gotowy do końca roku;
- chodnik w Jankowicach: na drodze wojewódzkiej zaprojektowany, utwardzono dwie inne drogi na terenie wsi oraz wykonano parking i zarurowano rów melioracyjny;
- wyremontowano parking przed MOKSiR w Kuźni Raciborskiej wraz z otoczeniem oraz zbudowano dodatkowo nowy na skwerze; zmodernizowano oświetlenie wokół obiektu;
- wybudowano nowy parking przy ul. Arki Bożka;

Na drogach wojewódzkich wykonano remont połowy drogi 425 między Kuźnią Raciborską i Rudą Kozielską oraz dwa odcinki drogi w Rudach na wjeździe od strony Rudy Kozielskiej oraz wylot w kierunku Rybnika. Kolejne odcinki są nam niestety tylko obiecane, a mianowicie: ul. Rudzka i odcinek między Kuźnią Raciborską i Solarnią. Miały być realizowane w tym roku.

W tym samym czasie wykonano wiele innych, mniejszych inwestycji na drogach i chodnikach gminnych w ramach bieżącego utrzymania dróg.

Na realizacje oczekują dwie wielkie inwestycje drogowe poprzedzone projektami i złożone do dofinansowania w konkursach:

- Ulice Cysterska i Sobieskiego w Rudach (od drogi wojewódzkiej koło Pałacu aż do lasu na Brantolce);
- Droga powiatowa od mostu na rzece Ruda w Turzu do mostu na tej samej rzece w Siedliskach i do Budzisk.

Są to zadania na najbliższą przyszłość. Rezultat konkursu będzie znany jeszcze w tym roku.

Sport, Szkoły i Kultura

Zrealizowano następujące remonty i inwestycje:

- remont MOKSiR;
- stodoła w Rudach;
- kolejka wąskotorowa - 4 projekty, jeden gotowy (peron plus toalety) - zrealizowany, drugi (3 budynki: lokomotywownia, budynek stacyjny i garaże), i trzeci (przedłużenie do Rybnika) - w trakcie realizacji. Czwarty ma złożony wniosek;
- stadion w Kuźni Raciborskiej;
- świetlica wiejska w Turzu;
- nowe boiska w Rudach;
- modernizacja hali sportowej w Kuźni Raciborskiej z jej zapleczem oraz remont dachu;
- remont Orlika w Kuźni Raciborskiej;
- gotowy projekt na dwie przystanie w Kuźni i Turzu. Projekt złożony do konkursu o środki unijne - INTERREG;
- siłownie na wolnym powietrzu w Rudach, Kuźni x 2, Rudzie Kozielskiej, Siedliskach i Jankowicach;
- kąpielisko "Wodnik" przeszło lifting - dopływu i odpływu wody oraz infrastruktury za ok 100 tys. złotych.

6. Otwarcie gminy na mieszkańców, w myśl zasady: "Gmina dla mieszkańca, a nie mieszkaniec dla gminy", służebna rola urzędnika.

- Każdy sygnał od mieszkańca, nie tylko ten na piśmie, jest sprawdzany i wyjaśniany, choć niestety nie wszystkie postulaty mogą być natychmiast zrealizowane, głównie z przyczyn finansowych.
- Wprowadzono dodatkowe udogodnienie dla mieszkańców poprzez możliwość płatności kartą płatniczą za podatki i opłaty lokalowe. Urzędnicy pomagają w wypełnianiu wniosków.
- Burmistrz osobiście dopilnowuje spraw i skarg zgłaszanych przez mieszkańców w razie utrudnień na styku UM - petent.

7. Uzdrowienie przepływu informacji pomiędzy władzą a mieszkańcami, portal internetowy i spotkania sprawozdawcze, konsultacje społeczne na tematy oczekiwań mieszkańców.

- Istnieje rozbudowana strona internetowa oraz profil na Facebooku, wszyscy urzędnicy stale są napominani, aby wszelkie możliwe informacje przekazywać do osoby odpowiedzialnej za publikację w internecie, tak więc mieszkańcy na bieżąco mogą śledzić bieżące wydarzenia, imprezy oraz dowiadywać się, co jest planowane.
- Konsultacje społeczne - każda trudna decyzja jest z Państwem konsultowana. Było ich kilka w minionej kadencji, między innymi sprawy dotyczące uchodźców, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, nazw ulic. Reforma śmieciowa, nowy wygląd Placu Zwycięstwa, pomników (IPN)
- Od roku wydawany jest przez naszą bibliotekę kwartalnik "Echo Gminy Kuźnia Raciborska". Urząd finansuje jego wydawanie, ale nie ingeruje w zamieszczane treści, natomiast każdy organizator jakiegoś wydarzenia może przesłać relację.

8. Usprawnienie w procesie załatwienia spraw w Urzędzie Miejskim poprzez drogę mailową i asystę urzędnika w wypełnianiu dokumentów.

- Wprowadzony system E-PUAP działa i wszystkie przychodzące tą drogą pisma są traktowane jak przychodzące pocztą lub składane w sekretariacie, czyli są rejestrowane i skierowane do procedowania. Urzędnicy pomagają w wypełnianiu wniosków.

9. Zjednoczenie gminy poprzez wspólny interes oraz infrastrukturę komunikacyjną i turystyczną. Ścieżki rowerowe i przystanie kajakowe na rzece Rudzie.

- Przystanie w Turzu i Kuźni Raciborskiej są zaprojektowane za środków w 85 %. Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020 w Euroregionie Silesia.
- Ścieżki rowerowe doczekały się aplikacji oraz mapy zrobionych bez udziału UM.
- Mieszkańcy Kuźni Raciborskiej jeżdżą na obiad rowerami do Rud w weekendy.

10. Wspieranie działań popularyzujących sport wśród dzieci i młodzieży, stypendia dla najzdolniejszych i powrót do organizowania klas sportowych.

- reaktywowanie piłki ręcznej w szkole w Kuźni Raciborskiej; zajęcia z trenerem od roku szkolnego 2016/2017 dla uczniów;
- klasy usportowione w Szkole Podstawowej w Kuźni Raciborskiej (piłka nożna i ju-jitsu w SP w Kuźni Raciborskiej) - dodatkowe godziny na wf;
- pozyskanie funduszy z programu rządowego SKS na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w obu szkołach podstawowych - rok szkolny 2016/2017, 2017/2018 i w obecnym roku szkolnym dodatkowych 12 godz. tygodniowo (rocznie 17 000,00 zł);
- udział szkół podstawowych w projekcie "Umiem pływać" - pozyskana dotacja dla uczniów na naukę pływania: 25446,40 zł;
- współpraca Szkoły Podstawowej w Kuźni Raciborskiej ze szkołą partnerską w Odry, także w zakresie sportowym (turnieje, zajęcia, zawody);
- realizacja przez Szkołę Podstawową w Rudach cyklicznego corocznego turnieju piłkarskiego o puchar Burmistrza Kuźnia Raciborska drużyn piłki nożnej halowej we współpracy z UKS "Gracz" Lyski;
- realizacja przez Szkołę Podstawową w Rudach corocznego turnieju piłkarskiego turnieju o puchar Burmistrza Kuźnia Raciborska we współpracy z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Rudach.

Dodatkowo:

- pozyskanie funduszy na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach: 8272,80 zł;
- pozyskanie funduszy z programu rządowego "Aktywna tablica" w szkołach: 28 000,00 zł;
- udział gminy w "Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa" - pozyskane środki na zakup książek do bibliotek szkolnych na kwotę 24000,00 zł;
- udział SP Rudy w projekcie "Bezpieczna+" - kwota dofinansowania: 12000,00 zł;
- nagrody dla najzdolniejszych uczniów;
- jednorazowo dofinansowano kilku najlepszych sportowców w gminie.

11. Świetlice środowiskowe, wsparcie bezpośrednie dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji rodzinnej, dofinansowanie organizatorów świetlic oraz miejsc, w których młodzież spędza wolny czas.

- Zabezpieczono środki finansowe na prowadzenie świetlicy wsparcia dziennego dla dzieci;
- Świetlica przy parafii prowadzona przez STOWARZYSZENIE RODZIN "Szkółka Sobotnia Aniołów Stróżów".


12. Racjonalizacja efektu parku krajobrazowego na zasadach zrównoważonego rozwoju.

- Zablokowano uchwalenie regulaminu i przyjęcie uchwały przez Parlament Śląski. Trwają prace nad znalezieniem kompromisu w tej sprawie.

14. Ochrona przeciwpowodziowa.

- Ponoć niemożliwe stało się dokonanym: zakończono budowę wału przeciwpowodziowego na Odrze na styku województw i dzięki temu wiele osób śpi spokojnie mimo tego, że deszcz pada. Burmistrz z przedstawicielami służb państwowych objeżdża systematycznie urządzenia przeciwpowodziowe i naciska na kolejne prace, dlatego możemy spodziewać się lepszego zabezpieczenia dzięki modernizacji przepompowni oraz budowy kolejnego odcinka w Dziergowicach planowanego na 2019 r.
- Zaproponowany przez burmistrza wariant przebiegu Kanału Śląskiego przez Zbiornik Kotlarnia (po kopalni piasku przyjęty do Krajowego Programu retencji) i wzdłuż linii kolei piaskowej do Rybnika zdobył uznanie w Ministerstwie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej - ureguluje to stosunki wodne na wielkim obszarze, nie tylko na terenie gminy Kuźnia Raciborska. Jest to rozwiązanie przeciwpowodziowe dla rzeki Ruda i całej gminy. Pozyskano ze Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w likwidacji sprzętu przeciwpowodziowego (łódź z silnikiem, motopompy pływające, agregat prądotwórczy oraz wysokowydajną pompę stacjonującą w Rudzie Kozielskiej dla naszej nowej przepompowni Ruda. Podjęto we współpracy z Wodami Polskimi i Tauronem temat modernizacji zasilania przepompowni Turze.

15. Zmniejszenie uciążliwości niskiej emisji, poprzez dotacje dla właścicieli domków, decydujących się na wymianę tradycyjnych kotłów na ekologiczne. Wprowadzenie programu, który umożliwi wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie budżetów domowych oraz Gminy.

- Od roku 2017 w Gminie rozpoczęliśmy trzyletni Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska i program dotacji dla mieszkańców domów jednorodzinnych, w ramach którego nasi mieszkańcy mogli skorzystać z 6000 zł dotacji do zakupu nowego kotła grzewczego (wymieniono 67 kotłów, całość kosztowała 1 035 272,78 zł). W międzyczasie uruchomiono pomoc przy wypełnianiu wniosków dla mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska w ramach programu "Smog Stop" uruchomionego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (niektórzy mieszkańcy skorzystali z dwóch źródeł finansowania - program gminny PONE i program wojewódzki "Smog Stop"). W tym roku z programu gminnego PONE skorzysta 50 mieszkańców.
- Z końcem maja br. Gmina Kuźnia Raciborska w ramach projektu partnerskiego (11 gmin) złożyła wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) 2014-2020 dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka nisko emisyjna dla działania: 4.1. Odnawialne źródła energii dla pod działania: 4.1.3. Odnawialne źródła energii - konkurs, gdzie nasi mieszkańcy w ilości prawie 300 nieruchomości złożyli chęć uczestnictwa w projekcie dotacji do kotłów na biomasę, pompy ciepła centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych.
- Zmodernizowano źródła ciepła w OSP Rudy, OSP Turze, OSP Kuźnia Raciborska. Podłączono przedszkole nr 2 (na osiedlu) do kotłowni PEC. Zlikwidowano piece węglowe w Przedszkolu nr 1 w Kuźni Raciborskiej i Rudach (piece do gotowania), zastąpiono je elektrycznymi.
- Wszystkie bloki Starego Osiedla mają gotowe audyty energetyczne oraz wycenę dociepleń.
- Gazyfikacja 3/4 gminy jest w trakcie projektowania, realizacja rozpocznie się pod koniec 2019 roku.
- Złożono wnioski o środki unijne z gotową dokumentacją techniczną na termomodernizacje z wymianą źródeł ciepła dla gminnych obiektów:

* OSP/Bank Kuźnia Raciborska;
* OSP/Świetlica wiejska Jankowice;
* OSP/Świetlica wiejska Ruda Kozielska;
* OSP/Ośrodek Zdrowia Turze;
* Obiekt na Jagodowej;
* Stary ZGKiM;
* Świetlica wiejska/Przedszkole w Turzu;

Ten rachunek sumienia pozwala mieć satysfakcję ze spełnionych obietnic wyborczych oraz nadzieję na rozwój, choć pozostało jeszcze wiele do zrobienia.

Burmistrz Paweł Macha

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz