11 października 2016

Konferencja organizacji proobronnych za nami

"Rola organizacji proobronnych w systemie bezpieczeństwa państwa, współdziałanie organizacji proobronnych z wojskiem, administracją publiczną i placówkami oświatowymi" - pod takim tematem 8 października w Kuźni Raciborskiej odbyła się konferencja z udziałem przedstawicieli organizacji proobronnych i klas mundurowych z terenu administrowanego przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Rybniku.


Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem objął Minister Obrony Narodowej, którego reprezentował Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach płk Krzysztof Radwan. W konferencji udział wzięli przedstawiciele 30 organizacji oraz 4 placówek oświatowych.


Zasadniczym celem była integracja środowisk proobronnych z terenu administrowanego przez WKU w Rybniku oraz zapoznanie uczestników z koncepcją organizacji i funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej. Dokonano analizy możliwości udziału pododdziałów OT w przedsięwzięciach zarządzania kryzysowego, we współdziałaniu z administracją publiczną i wojskami operacyjnymi w ramach wojskowych zgrupowań zadaniowych. Uwzględniono specyfikę powiatu raciborskiego, jako rejonu szczególnie narażonego na występowanie sytuacji kryzysowych.


Wiele uwagi poświęcono edukacji obronnej młodzieży oraz organizacji procesu nauczania w "klasach mundurowych". Przedstawiciel stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl dokonał prezentacji wniosków i doświadczeń z udziału organizacji proobronnych w ćwiczeniu ANAKONDA 16.


Wystąpienia prelegentów zakończył przedstawiciel Biura do Spraw Proobronnych, który omówił zasady współpracy wojska z partnerami społecznymi, przedstawił dotychczasowe osiągnięcia oraz planowane zamierzenia Biura.


Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach, wyraził wielkie uznanie dla członków organizacji proobronnych za ich zaangażowanie i poświęcenie w pracy na rzecz obronności. Podkreślił istotną rolę organizacji w edukacji obronnej i patriotycznej młodzieży.

mjr Adrian Klimek
fot. Jacek Gąska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz