12 lipca 2016

W Rudzie Kozielskiej szukać będą... koziołka

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska i OSP Ruda Kozielska wraz ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Wsi Ruda Kozielska "KOZIO" oraz sołtys i Rada Sołecka mają przyjemność zaprosić mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska na I edycję Gry Wiejskiej "W poszukiwaniu Koziołka".Udział w grze jest bezpłatny; obowiązują wcześniejsze zgłoszenia. Start: 16 lipca 2016 godz. 11:00 na boisku LKS w Rudzie Kozielskiej.

Tematem przewodnim gry będzie "koziołek". Na wesoło dla małych i dużych. Zapraszamy do udziału drużyny 3-4 osobowe.

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin dostępne na:
profil Stowarzyszenia na Facebook
profil sołectwa na Facebook


lub skontaktuj się z nami:
- mailowo: naszakozio@tlen.pl
- telefonicznie: 725-507-164
 
 
*** 

Regulamin Gry Wiejskiej w Rudzie Kozielskiej "W poszukiwaniu Koziołka", 16 lipca 2016 r.

§ 1. Organizatorzy

1. Organizatorem gry wiejskiej "W poszukiwaniu Koziołka" (zwanej dalej "Grą"), rozgrywanej 16 lipca 2016 r. w Rudzie Kozielskiej jest Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska wraz z OSP Ruda Kozielska.
2. Współpraca
- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Ruda Kozielska "KOZIO"
- Sołtys i Rada Sołecka
3. Gra wiejska jest finansowana z małego grantu Miasta Kuźnia Raciborska oraz wkładu własnego OSP Ruda Kozielska

§ 2. Zasady Gry
1. Gra zostanie przeprowadzona w sobotę, 16 lipca 2016 r. na terenie sołectwa Ruda Kozielska. Drużyny zbierają się przed boiskiem LKS w Rudzie Kozielskiej. Gra rozpoczyna się o godz. 11:00
2. Celem uczestników Gry jest zgromadzenie jak największej liczby punktów, które zdobywa się rozwiązując zadania oraz za uzyskany czas na mecie.
3. Uczestnicy grają w zespołach. Warunkiem udziału w Grze jest rejestracja zespołu liczącego od 3 do 4 osób. Każda z osób uczestniczących w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze. Organizatorzy nie zapewniają dla osób uczestniczących w Grze opieki medycznej. W każdej drużynie powinna znajdować się co najmniej 1 osoba pełnoletnia, która pełni funkcję opiekuna osób niepełnoletnich oraz jedna osoba poniżej 16. roku życia. Dodatkowo przynajmniej jedna osoba z drużyny musi być mieszkańcem Gminy Kuźnia Raciborska.
4. Drużyny rejestrują się za pomocą formularza, który należy dostarczyć do sołtysa lub mailowo: naszakozio@tlen.pl
5. W Grze może wziąć udział nie więcej niż 32 osoby. O zakwalifikowaniu do udziału w Grze decyduje kolejność zgłoszeń drużyn.
6. Zgłoszenie drużyny musi zawierać: imię i nazwisko uczestników, wiek, miejsce zamieszkania, nazwę drużyny, numer telefonu kontaktowego drużyny oraz kontaktowy adres e-mail jednego z członków drużyny.
7. Każda drużyna, po weryfikacji zgodności zgłoszenia z regulaminem Gry otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, a następnie informacje niezbędne do rozpoczęcia Gry. Zgłoszenie jest ważne jeżeli drużyna otrzyma potwierdzenie w formie e-mail.
8. Podczas Gry każda drużyna otrzyma Kartę Drużyny.
9. Podczas Gry drużyny będą wykonywać zadania, otrzymywać rekwizyty i zaszyfrowane wskazówki.
10. O kolejności wykonywania zadań na punktach / stacjach Gry, decyduje kolejność przybycia drużyny na ten punkt.
11. Drużyny wyruszają w odstępach 5-minutowych.
12. Uczestnicy Gry, w trakcie jej trwania mogą się poruszać wyłącznie pieszo. W każdym punkcie kontaktowym liczba uczestników w drużynie będzie weryfikowana z liczbą graczy oznaczoną na Karcie. W razie niezgodności, drużyna może zostać zdyskwalifikowana.
13. Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i / lub innych środków odurzających w trakcie trwania Gry. Organizatorzy mają prawo nie dopuścić do Gry uczestnika lub drużyny będącej pod wpływem alkoholu.
14. W przypadku naruszenia przez uczestnika Gry lub drużyny niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play, utrudniania Gry innym graczom, bądź niszczenia wskazówek, w dowolnym momencie Gry organizatorzy mają prawo odebrania drużynie Karty i wykluczenia jej z Gry. Decyzja organizatorów w tej kwestii jest ostateczna.
15. Gra toczy się w normalnym ruchu wiejskim, wobec czego prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.
16. Odbierając Kartę Drużyny, uczestnicy zgadzają się na warunki Gry i potwierdzają, że zapoznali się z jej Regulaminem.

§ 3. Wyłanianie zwycięzców

1. Wygrywa drużyna, która zdobędzie największą liczbę punktów. Aby tego dokonać, trzeba przejść całą trasę Gry, rozwiązać zadania przeznaczone dla uczestników i zdobyć wszystkie niezbędne rekwizyty.
2. Gra toczy się na punkty. Za czas zakończenia otrzymuje się punkty, które są sumowane z punktami zdobytymi podczas Gry.
3. Ogłoszenie wyników Gry i wręczenie nagród nastąpi 16 lipca 2016 r. o godzinie 16:00 na placu OSP Ruda Kozielska.

§ 4. Postanowienia końcowe

1. Regulamin znajduje się do wglądu u sołtysa oraz na stronie internetowej OSP Ruda Kozielska oraz profilu na Fb Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Ruda Kozielska "KOZIO".
2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu, głos rozstrzygający należy do organizatorów.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie z ważnych przyczyn.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz