14 grudnia 2010

Trwa nabór na rachmistrza spisowego

Rachmistrzem spisowym może zostać osoba:

- pełnoletnia, z co najmniej średnim wykształceniem (wskazane jest aby rachmistrzami byli studenci lub osoby z wyższym wykształceniem);
- posiadająca dobrą umiejętność obsługi komputera;
- godna zaufania, obowiązkowa i rzetelna;
- odporna na stres, łatwo nawiązująca kontakty z ludźmi, komunikatywna i umiejąca radzić sobie w trudnych sytuacjach.

Kandydaci na rachmistrzów muszą złożyć oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe).

Informujemy, że jest to praca na ponad 3 miesiące i wymaga dyspozycyjności (nie zalecane jest, aby rachmistrzami były osoby zatrudnione na pełny etat). Ze względu na specyfikę pracy rachmistrz powinien być w pełni sprawny fizycznie, posiadać umiejętności interpersonalne w postaci łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami, wzbudzania zaufania wśród osób, z którymi będzie przeprowadzał wywiady. Ponadto wskazanym jest posiadanie doświadczenia w pracy ankietera lub rachmistrza spisowego, znajomości funkcjonowania systemu GPS oraz umiejętności praktycznego wykorzystywania map cyfrowych.

Ze względów organizacyjnych kandydaci na rachmistrzów spisowych powinni zamieszkiwać, pracować lub pobierać naukę na terenie gmin, w których dokonywać będą spisu z wyłączeniem obwodu spisowego, w którym mieszkają.

Obowiązki kandydata na rachmistrza spisowego:

- kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w całym szkoleniu, w trakcie którego zostanie zapoznany z obsługą przenośnego urządzenia elektronicznego typu hand – held oraz z działaniem aplikacji do wypełniania formularza spisowego;
- tylko osoba, która podczas egzaminu kończącego szkolenie wykaże się dostateczną wiedzą, zostanie zakwalifikowana na rachmistrza spisowego.

Rachmistrze spisowi powoływani są przez dyrektora urzędu statystycznego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o obowiązku zachowania tajemnicy statystycznej.

Obowiązki i prawa rachmistrzów spisowych:

- szkolenie rachmistrzów w terminie od 5 stycznia do 25 lutego,
- w dniach od 1 marca do 17 marca 2011 r. odbędzie się obchód przedspisowy, podczas którego rachmistrze spisowi będą weryfikować informacje zawarte w otrzymanych wykazach i na mapach cyfrowych;
- rachmistrze spisowi rozpoczynają spis w dniu 8.04.2011 r. i zakończą w dniu 30.06.2011 r.;
- otrzymane podczas wywiadu dane rachmistrze wprowadzą do przenośnych urządzeń elektronicznych - typu hand-held;
- rachmistrze nie mogą prowadzić żadnych działań wykraczających poza prace spisowe (np. roznoszenie ulotek reklamowych);
- rachmistrze składając wizytę muszą posiadać umieszczony w widocznym miejscu identyfikator;
- rachmistrzom spisowym przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych;
- rachmistrz spisowy nie może bez porozumienia z Gminnym Komisarzem Spisowym lub Wojewódzkim Biurem Spisowym wypowiadać się do mediów w sprawach spisowych.

Kandydat na rachmistrza spisowego jest zobligowany do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia nie zostanie dopuszczony do egzaminu kończącego szkolenie.
Rachmistrz powinien uczestniczyć we wszystkich etapach spisu (tj. obchód przedspisowy, odprawa przedspisowa oraz spis) – wynagrodzenie dla rachmistrzów wypłacone zostanie jednorazowo po ustawowym terminie zakończenia spisu. Rachmistrz spisowy otrzyma wynagrodzenie w wysokości określonej przez Radę Ministrów.


Wnioski na kandydata na rachmistrza spisowego wraz z oświadczeniami należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, ul. Słowackiego 4, do dnia 20.12.2010 r.
Na podstawie złożonych wniosków zostaną wyłonieni kandydaci na rachmistrzów spisowych.

Wniosek do pobrania TUTAJ

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz