02 marca 2017

Zaproszenie na warsztaty w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kuźnia Raciborska

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska zaprasza mieszkańców, radnych, sołtysów, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców na spotkania konsultacyjne w formie warsztatów służących opracowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kuźnia Raciborska.Celem spotkania jest:

Omówienie i ocena propozycji wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji dla Gminy Kuźnia Raciborska oraz:

- zapoznanie uczestników z tematyką rewitalizacji;
- przedstawienie wyników diagnozy Gminy Kuźnia Raciborska w obszarze: społecznym, gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym;
- przedstawienie wyników badań ilościowych z mieszkańcami;
- identyfikacja najważniejszych problemów Gminy ze wskazaniem ich lokalizacji - dyskusja nt. potrzeb i oczekiwań interesariuszy;
- przedstawienie procedury zgłaszania projektów rewitalizacyjnych na terenie objętym Programem.


Miejsce spotkania:
Urząd Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska.

Termin spotkania:
- 13 marca 2017 roku o godz. 16:30 - sektor społeczny (mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup nieformalnych). 
- 15 marca 2017 roku o godz. 16:30 - sektor publiczny (przedstawiciele instytucji publicznych, przedstawiciele Rady Miejskiej, sołtysi), sektor gospodarczy (przedsiębiorcy).

Zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniach!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz