02 listopada 2017

Konsultacje społeczne ws. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska

Poniżej zamieszczamy obwieszczenie Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z 27.10.2017 r. ws. rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu uchwały ws. zmiany Uchwały Nr XXIX/271/2017 Rady Miejskiej w Kuźni Rac. z 20.04.2017 r. ws. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska.


Burmistrz Gminy Kuźnia Raciborska działając na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. z 2017 r. Dz. U. poz. 1023 ze zm.) zawiadamia o rozpoczęciu i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/271/2017 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z 20 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska (DZ. URZ. WOJ. SLA Nr 2017.2766).

§1
Przedmiot, czas prowadzenia oraz cel konsultacji społecznych

1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/271/2017 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z 20 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska (DZ. URZ. WOJ. SLA Nr 2017.2766) z interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu ustawy z 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. z 2017r. Dz. U. poz. 1023 ze zm.) w okresie od 4 listopada 2017 r. do 27 listopada 2017 r.
2. Przedmiotem konsultacji jest zmiana wyznaczonego obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kuźnia Raciborska w myśl art. 10 ustawy z 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. z 2017 r. Dz. U. poz. 1023 ze zm.).
3. Celem konsultacji jest poznanie potrzeb i oczekiwań interesariuszy oraz dążenie do spójności planowanych działań z tymi potrzebami i oczekiwaniami, zbieranie uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/271/2017 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z 20 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska (DZ. URZ. WOJ. SLA Nr 2017.2766).

§2
Zasięg terytorialny

1. Konsultacje społeczne prowadzone są na terenie Gminy Kuźnia Raciborska.
2. Konsultacjami społecznymi objęci są wszyscy interesariusze rewitalizacji zgodnie z ustawą z 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. z 2017 r. Dz. U. poz. 1023 ze zm.).


§3
Formy prowadzenia konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne projektu Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/271/2017 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z 20 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska (DZ. URZ. WOJ. SLA Nr 2017.2766) prowadzone będą w następujących formach:

1) zbierania uwag i/lub propozycji w wersji papierowej lub elektronicznej za pomocą specjalnego formularza konsultacyjnego od 4 listopada 2017 r. do 27 listopada 2017 r.

Wypełnione formularze można dostarczyć:

a) drogą elektroniczną na adres: poczta@kuzniaraciborska.pl,
b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska,
c) bezpośrednio do pokoju nr 2 (p. Sabina Zielińska) w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej w godzinach pracy Urzędu.

Projekt uchwały wraz z załącznikami i formularzami konsultacyjnymi do pobrania dostępne są:

- w Biuletynie Informacji Publicznej (TUTAJ),
- na stronie internetowej Gminy Kuźnia Raciborska (TUTAJ - ZAŁĄCZNIKI DO OBWIESZCZENIA),
- w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej w pokoju nr 2 w godzinach pracy Urzędu.

2) Zbieranie uwag ustnych w budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4, 47‑420 Kuźnia Raciborska w pokoju nr 2 w godzinach pracy Urzędu.


§4
Nie będą rozpatrywane uwagi i/lub propozycje:

- z datą wpływu przed 4 listopada 2017 r. oraz po 27 listopada 2017 r.,
- niepodpisane,
- przesłane w innej formie niż na formularzach konsultacyjnych.

§5

Informacja o wynikach z przeprowadzonych konsultacji zostanie umieszczona niezwłocznie po ich zakończeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Kuźnia Raciborska oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej.

/-/ Paweł Macha
Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz