12 marca 2018

Przekazanie budynku dawnej szkoły pod batalion WOT coraz bliżej

8 marca w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej odbyło się spotkanie władz miasta i pracowników magistratu ze starostą raciborskim Ryszardem Winiarskim oraz przedstawicielami podmiotów wojskowych. Celem było zawarcie porozumienia ws. utworzenia batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej.


Wizyta w Kuźni Raciborskiej została poprzedzona spotkaniem, które miało miejsce 7 marca w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego. Udział w nim wziął starosta Ryszard Winiarski, dyrektor Wydziału Nadzoru Właścicielskiego Daria Kolonko oraz burmistrz Paweł Macha.Spotkanie dotyczyło uzgodnienia przebiegu dotychczasowych prac mających na celu przygotowanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska i działek Skarbu Państwa przeznaczonych do zamiany. W jej wyniku Skarb Państwa stanie się właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły podstawowej przy ul. Arki Bożka 9 w Kuźni Raciborskiej oznaczonej działką 159/12 km1 o powierzchni 1,4692 ha, która zostanie przekazana w trwały zarząd na rzecz Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie. RZI ulokuje tam jeden z batalionów Wojsk Obrony Terytorialnej.Burmistrz Paweł Macha zadeklarował gotowość do dokonania zamiany, natomiast starosta Ryszard Winiarski przedstawił harmonogram prac niezbędnych do przygotowania katalogu kilkudziesięciu działek będących przedmiotem transakcji ze strony Skarbu Państwa. Ustalony został wstępny termin zawarcia umowy na koniec czerwca 2018 roku.Kolejne spotkanie dotyczące zamiany działek odbyło się 8 marca w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej w którym udział wziął starosta raciborski Ryszard Winiarski, dowódca 13. Brygady Obrony Terytorialnej płk Tomasz Białas, zastępca dowódcy Brygady ppłk Piotr Wielogórski, mjr Krzysztof Szmyt zastępca Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rybniku, kpt Mariusz Kamiński z WKU Rybnik, burmistrz Paweł Macha, wiceburmistrz Sylwia Brzezicka-Tesarczyk, Małgorzata Pabian - kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomości, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Joanna Migus - inspektor w Referacie GN oraz Jacek Gąska z Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej.Podczas spotkania przedstawiono ustalenia z 7 marca 2018r. i jednocześnie zaproponowano w celu przyspieszenia prac adaptacyjnych nieodpłatne udostępnienie nieruchomości na mocy użyczenia. Dowódca 13. Śląskiej Brygady WOT oświadczył, że decyzja o lokowaniu batalionu w Kuźni Raciborskiej została podjęta w listopadzie 2017 r. Na terenie województwa śląskiego powstanie od 3 do 5 batalionów WOT z czego w Kuźni Raciborskiej ma powstać jako jeden z pierwszych. Wszystkie strony obecne na spotkaniu zadeklarowały pełną współpracę w temacie tworzenia batalionu WOT w Kuźni Raciborskiej.

UM Kuźnia Raciborska
oprac. BK

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz