05 grudnia 2019

Rozstrzygnięto przetarg na remont dróg w Turzu

Do końca lipca 2020 r. powiat raciborski zamierza zrealizować na terenie Gminy Kuźnia Raciborska dwie duże inwestycje na drogach powiatowych na łączną kwotę prawie 4,9 mln złotych. Roboty dotyczą dróg położonych w miejscowości Turze.

Pierwsza z tych inwestycji to "Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze na odcinku od zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3534S do wału przed mostem na rzece Rudzie". 29 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Raciborzu podpisano umowę z wykonawcą - firmą HUCZ Spółka z o. o. Sp. k. z Boronowa.

Koszt zadania to 2 763 000 zł (z tego 1 638 083 zł to środki, które pozyskano z budżetu państwa z Funduszu Dróg Samorządowych). Pozostałe koszty zostaną poniesione ze środków powiatu raciborskiego i Gminy Kuźnia Raciborska.

Zadanie polega na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 3509S ul. Raciborskiej w miejscowości Turze o długości 856 m i obejmuje głównie:

- przebudowę jezdni poprzez wykonanie nowej konstrukcji jezdni o szerokości od 5,50 m do 6,0 m z poszerzeniami na łukach oraz poprawę odwodnienia drogi;
- przebudowę istniejącego chodnika, poboczy, zjazdów do posesji i pół uprawnych;
- profilowanie, odmulanie rowów oraz wymianę przepustów pod zjazdami do posesji;
- budowę nowych odcinków kanalizacji deszczowej oraz wymianę istniejącego odcinka tej kanalizacji.

*****

Również 29 listopada br. wyłoniono wykonawcę robót budowlanych na realizację inwestycji pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S od mostu na rzece Rudzie w Siedliskach do rejonu działki nr 653 w Turzu oraz nr 3534S od skrzyżowania z DP 3509S do cieku wodnego w Budziskach". W przetargu nieograniczonym najkorzystniejszą ofertę złożyła firma P.U.H. "DOMAX" Arkadiusz Mika z Boronowa. Do podpisania umowy dojdzie jeszcze w tym tygodniu.

Koszt tego zadania to 2 127 972 zł (z tego 1 276 783 zł to środki z Funduszu Dróg Samorządowych). Pozostałe koszty również zostaną poniesione przez Powiat i Gminę Kuźnia Raciborska.

Zadanie polega na przebudowie dwóch odcinków dróg powiatowych o łącznej długości 970 m.

Pierwszy z nich o dł. 298 m dotyczy drogi powiatowej nr 3509S od obiektu mostowego nad rzeką Rudą (od strony Siedlisk) do rejonu skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku na Budziska, a znajdującego się przed miejscowością Turze.

Drugi o dł. 672 m obejmuje drogę powiatową nr 3534S od w/w skrzyżowania na Budziska do terenu cieku wodnego przed miejscowością Budziska.

Zakres zadania obejmuje głównie:

- przebudowę jezdni poprzez wykonanie nowej konstrukcji jezdni szerokości 6,0 m z poszerzeniami na łukach;
- przebudowę istniejących poboczy, zjazdów do posesji i pól;
- profilowanie, odmulanie rowów oraz wymianę przepustów pod zjazdami do posesji;
- przebudowę zatoki autobusowej wraz z peronem.

Władze Gminy Kuźnia Raciborska mają zamiar zsynchronizować prowadzenie robót drogowych z planowaną inwestycją w zakresie sieci gazowej.

Wszystkich Mieszkańców prosimy o wyrozumiałość w czasie prowadzonych remontów dróg w miejscowości Turze.

UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz