23 sierpnia 2016

Pomoc dla uczniów, czyli "Wyprawka szkolna 2016"

Wyprawka szkolna to pomoc w dofinansowaniu zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego. Kto może z tego programu skorzystać?


W ramach programu "Wyprawka szkolna" w roku szkolnym 2016/2017 pomoc skierowana zostanie do uczniów:

- słabowidzących;
- niesłyszących;
- słabosłyszących;
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym;
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;
- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej;
- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do:

- klasy VI szkoły podstawowej;
- klasy III gimnazjum;
- szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, liceum plastycznego lub klas III i VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Termin składania wniosków upływa 7 września 2016 r.

Szczegółowe informacje można znaleźć TUTAJ.
TU z kolei pobierzesz wniosek.

UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz