16 listopada 2015

Wolontariusz Roku 2015 - trwa przyjmowanie zgłoszeń

Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej zaprasza organizacje pozarządowe z terenu Gminy do zgłaszania kandydatów do tytułu "WOLONTARIUSZ ROKU 2015". Wnioski osób nominowanych można nadsyłać do 26 listopada. Poniżej regulamin plebiscytu.Regulamin przyznawania tytułu "Wolontariusz Roku"

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Tytuł "Wolontariusz Roku" przyznawany jest przez komisję powołaną przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska.
2. Przyznanie tytułu ma na celu uhonorowanie dobroczynnej, społecznej działalności osób, które bez względu na wiek, wykształcenie, stan zdrowia pracują nieodpłatnie na rzecz mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska.
3. Tytuł  przyznaje się w szczególności za nieodpłatną, osobiście świadczoną pomoc na rzecz:
1) innych osób i organizacji;
2) na rzecz rozwoju gminy,
z wyjątkiem działań w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
1) Tytuł przyznawany jest każdego roku.
2) Zwycięzca oprócz tytułu otrzymuje statuetkę, dyplom oraz drobny upominek.

§ 2

Do tytułu mogą być nominowane osoby fizyczne, które aktywnie prowadziły działania na zasadzie pracy wolontaryjnej na rzecz mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska.

TRYB PRZYZNAWANIA TYTUŁU "WOLONTARIUSZ ROKU"

§ 3

1. Kandydatów do tytułu "Wolontariusz Roku" mogą zgłaszać:
1) instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jak również instytucje korzystające z pomocy wolontariuszy;
2) osoby fizyczne.
2. O przyznaniu tytułu "Wolontariusz Roku" decyduje Komisja w składzie:
1) Zastępca Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska - Przewodniczący;
2) Pracownik Referatu Edukacji, Sportu i Promocji - członek;
3) Pracownik Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej - członek;
4) Przedstawiciel Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych "Babiniec" - członek;
3. Nabór wniosków z propozycją kandydatów, odbywać się będzie corocznie po uprzednim ogłoszeniu przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska na stronie internetowej www.kuzniaraciborska.pl informacji o rozpoczęciu kolejnej edycji przyznawania tytułu "Wolontariusz Roku".
4. Wnioski należy składać wyłącznie na druku publikowanym na stronie internetowej www.kuzniaraciborska.pl.
5. Wnioski niespełniające wymogów regulaminu nie będą rozpatrywane.
6. Wzór wniosku stanowi załącznik do regulaminu.
7. Wypełnione  wnioski należy złożyć w terminie podanym w ogłoszeniu w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej - sekretariat przy ul. Słowackiego 4, lub też przesłać pocztą na adres:

Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska
z dopiskiem "Wolontariusz Roku".

8. Spośród zgłoszonych kandydatów Komisja wybierze laureatów.
9. Listę laureatów zatwierdza i nagrody / upominki przyznaje Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 4

1. Nazwiska laureatów podaje się do wiadomości publicznej.
2. Uhonorowanie laureatów odbywa się podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza

§ 5

Zgłoszenia kandydatów wraz z dokumentacją pozostają w Referacie Edukacji, Sportu i Promocji Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

§ 6

W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje Komisja, od której decyzji nie przewiduje się odwołań.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz