04 lipca 2021

Dotacja na kotły - Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska. Od poniedziałku nabór wniosków

Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej informuje, że od 5 lipca do 12 lipca (włącznie) będzie przeprowadzony nabór wniosków o dotację w ramach "Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska".

 

Celem programu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych w budynkach stanowiących własność mieszkańców. O wpływie wniosku decyduje data wpływu wniosku do sekretariatu urzędu.

Wzór wniosku do pobrania poniżej:

Pobierz w wersji >>>PDF<<< 

Wnioski wraz z załącznikami można również odebrać w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej w pokoju nr 16 (II piętro) oraz na parterze.

Do wniosku należy dołączyć:

1) oświadczenie o tytule prawnym do władania nieruchomością (pobierz >>>PDF<<<);
2) wstępną opinię kominiarską (w przypadku urządzeń grzewczych, gdzie emitorem spalin jest komin);
3) zdjęcie likwidowanego źródła;
4) pisemną informację administratora sieci gazowej o braku możliwości lub warunków przyłączenia do sieci, dla miejscowości, w których już istnieje sieć gazowa.

W przypadku współwłasności, wniosek składają wszyscy współwłaściciele. Właściciel lub współwłaściciele mogą działać przez pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa tutaj (pobierz >>>PDF<<<)

Wnioski można składać osobiście w tutejszym Urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej, ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska z dopiskiem "Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kuźnia Raciborska".


Ważne informacje:

Składając wniosek należy spełnić poniższe kryteria:

- Brak zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności względem Gminy Kuźnia Raciborska;
- Budynek oddany do użytkowania (zgodnie z obowiązującymi przepisami) przed datą złożenia niniejszego wniosku;
- Posiadanie tytułu prawnego do budynku zlokalizowanego w granicach Gminy Kuźnia Raciborska, zgodnie z oświadczeniem;
- W budynku zainstalowane jest stare źródło ciepła - niskosprawny i nieekologiczny kocioł na paliwo stałe (po zakwalifikowaniu do Programu, stare źródło ciepła trzeba będzie zlikwidować / zezłomować i przedstawić dokument wystawiony przez przedsiębiorcę prowadzącego skup złomu lub przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odbioru odpadów).
- Nowe źródło ciepła będzie jedynym istniejącym źródłem ciepła budynku przez okres 5 lat.

Dodatkowe informacje:

- Dotacja nie obejmuje kosztów zakupu i montażu przenośnych urządzeń grzewczych (np. termowentylatorów, grzejników olejowych, grzejników na propan-butan, pieców kuchennych);
- Mieszkaniec dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru nowego kotła oraz Wykonawcy (zgodnie z wytycznymi zawartymi w Regulaminie - >>>PDF<<<);
- Dotacja, o której mowa w Regulaminie, może zostać przeznaczona na realizację inwestycji związanej z modernizacją systemu grzewczego polegającej na likwidacji niskosprawnego i nieekologicznego kotła na paliwo stałe, niespełniającego wymagań klasy 5 i wyższej (według normy PN EN303-5:2012), i jego zastąpieniu:

1) kotłem opalanym paliwem stałym (węglem) z załadunkiem automatycznym, spełniającym wymogi 5. klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012 oraz wymogi ekoprojektu;
2) kotłem opalanym biomasą, spełniającym wymogi 5. klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012 oraz wymogi ekoprojektu;
3) kotłem gazowym kondensacyjnym;
4) kotłem LPG;
5) kotłem olejowym;
6) pompą ciepła.

- Wielkość dotacji wynosić będzie 50 % kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 3.000 zł na budynek w okresie 5 lat;
- Jeżeli w budynku inwestora, w którym zostanie przeprowadzona modernizacja, prowadzona jest przez niego działalność gospodarcza (do 30 % powierzchni) rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji, to wysokość dotacji zostanie pomniejszona proporcjonalnie do udziału powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej w całkowitej powierzchni użytkowej budynku, np. jeżeli działalność gospodarcza prowadzona jest na 30 % powierzchni użytkowej, to dofinansowanie zostanie pomniejszone o 30 %.

Wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Programu można uzyskać pod numerem telefonu (32) 419-14-17, wew. 107, 131.

UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz