23 lutego 2020

Trwa remont dróg powiatowych w Turzu

Z końcem stycznia rozpoczął się remont ul. Raciborskiej w Turzu. Zadanie w dużej mierze realizuje powiat raciborski, do którego należy ten odcinek komunikacyjny. Równocześnie trwa remont innej drogi powiatowej, która łączy Turze z Budziskami i Siedliskami.

Umowy z wykonawcami tych dużych inwestycji podpisano w listopadzie i grudniu ub. roku. Pierwsza z nich obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze na odcinku od zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3534S do wału przed mostem na rzece Rudzie. Zadanie polega na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 3509S ul. Raciborskiej w miejscowości Turze o długości 856 m i obejmuje głównie:

- przebudowę jezdni poprzez wykonanie nowej konstrukcji jezdni o szerokości od 5,50 m do 6,0 m z poszerzeniami na łukach oraz poprawę odwodnienia drogi;
- przebudowę istniejącego chodnika, poboczy, zjazdów do posesji i pół uprawnych;
- profilowanie, odmulanie rowów oraz wymianę przepustów pod zjazdami do posesji;
- budowę nowych odcinków kanalizacji deszczowej oraz wymianę istniejącego odcinka tej kanalizacji.Koszt zadania to 2 763 000 zł (z tego 1 638 083 zł to środki, które pozyskano z budżetu państwa z Funduszu Dróg Samorządowych). Pozostałe koszty zostaną poniesione ze środków powiatu raciborskiego i Gminy Kuźnia Raciborska.

Druga inwestycja to przebudowa dróg powiatowych nr 3509S od mostu na rzece Rudzie w Siedliskach do rejonu działki nr 653 w Turzu oraz nr 3534S od skrzyżowania z DP 3509S do cieku wodnego w Budziskach. Zadanie polega na przebudowie dwóch odcinków dróg powiatowych o łącznej długości 970 m.
Pierwszy z nich o dł. 298 m dotyczy drogi powiatowej nr 3509S od obiektu mostowego nad rzeką Rudą (od strony Siedlisk) do rejonu skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku na Budziska, a znajdującego się przed miejscowością Turze. Drugi o dł. 672 m obejmuje drogę powiatową nr 3534S od w/w skrzyżowania na Budziska do terenu cieku wodnego przed miejscowością Budziska. Zakres zadania obejmuje głównie:

- przebudowę jezdni poprzez wykonanie nowej konstrukcji jezdni szerokości 6,0 m z poszerzeniami na łukach;
- przebudowę istniejących poboczy, zjazdów do posesji i pól;
- profilowanie, odmulanie rowów oraz wymianę przepustów pod zjazdami do posesji;
- przebudowę zatoki autobusowej wraz z peronem.Koszt tego zadania to 2 127 972 zł (z tego 1 276 783 zł to środki z Funduszu Dróg Samorządowych). Pozostałe koszty również zostaną poniesione przez Powiat i Gminę Kuźnia Raciborska.

Do tej pory na obydwu odcinkach wykonano już frezowanie istniejących nawierzchni bitumicznych jezdni, aktualnie trwa korytowanie drogi oraz roboty związane z kanalizacją deszczową.

oprac. BK
fot. Marcelina Waśniowska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz